Thông tin biểu mẫu khiếu nại

Báo cáo Vấn đề hoặc Nộp đơn Khiếu nại

Mẫu đơn khiếu nại trực tuyến

 

 
Có SÁU cách để nộp đơn khiếu nại:
 1. Nộp trực tuyến bằng cách điền vào Mẫu đơn Khiếu nại.
 2. Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều và yêu cầu Mẫu đơn Khiếu nại.
 3. Quý vị cũng có thể đến nộp đơn khiếu nại trực tiếp. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi là 7 Spring Street, San Francisco, CA, 94104. Chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều. Hãy gọi 1(415) 777-9992 để lên lịch hẹn.
 4. Viết thư mô tả vấn đề và gửi cho San Francisco Health Plan. Để có địa chỉ của chúng tôi, vui lòng vào trang Liên lạc với Chúng tôi hoặc gọi số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.
 5. Tải xuống và điền Mẫu đơn Khiếu nại bằng ngôn ngữ của quý vị:

  Vui lòng truy cập trang Liên lạc với Chúng tôi để có thông tin gửi thư

 6. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp qua phòng mạch bác sĩ của mình. Khiếu nại và kháng nghị do nhà cung cấp hoặc bên thứ ba khác nộp thay mặt quý vị cần được quý vị chấp thuận. Vui lòng để nhà cung cấp hoặc bên thứ ba điền vào Mẫu Chấp thuận Khiếu nại và Kháng nghị nếu họ nộp đơn khiếu nại hoặc kháng nghị thay mặt quý vị.
 7. Mẫu Chấp thuận Khiếu nại/Kháng nghị

Đối với những khiếu nại liên quan đến dịch vụ do Carelon Behavioral Health cung cấp, quý vị cũng có thể khiếu nại trực tiếp với Carelon bằng cách gọi số 1(855) 371-8117.

Có SÁU cách để nộp đơn khiếu nại:
 1. Nộp trực tuyến bằng cách điền vào Mẫu đơn Khiếu nại.
 2. Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều và yêu cầu Mẫu đơn Khiếu nại.
 3. Quý vị cũng có thể đến nộp đơn khiếu nại trực tiếp. Địa chỉ Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi là 7 Spring Street, San Francisco, CA, 94104. Chúng tôi mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều. Hãy gọi 1(415) 777-9992 để lên lịch hẹn.
 4. Viết thư mô tả vấn đề và gửi cho San Francisco Health Plan. Để có địa chỉ của chúng tôi, vui lòng vào trang Liên lạc với Chúng tôi hoặc gọi số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.
 5. Tải xuống và điền Mẫu đơn Khiếu nại bằng ngôn ngữ của quý vị:

  Vui lòng truy cập trang Liên lạc với Chúng tôi để có thông tin gửi thư

 6. Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại trực tiếp qua phòng mạch bác sĩ của quý vị.

Đối với những khiếu nại liên quan đến dịch vụ do Carelon Behavioral Health cung cấp, quý vị cũng có thể khiếu nại trực tiếp với Carelon bằng cách gọi số 1(855) 371-8117.

Giải quyết Vấn đề

San Francisco Health Plan muốn quý vị có được sự chăm sóc và dịch vụ tốt nhất có thể được. Chúng tôi muốn lắng nghe khi quý vị hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và nếu quý vị cần hỗ trợ, quý vị muốn được trợ giúp giải quyết vấn đề.

Nếu có vấn đề, hãy cố gắng giải quyết ngay khi quý vị phát hiện. Thảo luận với PCP của gia đình quý vị hoặc nhà cung cấp khác có thể là cách tốt nhất để giải quyết nhanh vấn đề.

Nếu không giải quyết được vấn đề, hãy gọi Nhóm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều. Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để giải quyết vấn đề. Nếu chúng tôi không thể giải quyết được vấn đề thì quý vị có thể nộp đơn than phiền hoặc “khiếu nại” chính thức, thể hiện sự không hài lòng.

Quy trình Than phiền/Khiếu nại

Nếu than phiền hoặc vấn đề của quý vị chưa được giải quyết, thì nó có thể được xem xét theo quy trình khiếu nại của chúng tôi. Quý vị có quyền nộp đơn than phiền hoặc khiếu nại và chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử chống lại quý vị. Quý vị sẽ không bị hủy ghi danh hoặc mất tính hội đủ điều kiện nộp đơn than phiền hoặc khiếu nại.

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng lời hoặc bằng văn bản. Những mẫu đơn khiếu nại từ phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẵn có tại mỗi phòng mạch của PCP và quý vị có thể tải xuống mẫu hoặc tập tin dạng điện tử từ trang này (xem bên dưới để biết thêm thông tin). Nếu quý vị cần trợ giúp điền đơn, nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch hoặc nếu quý vị muốn được giới thiệu đến nhà tư vấn cộng đồng, vui lòng liên lạc với Dịch vụ Khách hàng.

Nếu quý vị là hội viên San Francisco Health Plan và muốn biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại, vui lòng tham khảo Bằng chứng Bảo hiểm trong Sổ tay Hội viên của quý vị. Nếu quý vị cần một bản Sổ tay hội viên, hãy liên lạc với Dịch vụ Khách hàng.

