Pagpapatala sa Medi-Cal

Magpatala para sa Medi-Cal sa buong taon

Magpatala Ngayong Araw
Open Enrollment - Spanish Tagalog

Paano Maging Kwalipikado para sa at Magpatala sa Medi-Cal


Ang unang hakbang sa pagpapatala sa San Francisco Health Plan ay alamin kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa alinman sa aming mga programa. Upang alamin kung aling programa ang akma, may ilang bagay kaming itatanong tungkol sa kita ng pamilya, edad, paninirahan sa , San Francisco at sa ilang sitwasyon, katayuan bilang mag-aaral o magulang. Tingnan ang mga alituntunin ng Medi-Cal sa kita ng sambahayan.

Ang Service Center ng SFHP ay isang lugar kung saan ka maaaring pumunta upang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga opsyon sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyo at iyong pamilya. Available ang aming Pangkat sa Pagpapatala, sa pamamagitan ng appointment, upang tumulong sa iyong aplikasyon sa Medi-Cal.

Mga Petsa ng Bukas na Pagpapatala


Medi-Cal Ang Bukas na Pagpapatala ay bukas sa buong taon.
Ang Bukas na Pagpapatala ay sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre at ika-31 ng Enero.

 

Kwalipikado Ba Ako?


Maaari kang maging kwalipikado o ang iyong anak para sa isa sa aming mga programa kung nabibilang ka sa isa sa mga sumusunod na kategorya:

0 hanggang 19 na taong gulang sa Medi-Cal Mga nasa hustong gulang sa Medi-Cal
Medi-Cal Logo Medi-Cal Logo
Laki ng Pamilya Buwanang Kabuuang Kita Buwanang Kabuuang Kita
1 Hanggang sa $2,634 Hanggang sa $1,367
2 Hanggang sa $3,552 Hanggang sa $1,843
3 Hanggang sa $4,469 Hanggang sa $2,319
4 Hanggang sa $5,387 Hanggang sa $2,795
5 Hanggang sa $6,305 Hanggang sa $3,271
6 Hanggang sa $7,222 Hanggang sa $3,747
  • Mayroon kaming ilang programa at matutulungan ka naming mahanap ang tamang programa
  • Maaaring maging kwalipikado ang iyong mga anak kahit na hindi sila mga legal na residente

Kung sa palagay mo ay hindi ka kabilang sa isa sa mga kategoryang ito, o kung hindi ka sigurado kung kabilang ka, makipag-ugnayan sa aming Pangkat sa Pagpapatala sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(888) 558-5858 Lunes – Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm. Ang pagtatanong sa isang miyembro ng aming Pangkat sa Pagpapatala ang pinakamabuting paraan upang tiyakin kung kwalipikado ka para sa isa sa aming mga programa ng saklaw sa pangangalagang pangkalusugan.

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala


Narito pa rin Kami para sa Iyo!

Patuloy na nagbibigay ang Service Center ng SFHP ng mga may pinakamataas na kalidad na serbisyo sa pagpapatala para sa iyo at sa pamilya mo. Sa mapanghamong panahong ito ng COVID-19, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng San Franciscans – ginagawa namin ang lahat ng ito sa personal at sa telepono.

Nagbibigay ang aming Pangkat sa Pagpapatala ng impormasyon at tulong sa aplikasyon para sa mga programang Medi-Cal.

Available ang mga personal na appointment nang:
Martes at Huwebes 8:30am – 5:00pm
Miyerkules 8:30am – 4:00pm (magsasara ng 3:00pm tuwing ika-3 Miyerkules ng buwan)

Available ang mga appointment sa telepono nang:
Lunes hanggang Biyernes 8:30am – 5:00pm
Sabado 8:30am – 12:00pm

Upang mag-iskedyul ng appointment sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1(415) 777-9992 o sa 1(888) 558-5858. Matuto pa tungkol sa aming Service Center.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.