Mga Komite

Komite sa Pagpapahusay sa Kalidad

Ang aming Komite sa Pagpapahusay ng Kalidad (QI) ay isang permanenteng komite ng Nangangasiwang Lupon sa San Francisco Health Authority. May tungkulin ito na suriin at aprubahan ang taunang Plano at Pagsusuri sa Gawain ng QI, at pangasiwaan ang lahat ng aming aktidad sa pagpapahusay ng kalidad. Ito ang pangunahing forum para sa pakikilahok ng miyembro at provider sa pagtiyak sa kalidad at klinikal na pangangasiwa ng aming sistema sa paghahatid ng pangangalagang pangkalusugan.

Plano at Ebalwasyon sa Pagpapahusay sa Kalidad

Inaaprubahan ng Komite sa QI ang aming mga patakaran sa paggamit at pamamahala ng kaso, klinikal na pag-aaral, at ang aktibidad ng lahat ng entidad na itinalaga para sa mga serbisyo ng pamamahala sa paggamit.

Nagpupulong ang Komite sa Pagpapahusay sa Kalidad ng San Francisco Health Plan kada dalawang buwan mula 7:30am hanggang 8:30am. Ginaganap ang mga pulong sa 50 Beale St., 12th Floor, San Francisco, CA 94105. Available para masuri ang agenda at mga naka-print na materyal tungkol sa pulong sa parehong lugar bukod pa sa nasa website ng San Francisco Health Plan.

Matapos ma-post ang agenda, ang anumang dokumentong ipinamahagi sa karamihan ng mga Miyembro ng Komite hinggil sa anumang usapin sa agenda para sa bukas na sesyon ay magiging available para sa pagsusuri ng publiko sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm.

Hinihikayat ka naming gamitin ang website ng SFHP upang ma-access ang mga materyal para sa pulong ng Komite sa Pagpapahusay sa Kalidad. Maaaring hilingin ng mga miyembro ng publiko na maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo ang kopya ng agenda at mga materyal ng lupon, na may singil na katumbas ng halaga ng pagpapadala sa koreo at paghahanda. Kung nais mong maipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang agenda at/o mga materyal ng Komite sa Pagpapahusay ng Kalidad, mangyaring makipag-ugnayan sa Pagpapahusay sa Kalidad o tumawag sa 1(415) 615-5696.

Maa-access ng mga taong may mga kapansanan ang mga pulong. Para sa mga indibidwal na maaaring nangangailangan ng anumang tulong (mga alternatibong format – ibig sabihin, malalaking print, audio, pagsasalin ng mga materyal sa pulong, pagbibigay-kahulugan, atbp.) upang makalahok sa pulong na ito at nais humiling ng alternatibong format para sa agenda, abiso sa pulong, at meeting packet, maaari silang makipag-ugnayan sa Pagpapahusay sa Kalidad o tumawag sa 1(415) 615-5696.

Kung aabisuhan kami nang kahit isang linggo bago ang pulong, makakagawa kami ng mga makatuwirang pag-aayos upang matiyak ang accessibility sa mga pulong at mga kaugnay na materyal.

Mga Miyembro ng Komite sa Pagpapahusay sa Kalidad:
 • Edwin Batongbacal, Director of ABS, CBHS at SFDPH; SFHP Governing Board member
 • Annelie Briones, Hill Physicians Medical Group
 • Jeanette Cavano, PharmD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Todd May, MD, Chief Medical Officer, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Daniel Chan, MD, North East Medical Services
 • Dennis McIntyre, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Ellen Chen, MD, San Francisco Health Network
 • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
 • Irene Conway, Member Advisory Committee
 • Kenneth Tai, MD, North East Medical Services
 • Jeffrey Critchfield, MD, ZSFG
 • Ana Valdes, MD, HealthRight 360
 • Lukejohn Day, MD, University of California, San Francisco
 • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Center Association
 • Edward Evans, Member Advisory Committee
 • Albert Yu, MD, San Francisco Health Network
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.