Hindi Pandidiskrimina ng Healthy Workers HMO

Paunawa tungkol sa kawalan ng diskriminasyon Healthy Workers HMO

Ang diskriminasyon ay labag sa batas. Sinusunod ng San Francisco Health Plan (SFHP) ang mga Pederal na batas sa mga karapatang sibil. Ang SFHP ay hindi nandidiskrimina, nang-iitsapuwera ng mga tao, o nantatratao sa kanila nang magkakaiba nang dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, ninuno, relihiyon, sex, katayuan sa kasal, gender, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, o kapansanan.

Nagbibigay ang SFHP ng:
Mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may mga kapansanan upang tulungan silang makipag-usap nang mas mabuti, tulad ng:

 • Mga kwalipikadong tagapagsalin ng sign language
 • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malalaking letra, audio, madaling makuhang elektronikong format, iba pang mga format)

Libreng mga serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, tulad ng:

 • Mga kwalipikadong tagapagsalin
 • Impormasyong nakasulat sa iba pang wik

Kung kailangan ninyo ang mga serbisyong ito, tawagan ang SFHP Customer Service sa pagitan ng 8:30am – 5:30pm, Lunes hanggang Biyernes, sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free). O kung hindi kayo nakakarinig o nakapagsasalita nang mabuti, mangyaring tumawag sa TTY 1(415) 547-7830 o 1(888) 883-7347 (toll-free).

Paano maghain ng karaingan

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng SFHP ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa iba pang paraan nang batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, ninuno, relihiyon, sex, katayuan sa kasal, gender, kinikilalang kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, o kapansanan, maaari kang magsampa ng karaingan sa SFHP. Maaari kayong magsampa ng karaingan sa pamamagitan ng telepono, ng sulat, nang personal, o sa elektronikong paraan:

 • Sa pamamagitan ng telepono: Makipag-ugnayan sa SFHP sa pagitan ng 8:30am – 5:30pm, Lunes hanggang Biyernes, sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free). Kung hindi ka nakakarinig o nakapagsasalita nang mabuti, mangyaring tumawag sa TTY 1(415) 547-7830 o 1(888) 883-7347 (toll-free).
 • Sa pamamagitan ng sulat: Sagutan ang isang form ng reklamo o sumulat at ipadala ito sa:
  San Francisco Health Plan
  P.O. Box 194247
  San Francisco, CA 94119
 • Sa personal: Bisitahin ang tanggapan ng iyong doktor o ang Sentro ng Serbisyo ng SFHP at sabihing gusto mong maghain ng karaingan. Ang Service Center SFHP ay makikita sa 7 Spring Street, San Francisco, CA 94104.
 • Sa elektronikong paraan: Bisitahin ang website ng SFHP sa sfhp.org

Opisina para sa mga karapatang sibil

Kung naniniwala kayong nakaranas kayo ng diskriminasyon dahil sa lahi, kulay ng balat, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian maaari din kayong magsampa ng reklamo kaugnay ng mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights sa pamamagitan ng telepono, sulat, o elektronikong paraan:

 • Sa pamamagitan ng telepono: Tumawag sa 1(800) 368-1019. Kung hindi ka nakakapagsalita o nakakarinig nang mabuti, mangyaring tumawag sa TTY 1(800) 537-7697.
 • Sa pamamagitan ng sulat: Sagutan ang isang form ng reklamo o magpadala ng sulat sa:
  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  Available ang mga form ng reklamo sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
 • Sa elektronikong paraan: Bisitahin ang Portal para sa Reklamo ng Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.