Mga Komite

Komite ng mga Tagapayong Miyembro

Ang Komite ng mga Tagapayong Miyembro ng San Francisco Health Plan ay binubuo ng mga miyembro ng planong pangkalusugan at tagapagsulong ng pangangalagang pangkalusugan. Isa itong forum kung saan magagawa ng aming mga miyembro na magpahayag ng mga alalahanin at magbigay ng payo tungkol sa kung anong mga serbisyo sa kalusugan ang iniaalok namin, at kung paano namin inihahatid ang mga ito sa mga miyembro.

Nagpupulong ang Komite ng mga Tagapayong Miyembro ng San Francisco Health Plan nang 1:00pm sa pangalawang Biyernes ng bawat buwan, maliban sa Hulyo at Disyembre.

Ginaganap ang mga pulong sa:

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Available para masuri ang agenda at mga naka-print na materyal tungkol sa pulong sa parehong lugar bukod pa sa nasa website ng San Francisco Health Plan.

Matapos ma-post ang agenda, ang anumang dokumentong ipinamahagi sa karamihan ng mga Miyembro ng Komite hinggil sa anumang usapin sa agenda para sa bukas na sesyon ay magiging available para sa pagsusuri ng publiko sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm.

Hinihikayat ka naming gamitin ang website ng SFHP upang ma-access ang mga materyal para sa pulong ng Komite ng mga Tagapayong Miyembro. Maaaring hilingin ng mga miyembro ng publiko na maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo ang kopya ng agenda at mga materyal ng lupon, na may singil na katumbas ng halaga ng pagpapadala sa koreo at paghahanda. Kung gusto mong maipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang agenda at/o mga materyal ng Komite sa mga Tagapayong Miyembro, mangyaring makipag-ugnayan sa Valerie Huggins sa 1(415) 615-4235 o sa pamamagitan ng email.

Maa-access ng mga taong may mga kapansanan ang mga pulong. Para sa mga indibidwal na maaaring nangangailangan ng anumang tulong (mga alternatibong format – ibig sabihin, malalaking print, audio, pagsasalin ng mga materyal sa pulong, pagbibigay-kahulugan, atbp.) upang makalahok sa pulong na ito at nais humiling ng alternatibong format para sa agenda, abiso sa pulong, at meeting packet, maaari silang makipag-ugnayan sa Valerie Huggins sa 1(415) 615-4235 o sa pamamagitan ng email.

Kung aabisuhan kami nang kahit isang linggo bago ang pulong, makakagawa kami ng mga makatuwirang pag-aayos upang matiyak ang accessibility sa mga pulong at mga kaugnay na materyal.

Mga Miyembro ng mga Tagapayong Miyembro:
 • Maria Luz Torre: Co-Chair
 • Ching Suk Lam
 • Lourdes Alarcon
 • Kwai Fong Tsui
 • Idell Wilson
 • J.C. Walker
 • Liu Zhong Chen
 • Chin Hong Lou
 • Charles Conway
 • A Jon Martinelli
 • Irene Conway: Co-Chair
 • Ed Evans
 • Linda Ross
 • Elia Fernandez
 • Libah Sheppard
 • Diane Maluia
 • James Walker
 • June Kealoha-Hall