Ủy ban

Các Ủy ban Bổ sung

San Francisco Health Plan là chương trình bảo hiểm sức khỏe công. Có nghĩa là chúng tôi muốn và cần nhiều thông tin đầu vào để hoạt động. Chúng tôi có nhiều ủy ban chính thức và các lực lượng đặc nhiệm không chính thức.

Ủy ban Điều trị và Dược:

Ủy ban Điều trị và Dược của San Francisco Health Plan bảo đảm rằng những phúc lợi tiệm thuốc tây nhất quán với những nguyên tắc và quy trình lâm sàng chắc chắn và phù hợp với những tiêu chuẩn hoặc biện pháp thực hành hiện tại. Ủy ban này khuyến cáo về các dược thư và những nguyên tắc hướng dẫn dược liệu pháp.

Thành viên ủy ban này bao gồm các bác sĩ và dược sĩ hành nghề trong cộng đồng San Francisco và được đề xuất bởi Giám đốc Y khoa của San Francisco Health Plan và chỉ định bởi Ủy ban Cải thiện Chất lượng.

Để có thêm thông tin về Ủy ban Điều trị và Dược của San Francisco Health Plan, hãy gửi email cho Tiệm thuốc tây hoặc gọi 1(415) 547-7818 số máy nhánh 7085.

Ủy ban Cải thiện Chất lượng:

Ủy ban Cải thiện Chất lượng (QI) của chúng tôi là một ủy ban thường trực của Ban Điều hành Cơ quan Y tế San Francisco. Ủy ban này chịu trách nhiệm kiểm tra và duyệt Kế hoạch Làm việc QI hàng năm và Đánh giá cũng như kiểm tra hoạt động cải thiện chất lượng của chúng tôi. Đây là diễn đàn chính cho sự tham gia của hội viên và nhà cung cấp dịch vụ để bảo đảm chất lượng và kiểm tra lâm sàng hệ thống phân phối chăm sóc sức khỏe của chúng tôi.

Ủy ban QI chấp thuận việc sử dụng và chính sách quản lý trường hợp, nghiên cứu lâm sàng và hoạt động của các cơ quan được chỉ định cho các dịch vụ quản lý sử dụng. Để có thêm thông tin về Ủy ban Cải thiện Chất lượng San Francisco Health Plan, hãy gửi email cho Cải thiện Chất lượng hoặc gọi 1(415) 615-5172.

Pharmacy and Therapeutics Committee Members:
  • Nicholas Jew, MD, Chinese Community Health Care Association
  • Maria Lopez, Pharm.D., Mission Wellness Pharmacy
  • Joseph Pace, MD, San Francisco Dept. of Public Health
  • Ron Ruggiero, Pharm.D., UCSF Dept. of Clinical Pharmacy
  • Jaime Ruiz, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Linda Truong, Pharm.D., San Francisco Health Network
  • R. Brad Williams, MD, Mission Neighborhood Health Center
  • Steven Wozniak, MD, South of Market Mental Health
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.