Mga Resource para sa COVID-19


Pangkalahatang Impormasyon sa Coronavirus (COVID-19)


Ang iyong kalusugan at kaligtasan ang aming pangunahing priyoridad. Gusto naming tiyakin na mayroon ka ng lahat ng impormasyong kailangan mo upang manatiling malusog. Mangyaring tumingin nang madalas sa page na ito para sa bagong impormasyon tungkol sa coronavirus at kung paano hihingi ng tulong.

Mag-click sa ibaba para sa tulong sa mga bagay na tulad ng pagprotekta sa iyong sarili, pagkuha ng medikal na pangangalaga, at paghingi ng tulong sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at bahay. Walang babayaran ang mga miyembro ng SFHP para sa kinakailangang screening, pagsusuri, o pangangalagang pangkalusugan para sa COVID-19.

Ano ang Coronavirus at Ano ang Maaari Kong Gawin?

Ang coronavirus ay isang virus na nagdudulot ng sakit na tinatawag na COVID-19, na nakakaapekto sa mga baga at iba pang organ. Sa karamihan ng mga tao, nagdudulot ang sakit ng mga bahagyang sintomas. Gayunpaman, para sa ilang tao, maaaring maging mas malala ang mga sintomas, na nagdudulot ng matinding kahirapan sa paghinga.

Kung nag-aalala ka tungkol coronavirus, hindi ka nag-iisa. Magbasa pa upang matutunan kung paano hihingi ng tulong at paano poprotektahan ang iyong sarili at ang ibang tao.

Saan Maaaring Matuto Pa

Ang mga mapagkakatiwalaang source na ito ay may napapanahong impormasyon tungkol sa coronavirus:

Mga Sintomas
Maraming naiulat na sintomas ang mga taong nagkaroon ng COVID-19 – mula sa mga bahagyang sintomas hanggang sa matinding karamdaman.

Maaaring may COVID-19 ang mga taong may mga ganitong sintomas o kumbinasyon ng mga sintomas:

 •   Ubo
 •   Kinakapos ng hininga o nahihirapang huminga
 •   Lagnat
 •   Panginginig
 •   Pananakit ng kalamnan
 •   Pananakit ng ulo
 •   Pamamaga ng Lalamunan
 •   Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 •   Nahahapo o nanghihina
 •   Pagduruwal o pagsusuka
 •   Pagtatae

 

Maaari ding may iba pang sintomas.

Mangyaring tumawag sa iyong PCP para sa anupamang sintomas na ipinag-aalala mo.

Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Nakikipagtulungan ang iyong PCP sa iyo at sa isang pangkat sa pangangalaga upang makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga sintomas, bumisita sa website ng gabay sa sintomas ng CDC.

Mayroon din itong link sa Self-Checker ng CDC, isang gabay na makakatulong sa pagpili at paghahanap ng naaangkop na medikal na pangangalaga. Magbasa Pa

Kailan Dapat Makipag-ugnayan sa Iyong Doktor

Walang babayaran ang mga miyembro ng SFHP para sa kinakailangang screening, pagsusuri, o pangangalagang pangkalusugan para sa COVID-19.

Kung may sakit ka, tumawag muna sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Maaaring makatulong sila sa pamamagitan ng tawag sa telepono nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan ng doktor.

Maaari ka ring tumawag sa isang doktor sa Teladoc® nang libre sa anumang oras sa araw o gabi. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o sa 1(800) 835-2362.

May mas mataas na panganib sa mga malubhang problema ang mga taong lampas sa 65 taong gulang at mga taong may mga hindi gumagaling na isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa puso o baga o diabetes. Matuto pa sa seksyon sa ibaba na “May Mataas Ba Akong Panganib” sa webpage na ito.

Mga Senyales na Babalang May Emergency

Humingi kaagad ng medikal na tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 kung mayroon ka ng alinman sa mga senyales na may babalang emergency:

 • Nahihirapang huminga
 • Pananakit o paninikip sa dibdib na hindi nawawala
 • Bagong pagkalito o hindi magising
 • Nangangasul na mga labi o mukha
 • Hindi mapigilang makatulog o hindi kayang manatiling gising

Maaari kang magpahatid sa ambulansya papunta sa ospital kung kinakailangan. Kung hindi ka sigurado kung anong sasabihin sa driver ng ambulansya tungkol sa kung saan pupunta, o kung may anumang tanong ka tungkol sa saklaw sa ambulansya, mangyaring tumawag sa serbisyo sa customer ng SFHP sa:

 • Mga Lokal na Tumatawag 1(415) 547-7800
 • Mga Toll-Free na Tumatawag 1(800) 288-5555
 • TTY para sa Mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830 o sa 1(888) 883-7347 toll-free o sa 711

Mangyaring kausapin ang iyong PCP para sa anumang sintomas na matindi o ipinag-aalala mo.

Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Nakikipagtulungan ang iyong PCP sa iyo at sa isang pangkat sa pangangalaga upang makatulong na makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan.

Tumawag sa 911 kung mayroon kang medikal na emergency: Sabihin sa operator na mayroon ka, o sa palagay mo ay mayroong kang, COVID-19. Kung makakaya mo, magsuot ng mask na maayos ang pagkakalapat, ideal ang isang surgical o N95 mask, na tumatakip sa bahagi ng ilong at bibig bago dumating ang tulong.

Para sa higit pa tungkol sa mga senyales na babalang may emergency, bumisita sa website ng CDC. Magbasa Pa

Narito ang ilan sa pinakamahuhusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang iba pa mula sa coronavirus.

Naipapasa ang coronavirus sa ibang tao sa pamamagitan ng close contact (kapag wala pang 6 na talampakan ang layo). Kapag umubo, bumahing, o nagsalita ang isang may sakit na tao, naipapadala sa hangin ang mga droplet mula sa kanyang bibig o ilong. Depende sa kung gaano kaayos ang pagdaloy ng hangin, maaaring malanghap ang mga droplet na nasa hangin.

Alamin kung paano magpoprotekta laban sa coronavirus sa “Paano Poprotektahan ang Iyong Sarili at ang Iba Pa” ng CDC. & Others”. Magbasa Pa

Matuto Pa sa web page ng CDC tungkol sa mga pinakabagong alituntunin sa kung paano poprotektahan ang iyong sarili at ang iba pa mula sa coronavirus.

Kung Na-expose ka Sa Coronavirus

Sundin ang kasalukuyang gabay ng San Francisco sa kanilang website tungkol sa coronavirus kung nagkaroon ka ng close contact o nagpositibo ka sa pagsusuri. Magbasa Pa

Magpabakuna
Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa mga resource sa San Francisco tulad ng:

 • Pagpapasuri Para sa Coronavirus
 • Mga Bakuna Laban sa COVID-19
 • Mga Booster na Bakuna Laban sa COVID-19
 • Ano ang dapat gawin kung nagkaroon ka ng close contact o nagpositibo

Sa pamamagitan ng pag-click sa website tungkol sa coronavirus ng San Francico , o maaari kang tumawag sa 311.

Magsuot ng Mask

Mas epektibo ang mga N95 respirator, dobleng mask, at medikal na mask na maayos ang pagkakalapat sa pagprotekta ng iyong sarili laban sa coronavirus.

Simula noong Abril 2022, hindi na kinakailangan ang pagsusuot ng mga mask sa karamihan ng mga pampublikong indoor na lugar, inirerekomendang magdala nito dahil may magkakaibang panuntunan ang iba’t ibang lugar. Maaaring piliin ng mga tao na magsuot pa rin ng kanilang mga mask, kahit na hindi ito kinakailangan.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa anumang kinakailangan sa mask, anuman ang status ng iyong bakuna, tulad ng:

 • Paghahanap ng pangangalagang pangkalusugan (kabilang ang anumang waiting room)
 • Sa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at mga sentro ng pangangalaga para sa mga nasa hustong gulang at matanda
 • Sa loob ng mga shelter para sa walang tirahan, cooling center at heating center, at shelter sa panahon ng emergency
 • Sa loob ng bilangguan
 • Sa loob ng lahat ng gusali ng Department of Public Health
 • Sa mga silid sa pampublikong pagdinig habang mayroong session

Bumisita sa website na Alamin Kung Kailan Kinakailangan ang Mask ng San Francisco

Paghuhugas ng Mga Kamay

Ang mahusay na paghuhugas ng mga kamay ang isa sa mga pinakamainam na paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Upang matuto pa, tingnan ang web page sa Paghuhugas ng Kamay ng CDC o o panoorin ang video na ito na nagpapakita sa lahat ng hakbang sa mahusay na paghuhugas ng mga kamay.

Huling na-update noong 9/16/2022

Pag-access ng Iyong Mga Benepisyo sa Kalusugan

Makakakita ka rito ng impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin ang iyong mga benepisyo sa kalusugan sa panahon ng pandemyang coronavirus. Naglalaman ang page na ito ng impormasyon tungkol sa:

 • Paano makikipag-ugnayan sa iyong doktor
 • Saklaw sa parmasya at gamot
 • Suporta sa emosyonal na kalusugan

Paano Makikipag-ugnayan sa Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Maaari ka pa ring magpatingin sa iyong PCP para sa karamihan ng iyong mga pangangailangan sa kalusugan. Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP upang magpa-appointment o magpalipat ng iyong appointment. Kung may sakit ka, tumawag muna sa iyong PCP. Maaaring makatulong sila sa pamamagitan ng tawag sa telepono nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan ng PCP.

Maaari ka ring tumawag sa isang doktor sa Teladoc® nang libre sa anumang oras sa araw o gabi. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o sa 1(800)835-2362. Ipapaliwanag ng Teladoc® ang plano sa pangangalaga para sa iyo, kasama ang iyong PCP na makakatulong na maiwasan ang mga isyu sa kalusugan sa hinaharap at sagutin ang anumang tanong na mayroon ka.

Kung hindi mo alam kung sino ang iyong PCP, mangyaring tumawag sa aming Team ng Serbisyo sa Customer:

 • Mga Lokal na Tumatawag 1(415) 547-7800
 • Mga Toll-Free na Tumatawag 1(800) 288-5555
 • TTY para sa Mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830 o sa 1(888) 883-7347 toll-free o sa 711

Tulong sa Parmasya / Mga Madalas na Itanong

Paano ako kukuha ng aking mga gamot?

Maaari ka pa ring pumunta sa iyong parmasya upang kumuha ng mga gamot at supply.

Maraming parmasya ang nag-aalok ng LIBRENG paghahatid sa bahay sa panahon ng pandemyang COVID-19, kabilang ang lahat ng store ng Walgreens at CVS. Mangyaring tumawag sa iyong parmasya upang malaman kung paano maipahahatid ang mga reseta.

Sinasaklaw ba ng San Francisco Health Plan ang mga gamit na magpoprotekta sa akin mula sa coronavirus?

Sinasaklaw na ngayon ng SFHP ang ilang gamit na kinakailangan upang maprotektahan mula sa coronavirus. Sasaklawin ng SFHP ang mga gamit na ito habang mayroong pandemyang coronavirus. Nasa ibaba ang mga bagong bagay na sinasaklaw sa panahong ito.

 • Kailangan ng iyong doktor na magpadala ng reseta sa isang parmasya para masaklaw ang mga gamit
 • Limitadong halaga ng bawat gamit lang ang sinasaklaw ng SFHP (nasa ibaba ang limitasyon)
 • Para sa mga miyembro ng Healthy Workers HMO, sinasaklaw ang mga gamit na ito nang may copay na hanggang $5
Bagong Sinasaklaw na Gamit Limitasyon
Rubbing alcohol para sa pag-disinfect ng mga surface (ethyl alcohol 70% solution) Hanggang sa 1,920 milliliters kada 30 araw
Mga guwantes na maaaring itapon (gawa sa latex, nitrile, vinyl, o nyprex) Isang kahon ng 50 guwantes kada 30 araw
Digital thermometer (iyong inilalagay sa bibig) Isa kada 5 taon

Suporta para sa Emosyonal na Kalusugan

Ang coronavirus (COVID-19) ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay. Maaari kang makaramdam ng stress, kaba, pagkalumbay, pagkabagot, pagkabalisa, o kalungkutan. Hindi ka nag-iisa.
Ilang tip para sa pagkontrol ng iyong stress:

 • Magpahinga mula sa panonood o pagbabasa ng mga balita
 • Manatiling nakikipag-ugnayan sa mga taong sumusuporta sa iyong buhay sa pamamagitan ng telepono, text, o mga online na grupo
 • Alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-eehersisyo at pagtulog
 • Subukang hindi lumabis sa 2 inuming may alkohol sa isang araw
 • Humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono kung nahihirapan kang magawa ang mga karaniwang bagay na ginagawa mo dahil sa mga emosyon mo

Magbasa Pa

Mga hotline kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao

Lokal na Suicide Prevention: 1(415) 781-0500

Mga Pambansang 24/7 na Lifeline: Suicide Prevention 1(800) 273-8255 o mag-text sa 838255

Kung sinasaktan ka ng isang taong kasama mo sa bahay: Domestikong Karahasan 1(800) 799-7233

Nag-aalok ang Mental Health Association of San Francisco ng peer-run na 24/7 na linya ng suporta sa 1(855) 845-7415 o online na pakikipag-chat sa: https://www.mentalhealthsf.org/

Ang mga link para sa 24/7 MHA na serbisyo sa suporta ay nasa: https://www.mentalhealthsf.org/covid-19/

Ang CalHOPE ay isang libreng linya sa pagtawag. Tumawag upang may makausap tungkol sa mga paghihirap at humingi ng suporta: 1(833) 317-HOPE (4673) o 1(855) 845-7415

Para sa appointment sa kalusugan ng isip

Magagawa na ngayon ng mga miyembro na tumawag o mag-video call para sa mag-iskedyul ng mga appointment para sa kalusugan ng isip, magsimula sa pag-inom, at magpatulong sa mga gamot mula sa isang psychiatrist kapag kinakailangan ang mga serbisyong iyon.

 • 24 na Oras na Behavioral Health Access Helpline 1(415) 255-3737 TDD 1(888) 484-7200
 • Carelon Behavioral Health 1(855) 371-8117

Kung nais mo ng tulong dahil sa labis mong pag-inom o paggamit mo ng mga droga, tumawag sa:

 • Treatment Access Program 1(800) 750-2727

Higit pang resource sa pagkontrol ng iyong stress

Ang aming partner, ang Carelon Behavioral Health, ay may mga tip tungkol sa kung paano pangangalagaan ang iyong sarili at pamilya sa panahon ng pandemyang coronavirusic: Matuto Pa

Mga tip ng SAMHSA (Pangangasiwa ng Mga Serbisyo para sa Labis na Pag-inom ng Alak at Paggamit ng Droga at para sa Kalusugan ng Isip) sa pangangasiwa ng kalusugan ng iyong isip:

Pagharap sa stress: Matuto Pa

Pakikipag-usap sa mga anak tungkol sa COVID-19: Matuto Pa

Virtual na Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (BHT)

Ang mga miyembrong tumatanggap ng Behavioral Health Treatment (BHT) o Applied Behavioral Analysis (ABA) ay makakagamit na ngayon ng video chat para sa mga serbisyong iyon. Ang BHT ay isang therapy na makakatulong sa mga batang may autism at ilan pang isyu sa pag-uugali. Matuto Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Paghingi ng Tulong sa Mga Pangunahing Pangangailangan

Pinagsama-sama ng mga partner sa lungsod at komunidad ang mga listahan ng mga lugar na makakatulong sa iyong makakuha ng pagkain, pera, bahay at iba pang pangunahing kinakailangan. Dadalhin ka ng mga link sa ibaba sa legal na tulong, pangangalaga ng bata, mga diaper para sa mga bata, shelter, paghahatid ng mga pagkain at gamot, mga tawag sa telepono na may magiliw na makakausap, at napakarami pang iba.

 Tulong sa pagkuha ng pagkain

Impormasyon at tulong para sa mga taong nangangailangan ng pagkain. Matuto Pa

 Tulong sa pag-apply para sa mga pampublikong benepisyo

Mag-apply para sa Calfresh (pera para sa pagkain), Calworks (pera at tulong para sa mga may anak), Medi-Cal (insurance sa kalusugan), kinakailangang cash, at suporta sa bahay ng IHSS. Matuto Pa

 Tulong upang manatili sa iyong tahanan

Maghanap ng legal na tulong at mga kasalukuyang panuntunan ng lungsod upang maprotektahan ka mula sa mga pagpapaalis. Matuto Pa

Paunawa: Simula noong Abril 1, 2022, wala nang proteksyon mula sa pagpapaalis para sa mga tenant na hindi makabayad ng rentang kinakailangang mabayaran sa o pagkalipas ng petsang ito. Ang lokal na moratorium sa pagpapaalis ng San Francisco, na buong pagkakaisang ipinasa ng ating Lupon ng Mga Tagapangasiwa at nilagdaan ni Alkalde Breed, ay inalis na sa ilalim ng batas ng estado na nagkaroon ng bisa noong Abril 1, 2022. Matuto Pa

 Tulong sa pagkuha ng murang internet

Maghanap ng tulong sa murang serbisyo ng internet. Matuto Pa

 Tulong kung may isang taong nananakit sa iyo

Maghanap ng tulong sa mga shelter at serbisyo para sa mga taong nakakaranas ng domestikong karahasan. Matuto Pa

Kailangan ng tulong sa higit pang bagay? Tingnan ang mga listahan sa ibaba:

Para sa mga pamilyang may mga bata at kabataang may mga espesyal na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at kapansanan

Makakahanap ang mga pamilya ng tulong sa pagkain, mga bill sa bahay, mortgage at renta, at pagkawala ng trabaho. Makakahanap ka rin ng tulong sa espesyal na edukasyon at pag-aaral sa bahay.

Mag-click dito para sa isang listahan mula sa Support for Families of Children with Disabilities

Para sa mga walang matirhan

Para sa ating mga kapwa na walang tirahan at mga kasama nila, makakahingi sila ng tulong sa damit, pagkain, pagligo, mga lababo sa paghuhugas ng kamay, legal na tulong, at pag-aalaga ng hayop

Mag-click dito para sa isang listahan mula sa Project Homeless Connect

Para sa ating mga kapwa na walang dokumento

Mga resource para sa mga imigranteng walang dokumento sa SF sa panahon ng Pandemyang COVID-19

Maghanap ng tulong sa renta at kinakailangang cash sa 1(415) 324-1011, sa anumang oras mula 8am-8pm Lunes-Sabado, upang mag-apply para sa tulong na $500 cash sa pamamagitan ng Catholic Charities. Magbasa Pa

Para sa ating mga kapwa na LGBTQ

Maghanap ng tulong sa renta, mga legal na pangangailangan, suporta ng peer na pinangungunahan ng trans

Mag-click dito para sa isang listahan ng mga resource sa komunidad ng LGBTQ mula sa lungsod

Tulong para sa mga tinedyer at nakababatang adult

Suportang pangkabataan para sa sekswal na kalusugan, kalusugan ng isip, at tulong sa bahay, pagkain, at kaligtasan. Matuto Pa

Para sa sinumang nangangailangan ng tulong

Makakatulong ang parehong listahan sa pagkain, pangangalaga ng bata, mga shelter, mga diaper, mga friendship line, trabaho, suporta sa pera, tulong sa renta, legal na tulong

Mga Resource sa Komunidad ng UCSF Magbasa Pa

Listahan ng resource para sa masa mula sa Freedom Community Clinic Magbasa Pa

Tulong para sa mga nakatatandang adult at taong may mga kapansanan

Maghanap ng tulong sa pagkain at paghahatid ng mga pagkain, tulong sa pangangalaga sa bahay, at friendship line.

Tumawag sa 1(415) 557-5000; Lunes – Biyernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m o pumunta sa website ng ahensya ng San Francisco Human Services.

