Hãy Hành động để Duy trì Medi-Cal của Quý vị

Quý vị có thể sớm phải thực hiện các bước để tìm hiểu xem mình có còn đủ điều kiện cho Medi-Cal hay không.Câu hỏi Thường Gặp »

Thư gia hạn của quý vị đang tới. Đừng bỏ lỡ!  

Sắp đến lúc phải gia hạn bảo hiểm Medi-Cal của quý vị. Quý vị sẽ nhận được thư gửi qua đường bưu điện cho biết Medi-Cal đã được quận tự động gia hạn chưa hoặc quận có cần thêm thông tin gì không. Nếu nhận được bộ hồ sơ gia hạn hoặc thông báo yêu cầu thêm thông tin thì quý vị có thể gửi thông tin này qua thư, điện thoại, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nếu đã thay đổi thông tin liên lạc thì vui lòng cập nhật thông tin của quý vị ngay hôm nay bằng cách liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin của mình trên cổng thông tin Benefits Cal. Hãy vào trang benefitscal.com để biết thêm thông tin về cách truy cập vào tài khoản trực tuyến của quý vị. Việc này có thể giúp quý vị duy trì bảo hiểm Medi-Cal của mình.


Thay Đổi Hoàn Cảnh

Vui lòng tiếp tục báo cáo mọi thông tin thay đổi trong hộ gia đình quý vị cho văn phòng quận tại địa phương quý vị. Điều này bao gồm thay đổi về thu nhập, tình trạng khuyết tật, số điện thoại hay địa chỉ gửi thư. Quý vị cũng cần báo cáo nếu ai đó trong hộ gia đình quý vị mang thai, chuyển đến ở hay bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị.

Báo Cáo Thông Tin Liên Hệ

Quan trọng là quận phải có được thông tin liên hệ hiện thời của quý vị. Vui lòng báo cáo bất kỳ thay đổi gì về thông tin liên hệ của quý vị để không bỏ lỡ thông tin quan trọng về bảo hiểm Medi-Cal. Vui lòng báo cáo qua mạng, qua điện thoại, email, fax hoặc đích thân báo cáo trực tiếp cho văn phòng quận tại địa phương của quý vị về tất cả thông tin liên hệ mới nhất, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email hay địa chỉ nhà. Quý vị có thể tìm thấy một danh sách các văn phòng quận tại dhcs.ca.gov/COL. Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên hệ trực tuyến tại benefitscal.com.

Yêu Cầu Thông Tin

Nếu quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình quý vị nhận được thư từ quận yêu cầu thông tin về bảo hiểm Medi-Cal của mình, vui lòng cung cấp thông tin đó. Việc này sẽ giúp quận đảm bảo rằng bảo hiểm Medi-Cal của quý vị vẫn hoạt động.

Quý vị có câu hỏi?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì hay cần trợ giúp tiếp cận bảo hiểm Medi-Cal của mình, hoặc nếu bảo hiểm Medi-Cal của quý vị bị ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của quý vị.

Câu hỏi Thường Gặp

Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí).

Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí).

Nếu quý vị có Medi-Cal thì văn phòng tại quận của quý vị sẽ tìm cách gia hạn Medi-Cal cho quý vị. Họ sẽ sử dụng thông tin mà họ có. Văn phòng quận tại địa phương sẽ chỉ yêu cầu thêm thông tin mà họ cần để gia hạn Medi-Cal của quý vị. Nếu nhận được bộ hồ sơ gia hạn hoặc thư yêu cầu thêm thông tin thì quý vị có thể gửi thông tin này qua thư, điện thoại, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nếu thông tin liên lạc hoặc hoàn cảnh gia đình của quý vị đã thay đổi thì vui lòng cập nhật thông tin của quý vị ngay hôm nay bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại benefitscal.com.

Có. Quý vị có thể cập nhật bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại benefitscal.com.

Có, quý vị phải báo cáo mọi thay đổi trong hộ gia đình của mình, chẳng hạn như thu nhập, nếu có người mang thai, có thành viên mới trong gia đình và bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ của quý vị cho văn phòng quận tại địa phương. Quý vị có thể cập nhật bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số 1(855) 355-5757 (miễn cước). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại benefitscal.com.

Có, điều quan trọng là người thụ hưởng Medi-Cal phải trả lời các yêu cầu cập nhật thông tin của quận, bao gồm bộ hồ sơ gia hạn. Đây là yêu cầu để đảm bảo quận có được thông tin mới nhất cần thiết để gia hạn bảo hiểm Medi-Cal cho quý vị. Thông tin cập nhật cũng sẽ giúp quận kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để được bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp hơn hay không.

Nếu nhận được mẫu gia hạn thì hãy gửi thông tin của mình qua đường bưu điện, điện thoại, trực tiếp hoặc trực tuyến, để quý vị không mất bảo hiểm. Hãy tạo hoặc kiểm tra tài khoản trực tuyến của mình tại Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại benefitscal.com để đăng ký nhận thông báo qua email và tin nhắn văn bản về trường hợp của quý vị. Quý vị có thể nộp hồ sơ gia hạn hoặc yêu cầu thông tin trực tuyến.

Văn phòng quận tại địa phương sẽ chỉ yêu cầu thêm thông tin mà họ cần để gia hạn Medi-Cal của quý vị. Nếu nhận được bộ hồ sơ gia hạn hoặc thư yêu cầu thêm thông tin thì quý vị có thể gửi thông tin này qua thư, điện thoại, trực tiếp hoặc trực tuyến.

Quý vị có thể cập nhật bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí). Hãy vào trang Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại benefitscal.com để biết thêm thông tin về cách truy cập vào tài khoản trực tuyến của quý vị.

Thư từ quận của quý vị sẽ đến cùng thời điểm mà quý vị nhận được thư tương tự trong những năm trước. Ví dụ: nếu Medi-Cal đã gia hạn vào tháng 4 năm ngoái thì quý vị nên chờ thư từ của quận khoảng 2 tháng trước tháng 4.

Nếu quý vị không còn đủ tiêu chuẩn cho Medi-Cal nữa thì quý vị có thể nhận bảo hiểm y tế qua Covered California. Nếu bị mất Medi-Cal thì quý vị sẽ được ghi danh vào một chương trình Covered California ngoài thời gian tiếp nhận ghi danh mở rộng. Văn phòng quận tại địa phương sẽ gửi cho quý vị thông tin về cách đăng ký.

Chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ mới cho chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi phải chia sẻ thông tin này với quận để quý vị có thể tiếp tục nhận được các thông báo quan trọng về Medi-Cal của quý vị. Nếu không muốn chúng tôi thông báo địa chỉ mới của quý vị với văn phòng quận tại địa phương thì quý vị sẽ phải liên hệ trực tiếp với họ để cung cấp thông tin cập nhật của quý vị. Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(855) 355-5757 (miễn phí).

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.