Văn phòng Thanh tra của Medi-Cal

Nếu quý vị là hội viên Medi-Cal và quý vị có khó khăn trong việc nhận dịch vụ hoặc nếu quý vị có khiếu nại khác, quý vị cũng có quyền liên lạc với Phòng Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe của Thanh tra hoặc Phòng Dịch vụ Xã hội California để yêu cầu Điều trần cấp Tiểu bang. Điều trần Công bằng này là một thủ tục hành chính, trong đó các hội viên có khiếu nại có thể trình bày trực tiếp trường hợp của họ với Tiểu bang California để giải quyết.

Có thể gọi cho Văn phòng Thanh tra theo số miễn phí 1(888) 452-8609. Số TTY là 1(800) 952-8349. Giờ làm việc của văn phòng là Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 sáng – 5:00 chiều, không làm việc vào các ngày lễ theo quy định của Tiểu bang.

Quý vị có thể yêu cầu Điều trần cấp Tiểu bang bằng cách gọi: 1(800) 743-8525 hoặc TTY 1(800) 952-8349. Quý vị cũng có thể yêu cầu điều trần theo những cách sau đây:

 • Quý vị có thể yêu cầu điều trần trực tuyến tại CDSS.CA.GOV
 • Quý vị có thể điền vào mẫu đơn này và fax đến Phòng Điều trần cấp Tiểu bang theo số 1(916) 309-3487 hoặc số miễn cước 1(833) 281-0903
 • Quý vị có thể điền vào mẫu đơn này và gửi qua email đến SCOPEOFBENEFITS@DSS.CA.GOV
 • (Lưu ý: Nếu quý vị gửi đơn qua email, thì xin hiểu rằng email của quý vị có nguy cơ bị người khác không thuộc Phòng Điều trần cấp Tiểu bang chặn lại. Vui lòng cân nhắc sử dụng phương pháp an toàn hơn để gửi yêu cầu của quý vị.)

 • Quý vị cũng có thể gửi Yêu cầu Điều trần cấp Tiểu bang này qua thư đến:
 • California Department of Social Services
  State Hearings Division
  P.O. Box 944243, MS 9-17-433
  Sacramento, CA 94244-2430

  Khi quý vị viết thư để yêu cầu buổi Điều trần cấp Tiểu bang, thì phải bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, Số An sinh Xã hội của mình và lý do quý vị muốn có buổi Điều trần cấp Tiểu bang. Nếu có người giúp quý vị yêu cầu buổi Điều trần cấp Tiểu bang, hãy thêm tên, địa chỉ và số điện thoại của họ vào mẫu đơn hoặc thư này. Nếu quý vị cần một thông dịch viên miễn phí, xin cho chúng tôi biết quý vị nói ngôn ngữ gì.

  Sau khi quý vị yêu cầu buổi điều trần, có thể phải mất đến 90 ngày để quyết định và trả lời cho trường hợp của quý vị. Nếu quý vị tin rằng sự chờ đợi trong thời gian dài đó sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc lấy lại chức năng tối đa, hãy yêu cầu bác sĩ của quý vị hoặc San Francisco Health Plan viết thư. Thư này phải giải thích sự chờ đợi trong thời gian 90 ngày để có quyết định đó sẽ nguy hiểm cho tính mạng hoặc sức khỏe của quý vị hoặc khả năng đạt được, duy trì hoặc lấy lại chức năng tối đa của quý vị như thế nào. Sau đó yêu cầu một buổi điều trần thực hiện nhanh và cung cấp bức thư đó với yêu cầu của quý vị cho buổi điều trần.

   

  Thông báo Quan trọng từ Sở Y tế Điều quản

  California Department of Managed Health Care chịu trách nhiệm quản lý các chương trình bảo hiểm của dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nếu có khiếu nại đối với chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình, thì trước hết quý vị nên gọi cho chương trình sức khỏe của quý vị theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 và sử dụng quy trình khiếu nại của chương trình sức khỏe đó trước khi liên lạc với sở. Khi sử dụng thủ tục khiếu nại này, quý vị không bị mất bất kỳ quyền hợp pháp hoặc biện pháp giải quyết nào có thể có cho quý vị. Nếu quý vị cần giúp giải quyết một khiếu nại liên quan tới trường hợp cấp cứu, một khiếu nại chưa được chương trình sức khỏe của quý vị giải quyết thỏa đáng hoặc quá 30 ngày khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, quý vị có thể gọi cho sở để được trợ giúp. Quý vị cũng có thể đủ điều kiện để yêu cầu Xét duyệt Y khoa Độc lập (IMR). Nếu quý vị đủ điều kiện để yêu cầu IMR, quy trình IMR sẽ xem xét một cách khách quan các quyết định y khoa của một chương trình bảo hiểm sức khỏe liên quan tới dịch vụ hoặc biện pháp điều trị được đề xuất cần thiết về mặt y tế, các quyết định bảo hiểm cho các biện pháp điều trị mang tính chất nghiên cứu hoặc thử nghiệm cũng như các tranh chấp về việc thanh toán cho các dịch vụ y tế cấp cứu hoặc khẩn cấp. Sở này cũng có một số điện thoại miễn cước 1(888) 466-2219 và đường dây TTY 1(877) 688-9891 cho người khiếm thính hoặc khiếm thanh. Trang web trên Internet của sở www.dmhc.ca.gov có mẫu đơn khiếu nại, mẫu đơn đăng ký IMR và các hướng dẫn trực tuyến.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.