Suportang panlipunan para sa matatanda

Mangyaring makipag-ugnayan sa Department of Disability and Aging Services (DAS) para sa higit pang resource sa 1(415) 557-6555. Magbasa Pa

Para sa sinumang naghahanap ng mga workshop para sa kalusugan at wellness

Nag-aalok ang YMCA ng mga libreng online na klase para sa panggrupong pag-eehersisyo na bukas para sa kahit sino. Idinisenyo ang mga klaseng ito upang makatulong sa pananatiling aktibo sa panahon ng kautusang manatili sa bahay. Magbasa Pa

Gumawa rin ang SFHP ng listahan ng mga klase sa wellness na maa-access sa aming website. Magbasa Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Tumingin dito upang alamin ang tungkol sa mas mataas na panganib ng pagkakasakit nang malubha. May mas mataas na panganib ang mga nakatatandang adult at mga taong may mga isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa baga, hika, sakit sa atay, o diabetes. Matuto Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Mental Health Association Peer-run na Warm Line / Friendship line  Mag-click Dito »

Hindi pang-emergency na suporta sa isip at emosyonal na suporta. Maaari kang tumawag o mag-video chat sa anumang oras sa araw o gabi. Tumawag sa 1(855) 845-7415.

Department of Homelessness and Supportive Housing Mga Nakakoordinang Punto sa Pagpasok at Pag-access sa Komunidad  Mag-click Dito »

Mga programa at oportunidad sa pabahay para sa mga taong walang tirahan. Maaari ka ring tumawag sa 1(415) 487-3300 ext 7000.

GLIDE  Mag-click Dito »

Mga in-person na serbisyo tulad ng programa sa mga to-go na libreng pagkain, pagpapasuri para sa COVID-19, klinika sa pagbawas ng panganib, at walk-in na resource center. Pamamahala ng kaso, legal na tulong, mga klase sa Men in Progress at Center para sa Resource ng Pamilya sa pamamagitan lahat ng pagtawag sa telepono o online.

St. Anthony’s  Mag-click Dito »

Mga resource na tulad ng damit, pagkain, at lugar upang maghugas ng mga kamay at magpunong muli ng mga lagayan ng tubig. Makakakuha ng mga bagong lutong pagkain sa gilid ng bangketa at maaaring mag-iskedyu ng pagkuha ng libreng damit sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.

In-Home Supportive Services (IHSS)  Mag-click Dito »

Tinutulungan ng mga manggagawa ng IHSS ang mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan at matatanda sa mga pang-araw-araw na gawain sa pamumuhay tulad ng pagluluto, paglilinis, pagligo, at pamimili ng pagkain.

Catholic Charities  Mag-click Dito »

Suporta sa pabahay, tulad ng tulong sa renta, pamamahala ng sitwasyon sa pabahay, at pagpigil sa kawalan ng tirahan.

Behavioral Health Access Center (BHAC)  Mag-click Dito »

Tulong sa paggamot sa labis na pag-inom at paggamit ng droga at pangangalaga sa kalusugan ng isip sa San Francisco. Ang BHAC ay may 24 na Oras na Helpline sa Pag-access upang magkaroon ng access sa mga session sa therapy, grupo ng emosyonal na suporta, panggrupong therapy, pamamahala ng kaso at tulong sa gamot mula sa isang psychiatrist kapag kinakailangan. Maaari kang tumawag sa: 1(415) 255-3737, sa anumang oras sa araw o gabi.

Project Open Hand  Mag-click Dito »

Mga masustansyang pagkain para sa mga taong may sakit at nakakaranas ng kakulangan sa pagkain.

SF Marin Food Bank  Mag-click Dito »

Mga libreng pagkain na naaayon sa kultura at madaling makuha para sa mga taong nangangailangan ng suporta.

Narito ang ilang karagdagang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iba pang resource sa komunidad;

Centro Legal de la Raza (Legal na Suporta): 1(510) 437-1554
East Bay Community Law Center: 1(510) 548-4040 ext 201
Mga Karapatan ng Tenant: oaklandtenentrights.org
San Francisco Hotline para sa Mga Tenant: 1(415) 487-9203
Pambansang Hotline para sa Mga Tenant: 1(888) 495-8020

Para sa anupamang sanggunian na hindi nakalista, mangyaring tumawag sa 211,

COVID-19 Bakuna


Narito na Bakuna Laban sa COVID-19

Ang bakuna ay isa sa pinakamahahalagang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang bakuna ay magagamit sa lahat ng 6 na buwan at mas matanda. Makukuha mo ang bakuna sa mga tanggapan ng doktor, klinika, parmasya, o site ng komunidad.

Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, nakakatulong ka sa iyong kalusugan, sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay, at sa iyong komunidad. Ang bakuna at iba pang hakbang, tulad ng mga mask at social distancing (pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa mga taong hindi mo kasama sa tirahan), ang magpapabagal sa pagkalat ng COVID-19.v

Paano Makakuha ng Appointment sa Bakuna para sa Mga Miyembro ng SFHP

Ang lahat ng miyembro ng SFHP ay maaaring mag-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa
1(415) 615-4519 nang weekday mula 8:30am – 5:00pm

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Ang pagpapabakuna sa bahay ay isang opsyon kung mahirap para sa iyo na pumunta sa lugar ng bakuna. Magtanong kung interesado.

Kung may anumang tanong ka tungkol sa bakuna at sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung gusto mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

Bakuna sa COVID-19 para sa mga Batang Wala Pang 5 Taon

Inirerekomenda ng CDC na ang mga batang 6 na buwan at mas matanda ay makakuha ng bakuna sa COVID-19.

