Xem Video Mới Về các Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên Medi-Cal của Quý vị

SFHP có các video mới để giúp quý vị tìm hiểu thêm về các quyền lợi Medi-Cal của mình.

Xem video về các chủ đề dưới đây:

  • Bộ hồ sơ Chào mừng hội viên mới
  • Hệ thống chăm sóc sức khỏe
  • Tiếp cận Bác sĩ Chăm sóc Chính
  • Nơi cần gọi khi quý vị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe
  • Dịch vụ thông dịch viên
  • Và nhiều chủ đề khác!

Nếu quý vị có thắc mắc về quyền lợi hoặc dịch vụ của mình, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800. Chúng tôi làm việc từ Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều.