Healthy Workers HMO Không Phân biệt đối xử

Healthy Workers HMO Không Phân biệt đối xử thông báo

Phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật. San Francisco Health Plan (SFHP) tuân thủ các luật dân quyền của Liên bang. SFHP không phân biệt đối xử, loại trừ hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, thiên hướng tình dục, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật.

SFHP cung cấp:
Trợ giúp và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp tốt hơn, như:

 • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
 • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in cỡ lớn, âm thanh, định dạng điện tử dễ truy cập, các định dạng khác)

Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, như:

 • Thông dịch viên đủ năng lực
 • Thông tin văn bản bằng các ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy liên lạc với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng SFHP tư 8:30am – 5:30pm, Thứ Hai đến Thứ Sáu, bằng cách gọi 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí). Hoặc, nêu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, thì vui lòng gọi số TTY 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (miễn phí).

Cách nộp đơn khiếu nại

Nếu tin rằng SFHP đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc đã phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, tình dục, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, thiên hướng tình dục, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật, quý vị có thể khiếu nại với SFHP. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại qua điện thoại, bằng văn bản, đến trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử:

 • Qua điện thoại: Liên lạc với SFHP từ 8:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, bằng cách gọi 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí). Hoặc, nếu quý vị không thể nghe hoặc nói tốt, thì vui lòng gọi số TTY 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (miễn phí).
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc viết thư rồi gửi đến:
  San Francisco Health Plan
  P.O. Box 194247
  San Francisco, CA 94119
 • Đến trực tiếp: Đến phòng mạch của bác sĩ hoặc Trung tâm Dịch vụ SFHP và cho biết rằng quý vị muốn nộp đơn khiếu nại. Trung tâm Dịch vụ SFHP tọa lạc tại 7 Spring Street, San Francisco, CA 94104
 • Bằng phương thức điện tử: Truy cập trang web của SFHP tại sfhp.org

Văn phòng dân quyền

Nếu quý vị tin là mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền với U.S. Department of Health and Human Services, Văn phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc phương thức điện tử:

 • Bằng điện thoại: Gọi 1(800) 368-1019. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi số TTY 1(800) 537-7697.
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc gửi thư đến:
  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
 • Qua phương thức điện tử: Truy cập Cổng thông tin Khiếu nại của Văn phòng Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.