Makakatulong ang bakuna na mapigilan ang malubhang pagkakasakit ng iyong anak kung magkakaroon siya ng COVID‐19 at makakatulong ito para maiwasang mahawahan niya ng COVID‐19 ang ibang tao. Makakatulong ang bakunang ito na protektahan ang iyong buong pamilya at komunidad.

 • Ligtas ang bakuna batay sa mga klinikal na pagsubok.
 • Maaaring hindi magkaroon ng mga side effect ang iyong anak. Maaaring magkaroon ang ilang tao ng ilang bahagyang side effect, na mga karaniwang senyales na bumubuo ng proteksyon ang kanilang katawan. Ang pinakakaraniwang side effect mula sa bakuna ay pananakit ng braso. Kung minsan, maaaring makaranas ang isang tao ng pananakit ng ulo o lagnat, pero dapat ding mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. Tumawag sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga ng iyong anak kung makakaranas siya ng matitinding allergic reaction, na bihirang mangyari.
 • Sa pamamagitan ng pagkuha ng bakuna, mas magiging madali para sa iyong anak na maglaro ng sports, pumunta sa mga pagdiriwang, at gumawa ng iba pang bagay na maaaring nangangailangan ng katibayan ng bakuna.
 • Kakailanganin ng magulang o legal na tagapag-alaga na pahintulutan ang bakuna, sa panahon man ng pagpapa-appointment o sa pagpapabakuna maliban sa ilang partikular na limitadong sitwasyon.

Upang malaman pa ang tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Paano mag-set up ng appointment para sa bakuna laban sa COVID-19 para sa iyong anak:

 • Tumawag sa amin! Para mag-set up ng appointment, mangyaring tumawag sa hotline para sa SFHP COVID-19 vaccine sa 1(415) 615-4519 Lunes-Biyernes mula 8:30am – 5:00pm.
 • Makipag-usap sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) ng iyong anak kung may mga tanong ka. Ang PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa pangangalagang pangkalusugan ng iyong anak. Nakalista ang PCP sa member ID card ng iyong anak.
 • May mga bakuna para sa mga bata ang mga paaralan, drop-in na klinika, at parmasya. Bumisita sa website ng Lungsod at County ng San Francisco o tumawag sa call center para sa SFDPH COVID-19 vaccine sa 1(628) 652-2700 upang maghanap ng lugar kung saan magpapabakuna sa San Francisco. Maaari din silang mag-set up ng appointment o tumulong na makapagpabakuna ka sa bahay.
Mga Booster na Bakuna Laban sa COVID-19

Maaari na ngayong magpaturok ng na-update na bivalent na booster na bakuna ang mga edad 6 na buwan pataas!

Noong Abril 19, 2023, inirerekomenda ng Centers for Disease Control (CDC) sa:

 • Mga edad 6 na taon pataas na magpaturok ng bivalent na booster na bakuna, kahit hindi ninyo natapos ang pangunahing serye ninyo ng mga dosis.
Mga Karagdagang Bakuna Laban sa COVID-19

Maaari kayong magpaturok ng karagdagang bivalent na bakuna kung:

 • Edad 65 taon pataas kayo.
  • Maghintay ng 4 na buwan pagkatapos magpaturok ng huli ninyong bivalent na bakuna.
 • Edad 6 na buwan pataas kayo na may mahinang resistensya.
  • Para sa mga edad 4 na taon pataas, maghintay ng 2 buwan pagkatapos magpaturok ng huli ninyong bivalent na bakuna.
  • Para sa mga edad 6 na buwan hanggang 4 na taon, makipag-usap sa inyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider, PCP) tungkol sa kung kailan magpapaturok ng inyong susunod na dosis.

Kung mayroon kayong kahit anong tanong, makipag-usap sa inyong PCP. Bisitahin ang Centers for Disease Control (CDC) at California Department of Public Health (CDPH) para sa iba pang impormasyon.

Ano ang bivalent (dalawang strain) na booster?

Higit na mapoprotektahan kayo ng na-update na bivalent na booster laban sa COVID-19.

Ang mga booster na bakunang ito ay “bivalent” (may dalawang strain). Pinoprotektahan kayo nito laban sa mga strain ng COVID-19 na aktibo kamakailan. Bisitahin ang California Department of Public Health (CDPH) para iba pang impormasyon tungkol sa bivalent na booster na bakuna laban sa COVID-19.

Bisitahin ang SFDPH upang manatiling updated sa impormasyon sa COVID-19 sa San Francisco.

Bumiyahe Nang Libre Papunta sa Inyong Appointment sa Pagbabakuna Gamit ang Muni, Paratransit, Uber, o Lyft.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga libreng sakay, pakitingnan ang SFDPH.

Maaari ko bang kunin ang na-update (bivalent) na booster laban sa COVID-19?
Ang pagkuha ng na-update na bivalent na booster ay nakabatay sa:

• Iyong edad

at

• Kung kailan ka natapos sa iyong pangunahing bakuna, o iyong pinakabagong monovalent (orihinal) na booster laban sa COVID-19*

Pumunta sa website ng CDC upang malaman kung kailan mo maaaring makuha ang iyong booster. Makakatulong sa iyo ang tool na ito na malaman kung makakakuha ka o ang iyong anak ng 1 o higit pang booster laban sa COVID-19 o kung kailan kayo makakakuha nito.

*Upang makakuha ng bivalent na booster, dapat ay hindi bababa sa 2 buwan ang nakalipas mula noong huli kang nagpabakuna laban sa COVID-19. Kung nagkaroon ka ng COVID-19 kamakailan, maghintay nang 3 buwan bago magpaturok ng susunod na bakuna laban sa COVID-19 (pangunahing dosis o na-update na booster). Bilangin ang mga buwan mula noong nagsimula ang mga sintomas. O kung hindi ka nagkaroon ng mga sintomas, noong una kang nagpositibo sa pagsusuri.

Magbasa pa ng mga katotohanan tungkol sa booster at mga tanong at sagot tungkol sa booster mula sa California Department of Public Health (CDPH).

Matuto pa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bakuna Iaban sa COVID-19 – Mga Madalas Itanong

Pakibisita ang CDC para sa mga pinaka-up to date na sagot sa mga bakuna at booster laban sa COVID 19.

Libre ba ang mga bakuna laban sa COVID 19?

Oo. Maaari kang makakuha ng mga bakuna laban sa COVID 19 nang walang bayad.

Magbasa pa sa isang Fact Sheet ng Alamin ang Iyong Mga Karapatan sa Pangangalagang Pangkalusugan ng California.

Kailan ba ako up to date sa mga bakuna laban sa COVID 19?

Bisitahin ang CDC upang suriin kung gaano karaming dosis ang kakailanganin mo upang maging pinaka-up to date sa mga bakuna laban sa COVID 19. Nakabatay ang dami ng makukuha mong dosis sa:

 • Iyong edad
 • Kung ikaw ay immunocompromised (may mahinang immune system)
 • Anong uri ng bakuna ang nakuha mo

Ano ang pagkakaiba ng “mga dosis ng booster” sa “mga karagdagang dosis para sa mga taong may mahihinang immune system”

Ang dosis ng booster ay isang dosis ng bakuna na kailangan kapag humina ang iyong immune system laban sa COVID 19 sa paglipas ng panahon. Ang mga dosis ng booster ay karaniwan at normal na bahagi ng serye ng bakuna.

Kailangan ng karagdagang dosis para sa mga taong may mahihinang resistensya bilang bahagi ng kanilang normal na serye ng bakuna. Nag-aalok ito ng dagdag na tulong sa kanilang immune system.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Booster at Mga Karagdagang Dosis, tingnan ang California Department of Public Health (CDPH).

Ano ang Long COVID o Post-COVID?

Ang mga taong nagkaroon ng COVID 19 ay maaaring makaramdam ng pangmatagalang epekto, na kilala bilang Long COVID o Post-COVID na Kondisyon (PCC). Mahalagang protektahan pa rin ang iyong sarili hangga’t makakaya mo, gaya ng pagsusuot ng mga mask sa matataong lugar. Kahit na nagkaroon ka noon ng COVID 19, gawin ang iyong makakaya upang hindi na muling magkasakit upang maiwasan ang anumang Long COVID 19 na sintomas. Matuto pa tungkol sa Long COVID 19 sa CDC.

Ligtas ba ang bakuna laban sa COVID-19?

Ligtas at mabisa ang mga bakuna laban sa COVID-19. Milyon-milyong tao na sa United States ang nakatanggap ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa ilalim ng pinakamaigting na pagsubaybay sa kaligtasan sa kasaysayan ng U.S. Inirerekomenda ng CDC na kumuha ka ng bakuna laban sa COVID-19 sa lalong madaling panahon na maging kwalipikado ka. Makikita rito ang higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna.

Maaapektuhan ba ng bakuna laban sa COVID-19 ang aking araw-araw na buhay?

Pagkatapos magpabakuna, maaaring magkaroon ka ng ilang side effect, na mga karaniwang senyales na bumubuo ng proteksyon ang iyong katawan. Ang mga pinakakaraniwang side effect ay pananakit at pamamaga sa braso kung saan ka tinurukan. Maaari ka ring makaranas ng lagnat, panginginig, at pananakit ng ulo. Maaaring maapektuhan ng mga side effect na ito ang iyong kakayahang gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, ngunit dapat ding mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. Matuto pa tungkol sa kung ano ang dapat asahan pagkatapos makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19.

Magkakaroon ba ako ng allergic reaction sa bakuna laban sa COVID-19?

Napakabihirang mangyari ang mga matinding allergic reaction. Maaari mong malaman ang tungkol sa mga allergic reaction dito.

Katatapos ko lang magkaroon ng COVID-19, dapat ba akong magpabakuna?

Oo, dapat kang magpabakuna kahit na katatapos mo lang magkaroon ng COVID-19.

Ang pagpapaturok ng bakuna laban sa COVID-19 pagkatapos bumuti ng iyong pakiramdam ay nagbibigay pa rin ng higit pang proteksyon laban sa COVID-19. Maghintay nang 3 buwan mula nang magsimula ang iyong mga sintomas o, kung wala kang sintomas, kung kailan ka nagpositibo

Ang mga taong nagkaroon ng COVID-19 at hindi mababakunahan ay malamang na magkaroon ulit ng COVID-19 kaysa sa mga nabakunahan.

