Mga Komite

Komite ng Parmasya at Therapeutics

Tinitiyak ng Komite ng Parmasya at Therapeutics ng San Francisco Health Plan na naaayon ang aming mga benepisyo sa parmasya sa mga maaasahang klinikal na prinsipyo at proseso, at sumusunod ang mga ito sa mga kasalukuyang pamantayan o kagawian. Gumagawa ito ng mga rekomendasyon tungkol sa pormularyo at sa mga alituntunin sa pharmaceutical at therapeutic na paggamot.

Nagpupulong ang Komite sa Parmasya at Therapeutics ng San Francisco Health Plan kada quarter. Ginaganap ang mga pulong sa 50 Beale St., 12th Floor, San Francisco, CA 94105. Available para masuri ang agenda at mga naka-print na materyal tungkol sa pulong sa parehong lugar bukod pa sa nasa website ng San Francisco Health Plan.

Matapos ma-post ang agenda, ang anumang dokumentong ipinamahagi sa karamihan ng mga Miyembro ng Komite hinggil sa anumang usapin sa agenda para sa bukas na sesyon ay magiging available para sa pagsusuri ng publiko sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm.

Hinihikayat ka naming gamitin ang website ng SFHP upang ma-access ang mga materyal para sa pulong ng Komite sa Parmasya at Therapeutics. Maaaring hilingin ng mga miyembro ng publiko na maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo ang kopya ng agenda at mga materyal ng lupon, na may singil na katumbas ng halaga ng pagpapadala sa koreo at paghahanda. Kung gusto mong maipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang agenda at/o mga materyal ng Komite sa Parmasya at Therapeutics, mangyaring makipag-ugnayan sa Departamento ng Parmasya ng SFHP o tumawag sa 1(415) 547-7818 ext 7085.

Maa-access ng mga taong may mga kapansanan ang mga pulong. Para sa mga indibidwal na maaaring nangangailangan ng anumang tulong (mga alternatibong format — ibig sabihin, malalaking print, audio, pagsasalin ng mga materyal sa pulong, pagbibigay-kahulugan, atbp.) upang makalahok sa pulong na ito at nais humiling ng alternatibong format para sa agenda, abiso sa pulong, at meeting packet, maaari silang makipag-ugnayan sa SFHP Departamento ng Parmasya o tumawag sa 1(415) 547-7818 ext 7085.

Kung aabisuhan kami nang kahit isang linggo bago ang pulong, makakagawa kami ng mga makatuwirang pag-aayos upang matiyak ang accessibility sa mga pulong at mga kaugnay na materyal.

Mga Miyembro ng Parmasya at Therapeutics:
  • Nicholas Jew, MD, Chinese Community Health Care Association
  • Maria Lopez, Pharm.D., Mission Wellness Pharmacy
  • Joseph Pace, MD, San Francisco Dept. of Public Health
  • Ron Ruggiero, Pharm.D., UCSF Dept. of Clinical Pharmacy
  • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Linda Truong, Pharm.D., San Francisco Health Network
  • R. Brad Williams, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Steven Wozniak, MD, South of Market Mental Health
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.