Комитеты

Ủy ban Cải thiện Chất lượng

Ủy ban Cải thiện Chất lượng (QI) của chúng tôi là một ủy ban thường trực của Ban Điều hành Cơ quan Y tế San Francisco. Họ có trách nhiệm đánh giá và phê duyệt Bản Kế hoạch và Đánh giá Công việc hàng năm của QI cũng như giám sát tất cả các hoạt động cải thiện chất lượng của chúng tôi. Đây là diễn đàn chính để hội viên và nhà cung cấp tham gia nhằm đảm bảo chất lượng và kiểm tra lâm sàng hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Đánh giá và Kế hoạch Cải thiện Chất lượng

Ủy ban QI chấp thuận việc sử dụng và chính sách quản lý trường hợp, nghiên cứu lâm sàng và hoạt động của tất cả các cơ quan được chỉ định cho các dịch vụ quản lý sử dụng.

Ủy ban Cải thiện Chất lượng của San Francisco Health Plan họp mỗi hai tháng một lần từ 7:30 sáng – 8:30 sáng. Các buổi họp được tổ chức tại Số 50 Phố Beale, Tầng 12, San Francisco, CA 94105. Chương trình nghị sự và các tài liệu in phục vụ buổi họp có sẵn để kiểm tra tại địa chỉ trên, ngoài trang web của San Francisco Health Plan.

Mọi tài liệu được phát cho đa số các Thành viên Ủy ban liên quan đến bất kỳ nội dung nào trong chương trình nghị sự phục vụ cho phiên họp mở rộng, sau khi chương trình nghị sự được đăng tải, đều sẽ có sẵn để mọi người kiểm tra công khai trong giờ hành chính, từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu.

Chúng tôi khuyến khích quý vị sử dụng trang web của SFHP để tiếp cận các tài liệu họp của Ủy ban Cải thiện Chất lượng. Các thành viên cộng đồng có thể yêu cầu gửi bản sao chương trình nghị sự và tài liệu của ban điều hành qua bưu điện và phải chịu một khoản phí bằng với chi phí gửi và chuẩn bị. Nếu quý vị muốn bản chương trình nghị sự và/hoặc các tài liệu của Ủy ban Cải thiện Chất lượng được gửi qua bưu điện cho mình, vui lòng liên hệ với Ủy ban Cải thiện Chất lượng hoặc gọi 1(415) 615-5696.

Người khuyết tật có thể tham gia các buổi họp. Các cá nhân có thể yêu cầu bất kỳ sự điều chỉnh nào (các định dạng tài liệu khác – bản in khổ lớn, tài liệu nghe, bản dịch các tài liệu họp, phiên dịch, v.v…) để tham gia buổi họp này và muốn yêu cầu một định dạng tài liệu khác cho chương trình nghị sự, thông báo mời họp và gói tài liệu họp có thể liên hệ với Ủy ban Cải thiện Chất lượng hoặc gọi 1(415) 615-5696.

Việc thông báo tối thiểu một tuần trước buổi họp sẽ cho phép chúng tôi thu xếp hợp lý để đảm bảo khả năng tiếp cận buổi họp và các tài liệu liên quan.

Thành viên Ủy ban Cải thiện Chất lượng:
 • Edwin Batongbacal, Director of ABS, CBHS at SFDPH; SFHP Governing Board member
 • Annelie Briones, Hill Physicians Medical Group
 • Jeanette Cavano, PharmD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Todd May, MD, Chief Medical Officer, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Daniel Chan, MD, North East Medical Services
 • Dennis McIntyre, MD, Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
 • Ellen Chen, MD, San Francisco Health Network
 • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
 • Irene Conway, Member Advisory Committee
 • Kenneth Tai, MD, North East Medical Services
 • Jeffrey Critchfield, MD, ZSFG
 • Ana Valdes, MD, HealthRight 360
 • Lukejohn Day, MD, University of California, San Francisco
 • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Center Association
 • Edward Evans, Member Advisory Committee
 • Albert Yu, MD, San Francisco Health Network
×

Политика в отношении файлов cookie

Мы используем файлы cookie и другие инструменты для того, чтобы упростить использование нашего сайта.