Gaano katagal bago makakuha ng bakuna laban sa COVID-19?

Ang pag-iskedyul ng bakuna ay tumatagal lang nang ilang minuto. Aabutin nang halos kalahating oras ang appointment.

Kung may mga tanong ka tungkol sa kalusugan, mangyaring tumawag sa alinman sa mga sumusunod:

 • Ang Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider, PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng iyong PCP, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.
 • 24/7 na Linya para sa Tulong ng Nurse ng SFHP sa 1(877) 977-3397.
 • 24/7 Teladoc upang makipag-usap sa isang doktor sa telepono o video. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o 1(800) 835-2362.

Paano ako gagawa ng appointment para sa bakuna laban sa COVID-19?

Maraming paraan upang mag-iskedyul ng pagpapabakuna. Narito ang ilan:

 • Tawagan ang iyong PCP upang malaman kung makakapagpabakuna ka sa iyong regular na ospital o klinika. Kung hindi, maaari kang makapagpabakuna sa ibang lugar sa parehong network. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng iyong PCP, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.
 • Mag-book ng pagbisita online o maghanap ng walk-in na klinika na malapit sa iyo mula sa California Department of Public Health.
 • Tingnan ang Lungsod at County ng San Francisco para sa mga site ng pagpapabakuna na may mga bukas na appointment.
 • May mga appointment sa CVS at Walgreen. Maaari kang mag-iskedyul online o tumawag.

Maaari ba akong magsama ng kapamilya o miyembro ng sambahayan upang kasabay kong magpabakuna?

Kung maaari ding magpabakuna ang iyong pamilya o miyembro ng sambahayan at makakapunta sa parehong site, maaari mong subukang magpa-appointment malapit sa parehong oras upang makapunta kayo nang sabay.

Kakailanganin ko bang magbigay ng anumang personal na impormasyon upang makapagpabakuna?

Kakailanganin mong ibigay ang iyong pangalan, kaarawan, numero ng ID ng planong pangkalusugan, at address upang iiskedyul ang pagpapabakuna. Kung hindi mo alam ang numero ng ID ng iyong planong pangkalusugan, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 upang makatulong kami sa paghahanap nito para sa iyo.

Kakailanganin ko bang ibigay ang aking Social Security Number upang maiskedyul ang bakuna?

Hindi mo kakailanganing ibigay ang iyong social security number upang maiskedyul ang bakuna. Nasa San Francisco Health Plan at iyong PCP ang numero. Titingnan ito ng lugar kung saan ka magpapabakuna kapag binakunahan ka nila.

Pagsusuri at Paggamot


Mga Test to Treat Site

Kung sa palagay mo ay mayroon kang COVID-19, bisitahin ang isa sa mga bagong Test to Treat site. Maaari nilang suriin kung mayroon kang COVID-19. Kung magpopositibo ka, maaari ka nilang bigyan ng gamot kung kwalipikado ka.

Bumisita sa isang site sa sandaling magsimula kang magkaroon ng mga sintomas. Dapat isagawa ang paggamot sa loob ng unang 5 araw ng pagkakasakit o pagpopositibo para sa COVID-19.

Tumingin pa ng impormasyon sa Test to Treat.

Maghanap ng Test to Treat site gamit ang mapang ito.

Pagsusuri sa Bahay

Maaari kang kumuha ng 8 pagsusuri para sa COVID-19kada buwan sa iyong lokal na parmasya. Libre ang mga test kit. Dalhin ang iyong insurance card sa parmasya at humingi ng mga test kit para sa COVID-19.

Paggamot

Maraming tao ang kwalipikado para sa mga paggamot para sa COVID-19. Kung magkakaroon ka ng COVID-19 at mayroon kang ilang partikular na isyu sa kalusugan, maaari kang makakuha ng paggamot. Pakitawagan ang iyong provider sa sandaling magsimula kang magkaroon ng mga sintomas o magpositibo ka para sa COVID-19.

Ang mga paggamot para sa COVID-19 ay maaaring nasa anyo ng pill, bakuna, o infusion. Ang Paxlovid™ (nirmatrelvir na may ritonavir) at Lagevrio™ (molnupiravir) ay mga pill na iniinom. Ang Veklury® (remdesivir) ay isang paggamot na inilalagay sa ugat (IV).

Upang makakuha ng paggamot, pakitawagan ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. O, maghanap ng Test to Treat site sa sandaling magkaroon ka ng mga sintomas o magpositibo ka para sa COVID-19.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga paggamot para sa COVID-19, pakibisita ang CDPH pakibisita ang CDC.

Mga Video


Starr Knight, MD, sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Jonathan Butler, PhD, sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Si Joanna Yee sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Magpabakuna! Ngayon na Ang Panahon!

Magpabakuna, San Francisco!

Si Jack, 99 na taong gulang na San Franciscan, ay Magpapabakuna Laban sa COVID-19

Pagpapasalamat ng IHSS at Mensahe Hinggil sa Bakuna mula kay Alkalde London Breed

Bakuna Laban sa COVID-19 – Mga Impormasyon (Vaccinate All 58)

Bakuna Laban sa COVID-19: Mga Side Effect, Pamamahagi at Pagkakaiba-iba