Mga Gantimpala sa Kalusugan

Mga Gantimpala sa Kalusugan

Sa San Francisco Health Plan, maaari kang makakuha ng mga gift card sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong mga pagpapatingin para sa kalusugan. Tingnan sa ibaba ang listahan ng mga pagpapatingin sa kalusugan kung saan maaari kang makakuha ng gift card kung kwalipikado ka.

Unang Pagpapatingin sa Kalusugan

Sino ang makakakuha ng reward?
Mga bagong miyembro sa loob ng 120 araw (4 na buwan) mula noong sumali sa SFHP Medi-Cal. Ang bagong miyembro ay isang tao na hindi naka-enroll sa Medi-Cal sa nakalipas na 12 buwan.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Pumunta sa iyong unang pagpapatingin sa kalusugan sa iyong PCP sa loob ng 120 araw (4 na buwan) mula noong sumali sa SFHP Medi-Cal.

Ano ang reward?
1 Raffle entry para sa isang gift card na hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Prenatal na Pagpapatingin

Sino ang makakakuha ng reward?
Kung nasa loob ka ng iyong 1st trimester ng pagbubuntis o sa loob ng 42 araw mula sa pagsali sa SFHP Medi-Cal.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Pumunta sa 1 prenatal check up.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $25.

Alamin ang higit pa »


Postpartum na Pagpapatingin

Sino ang makakakuha ng reward?
Kung nasa 2 hanggang 12 linggo ka pagkatapos ng pagbubuntis.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Pumunta sa 1 postpartum na pagpapatingin.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $25.

Alamin ang higit pa »


Pagpapatingin ng Malusog Bata

Sino ang makakakuha ng reward?
Isang magulang o tagapag-alaga ng isang bata sa loob ng unang 15 buwan (1 taon at 3 buwan) ng buhay.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Dalhin ang iyong anak sa 6 o higit pang mga well-child visit sa isang PCP sa loob ng unang 15 buwan (1 taon at 3 buwan) ng buhay.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Pag-screen sa Paglaki ng Bata

Sino ang makakakuha ng reward?
Isang magulang o tagapag-aga ng isang bata sa loob ng unang 36 buwan (3 taon) ng buhay.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Dalhin ang iyong anak sa kanilang unang child developmental screening sa isang PCP sa loob ng unang 36 na buwan (3 taon) ng buhay.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Pagpapatingin para sa Fluoride Varnish

Sino ang makakakuha ng reward?
Isang magulang o tagapag-alaga ng isang bata na may edad na 12 buwan (1 taon) hanggang 47 buwan (3 taon at 11 buwan).

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Dalhin ang iyong anak upang makuha ang kanilang unang fluoride varnish na paggamot sa isang PCP o dentista na nasa SFHP Network.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Screening para sa Kanser sa Bituka at Tumbong

Sino ang makakakuha ng reward?
Mga itim o African American na may edad 45 hanggang 75.

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Pumunta sa iyong unang colorectal cancer screening sa isang PCP.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Pagpapatingin para mga Chronic na Kondisyon

Sino ang makakakuha ng reward?
Kung ikaw ay may hika, diabetes, o mataas na presyon ng dugo (altapresyon).

Ano ang gagawin ko upang makuha ko ang reward?
Magpatingin sa PCP upang pag-usapan ang iyong hika, diabetes, o mataas na presyon ng dugo (altapresyon). Maaaring personal o online ang pagpapatingin sa PCP sa pamamagitan ng telehealth.

Ano ang reward?
Isang gift card na nagkakahalaga ng hanggang $50.

Alamin ang higit pa »


Hindi mo na kailangang punan ang anumang mga form upang makakuha ng isang gift card! Mangyaring tandaan na ang mga dating form ng insentibo na ibinalik sa SFHP pagkatapos ng 12 buwan ay hindi tatanggapin. Para sa mga form na mas matanda sa 12 buwan, hindi ka makakakuha ng gift card kahit na ginawa mo ang iyong pagbisita.

Ngayon, ang mga gift card ay awtomatikong ipapadala sa iyo pagkatapos ng 5 linggo mula sa iyong (mga) pagpapatingin para sa kalusugan. Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong gift card pagkalipas ng 5 linggo, pakitawagan ang Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free) o 1(415) 547-7830 (TTY). Lunes hanggang Biyernes 8:30am hanggang 5:30pm.

Kung lumipat ka kamakailan, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP para i-update ang iyong kasalukuyang mailing address at matiyak na makukuha mo ang iyong reward.

Hindi maaaring gamitin ang mga gift card para bumili ng mga armas, alak, o tabako.

*Ang isang provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) ay ang iyong pangunahing doktor, assistant ng doktor, o nurse practitioner.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.