Giới thiệu

Lựa chọn số 1 của San Francisco cho Medi-Cal!

Được thành lập vào năm 1994 bởi Ban kiểm soát San Francisco, San Francisco Health Plan (SFHP) là chương tình chăm sóc sức khỏe có quản lý, được trao giải chương trình có sứ mệnh cải thiện sức khỏe cho các động đồng San Francisco đa dạng thông qua quan hệ đối tác thành công.

SFHP được tám phần mười số người ghi danh chăm sóc có quản lý của San Francisco Medi-Cal  lựa chọn và trên 145,000 hội viên được quyền tiếp cận tất cả các dịch vụ y tế bao gồm chăm sóc phòng ngừa, chăm sóc chuyên khoa, nhập viện, thuốc theo toa, các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình thông qua các chương trình Medi-Cal và Healthy Workers HMO. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ hành chính của bên thứ ba cho các chương trình Healthy San Francisco và City Option, cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trên 13,000 người lớn không có bảo hiểm, cũng như hỗ trợ phí bảo hiểm và tài khoản bồi hoàn y tế cho hơn 345,000 nhân viên San Francisco.

Chúng tôi là chương trình công, phi lợi nhuận,
NCQA Accredited Medicaid HMO Health Plan cam kết bảo hiểm toàn cầu. Thông qua quan hệ đối tác lâu dài với San Francisco Health Network, Department of Public Health, San Francisco Community Clinic Consortium, các nhà cung cấp tại cộng đồng địa phương và các tổ chức khác trong cộng đồng, chúng tôi giúp đảm bảo người dân San Francisco có thu nhập thấp được chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Sứ mệnh của Chúng tôi
Sứ mệnh của San Francisco Health Plan là cải thiện sức khỏe cho các cộng đồng San Francisco đa dạng thông qua quan hệ đối tác thành công.

Những Nguyên tắc Định hướng của San Francisco Health Plan

  • Giáo dục, tạo cảm hứng và hỗ trợ các Hội viên của chúng tôi tiến đến lối sống lành mạnh
  • Duy trì mối quan hệ mạnh, hợp tác giữa các hội viên, tổ chức dựa trên cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khắp Thành phố
  • Công nhận sự đa dạng văn hóa và ngôn ngữ của cư dân San Francisco
  • Dẫn đầu bằng sự đổi mới, sáng tạo liên tục những cách mới để tạo điều kiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe dễ dàng và giá hợp lý hơn
  • Tạo một môi trường đồng đội dựa trên sự tôn trọng giúp hỗ trợ tính toàn vẹn về mặt cá nhân và chuyên nghiệp, đồng thời khuyến khích sự phát triển của nhân viên