Kunin ang Pangangalagang Pangkalusugan na Kailangan Mo

Mag-enrol sa Medi-Cal upang ma-access ang mga Benepisyo sa Kalusugan sa Mababang Gastos

Alamin Kung Kwalipikado Ka

Tungkol sa Saklaw sa Kalusugan ng Medi-Cal

Ang Medi-Cal ay isang programa ng insurance sa kalusugan para sa mga residente ng California na may mababang kita. Bilang iyong lokal na planong pangkalusugan, nag-aalok ang San Francisco Health Plan ng mahusay at maraming pagpipiliang doktor, ospital, at klinika. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng mga tao na maaaring maging kwalipikado para sa saklaw sa kalusugan ng Medi-Cal:

Mga taong nakatira sa County ng San Francisco;

Mga tao na magulang, anak, nasa hustong gulang na walang anak, matanda o may kapansanan;

Mga tao na wala pang 26 na taong gulang, anuman ang katayuan niya sa imigrasyon;

Mga taong nakatutugon sa mga alituntunin sa kita

Alamin Kung Kwalipikado Ka para sa Medi-Cal

Alamin kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa isa sa aming mga programa.

1
2
3

Batay sa iyong mga napili, maaari kang maging kwalipikado o maaaring maging kwalipikado ang iyong anak para sa insurance sa kalusugan ng Medi-Cal.

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala

Makipag-ugnayan sa aming Pangkat sa Pagpapatala sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858 Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm. Ang pagtatanong sa isang miyembro ng aming Pangkat sa Pagpapatala ang pinakamabuting paraan upang tiyakin kung kwalipikado ka para sa isa sa aming mga programa ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Mayroon kaming ilang programa at matutulungan ka naming mahanap ang tamang programa
 • Maaaring maging kwalipikado ang iyong mga anak kahit na hindi sila mga legal na residente
 • Kung hindi ka sigurado kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa Medi-Cal, makipag-ugnayan sa aming Pangkat sa Pagpapatala sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858 Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Batay sa iyong mga napili, hindi ka kwalipikado para sa insurance sa kalusugan ng Medi-Cal.

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala

Makipag-ugnayan sa aming Pangkat sa Pagpapatala sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858 Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm. Ang pagtatanong sa isang miyembro ng aming Pangkat sa Pagpapatala ang pinakamabuting paraan upang tiyakin kung kwalipikado ka para sa isa sa aming mga programa ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan.

 • Mayroon kaming ilang programa at matutulungan ka naming mahanap ang tamang programa
 • Maaaring maging kwalipikado ang iyong mga anak kahit na hindi sila mga legal na residente
 • Kung hindi ka sigurado kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa Medi-Cal, makipag-ugnayan sa aming Pangkat sa Pagpapatala sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858 Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.

Mga Benepisyo at Serbisyo ng Medi-Cal para sa Iyong Mga Pangangailangan sa Kalusugan

Nagbibigay ang Medi-Cal ng mga benepisyo sa saklaw para sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan kabilang ang, mga serbisyong medikal, serbisyo sa ngipin, at serbisyo sa paningin. Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo hangga't medikal na kinakailangan ang mga ito at ibinibigay ang ito ng provider na nasa network. Maaaring saklawin ng iyong planong pangkalusugan ang mga medikal na kinakailangang serbisyo mula sa isang provider na wala sa network. Ngunit dapat mong tanungin ang SFHP o ang iyong medikal na grupo para rito. Nagbibigay ang SFHP ng mga serbisyong gaya ng:

X-ray and Diagnostics
Mga Diagnostic na Serbisyo sa X-ray at Laboratoryo

Mga therapeutic radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pamamahala ng diabetes.
Ang Babayaran ng Miyembro:Walang co-payment

Pang-emergency na Saklaw sa Kalusugan

24 na oras na pangangalaga para sa mga serbisyong pang-emergency kabilang ang psychiatric na screening, pagsusuri at paggamot, pinsala, o kundisyon na nangangailangan ng agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano.
Ang Babayaran ng Miyembro:Walang co-payment

Pagpaplano ng Pamilya

Pagpapayo, mga pamamaraan sa operasyon para sa pag-sterilize, mga contraceptive, elective abortion.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Home Health Services
Mga Serbisyo sa Kalusugan sa Bahay

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga (hindi custodial); pangangalaga ng nurse, mga pagpapatingin sa bahay, physical, occupational, at speech therapy.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip

Sinasaklaw ng SFHP ang pang-outpatient na laboratoryo, mga gamot, supply at suplement kaugnay ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Pangangalaga Bago ang Panganganak/Pangangalaga sa Pagbubuntis

Pangangalaga bago ang panganganak at pagkatapos ang panganganak, inpatient, pangangalaga sa nursery ng bagong silang na sanggol habang nasa ospital ang ina at sa unang buwan at sa susunod na buwan ng buhay. Saklaw lang ang genetic na pagsusuri para sa PKU.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Transportation Icon
Transportasyon

Pang-emergency na transportasyon gaya ng ambulansya, kapag medikal na kinakailangan. Mga hindi pang-emergency na medikal na transportasyon gaya ng ambulansya, litter van, o wheelchair kapag hindi ka makapunta sa iyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi. Para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang, sinasaklaw ang hindi pangmedikal na transportasyon gaya ng kotse, taxi, o bus upang makapunta sa isang medikal na appointment sa ilalim ng programang Maaga at Pana-panahong Screening, Diagnosis at Paggamot (EPSDT).
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga Regular na Check-up at Pagbabakuna (mga bakuna)

Mga pagbabakuna, pana-panahong pagsusuri sa kalusugan, well-child visit, pagsusuri sa STD, cytology na pagsusuri, pangangalaga bago ang panganganak.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga Serbisyo ng Pangangalaga sa Paningin

Sinasaklaw ang pangangalaga sa paningin sa pamamagitan ng iyong Plano ng Serbisyo ng Pangangalaga sa Paningin. Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga batang wala pang 21 taong gulang ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang Optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Saklaw ang mga frame at lens. Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang pataas ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang Optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Hindi saklaw ang mga frame at lens.
Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Paano Mag-apply para sa Medi-Cal

Pagbisita sa Aming Service Center

Patuloy na nagbibigay ang Service Center ng SFHP ng mga pinakamataas na kalidad ng mga serbisyo sa pagpapatala para sa iyo at sa pamilya mo. Sa mapanghamong panahong ito ng COVID-19, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga San Franciscan – ginagawa namin ang lahat ng ito sa personal at telepono.

Nagbibigay ang aming Pangkat sa Pagpapatala ng tulong sa impormasyon at aplikasyon para sa Medi-Cal.

Available ang mga personal na appointment nang:
Martes at Huwebes 8:30am – 5:00pm
Miyerkules 8:30am – 4:00pm (magsasara ng 3:00pm tuwing ika-3 Miyerkules ng buwan)

Available ang mga appointment sa telepono nang:
Lunes hanggang Biyernes 8:30am – 5:00pm
Sabado 8:30am – 12:00pm

Ikalulugod ng aming pangkat na matulungan ka sa mga pangangailangan sa saklaw sa kalusugan na pinakaangkop para sa iyo!

Upang mag-iskedyul ng personal na appointment o appointment sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1(415) 777-9992 o sa 1(888) 558-5858.

Bisitahin ang aming Service Center page para sa higit pang impormasyon »

Kailangang I-renew ang Iyong Insurance sa Medi-Cal?

Bilang miyembro ng Medi-Cal, susuriin ang iyong pagiging kwalipikado bawat taon. Ilalapat ang mga hakbang sa ibaba sa karamihan ng mga miyembro ng Medi-Cal.

 • Susuriin ng tanggapan ng Medi-Cal ang impormasyon sa iyong case file.
 • Susuriin nila ang impormasyon sa kanilang mga system upang alamin kung kwalipikado ka pa rin para sa Medi-Cal. Hintayin ang isang sulat. Sasabihin sa iyo sa sulat kung kwalipikado ka pa rin para sa programa ng Medi-Cal.
 • Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon. Kung kulang ang impormasyon upang matukoy kung kwalipikado ka pa rin, maaaring hilingin sa iyo ng programa ng Medi-Cal na magbigay ng karagdagang impormasyon.

Tumawag sa tanggapan ng Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 para sa higit pang impormasyon.

Makipag-ugnayan sa Amin

Matuto pa tungkol sa iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan at simulan ang iyong aplikasyon sa Medi-Cal ngayong araw.

Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin:

 • Telepono: 1(415) 777-9992 or 1(888) 558-5858
 • Fax: 1(415) 547-7820
 • Mga Oras ng Pagtawag: Lunes–Biyernes, 8:30am – 5:00pm

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.