Liên hệ

Đăng ký

Lưu ý: Trung tâm Dịch vụ San Francisco Health Plan sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Đọc thêm »

YÊU CẦU lấy hẹn

Điện thoại: 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858
Fax: 1(415) 547-7820
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều

Tìm hiểu thêm về các tùy chọn chăm sóc sức khỏe và bắt đầu nộp Đơn đăng ký Medi-Cal của quý vị ngay hôm nay.