Cách Nộp đơn

Bước đầu tiên để đăng ký vào San Francisco Health Plan là xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình nào của chúng tôi không. Để biết chương trình nào phù hợp, chúng tôi sẽ hỏi một số câu về thu nhập gia đình, tuổi, tình trạng cư trú ở San Francisco và trong vài trường hợp là tình trạng học sinh hoặc phụ huynh.

Điều kiện cho mỗi chương trình là khác nhau, nên tốt nhất hãy liên lạc với chúng tôi để biết chương trình nào phù hợp cho quý vị. Quý vị có thể làm việc này bằng cách gửi email cho Nhóm Đăng ký của chúng tôi hoặc bằng cách gọi số 1(888) 558-5858 Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng to 5:30 chiều.

Trung tâm Dịch vụ SFHP mới này là nơi quý vị có thể đến nhận thông tin về việc tiếp cận những tùy chọn chăm sóc sức khỏe sẵn có cho quý vị và gia đình quý vị. Nhóm Đăng ký của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng, theo cuộc hẹn, để cung cấp hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, Healthy Kids HMO, Healthy San Francisco và các Chương trình Tùy chọn của Thành phố SF. Tìm hiểu thêm về Trung tâm Dịch vụ của chúng tôi.

YÊU CẦU lấy hẹn

Điện thoại: 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858
fax: 1(415) 547-7820
email: Enrollment Team 
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều
Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều

Quý vị hoặc con quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình của chúng tôi nếu quý vị thuộc một trong những loại sau:

Medi-Cal Tuổi 0-19 Medi-Cal Người lớn
Medi-Cal Logo Medi-Cal Logo
Số người trong Gia đình Tổng Thu nhập Hàng tháng
1 Đến $2,634 Đến $1,367
2 Đến $3,552 Đến $1,843
3 Đến $4,469 Đến $2,319
4 Đến $5,387 Đến $2,795
5 Đến $6,305 Đến $3,271
6 Đến $7,222 Đến $3,747
  • Chúng tôi có nhiều chương trình và sẽ giúp quý vị tìm được chương trình phù hợp
  • Con của quý vị có thể đủ tiêu chuẩn ngay cả khi chúng không phải là cư dân hợp pháp

Nếu quý vị nghĩ là mình không phù hợp với một trong những loại trên hoặc quý vị không chắc chắn, hãy liên lạc với Nhóm Đăng ký của chúng tôi. Hỏi thành viên Nhóm Đăng ký của chúng tôi là cách tốt nhất để biết chắc quý vị có đủ tiêu chuẩn cho một trong những chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi hay không.