Mga Resource para sa COVID-19


Pangkalahatang Impormasyon sa Coronavirus (COVID-19)


Ang iyong kalusugan at kaligtasan ang aming pangunahing priyoridad. Gusto naming tiyakin na mayroon ka ng lahat ng impormasyong kailangan mo upang manatiling malusog. Mangyaring tumingin nang madalas sa page na ito para sa bagong impormasyon tungkol sa coronavirus at kung paano hihingi ng tulong.

Mag-click sa ibaba para sa tulong sa mga bagay na tulad ng pagprotekta sa iyong sarili, pagkuha ng medikal na pangangalaga, at paghingi ng tulong sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at bahay. Walang babayaran ang mga miyembro ng SFHP para sa kinakailangang screening, pagsusuri, o pangangalagang pangkalusugan para sa COVID-19.

Ano ang Coronavirus at Ano ang Maaari Kong Gawin?

Ang coronavirus ay isang virus na nagdudulot ng sakit na tinatawag na COVID-19, na nakakaapekto sa mga baga at iba pang organ. Sa karamihan ng mga tao, nagdudulot ang sakit ng mga bahagyang sintomas. Gayunpaman, para sa ilang tao, maaaring maging mas malala ang mga sintomas, na nagdudulot ng matinding kahirapan sa paghinga.

Kung nag-aalala ka tungkol coronavirus, hindi ka nag-iisa. Magbasa pa upang matutunan kung paano hihingi ng tulong at paano poprotektahan ang iyong sarili at ang ibang tao.

Saan Maaaring Matuto Pa

Ang mga mapagkakatiwalaang source na ito ay may napapanahong impormasyon tungkol sa coronavirus:

Mga Sintomas
Maraming naiulat na sintomas ang mga taong nagkaroon ng COVID-19 – mula sa mga bahagyang sintomas hanggang sa matinding karamdaman.

Maaaring may COVID-19 ang mga taong may mga ganitong sintomas o kumbinasyon ng mga sintomas:

 •   Ubo
 •   Kinakapos ng hininga o nahihirapang huminga
 •   Lagnat
 •   Panginginig
 •   Pananakit ng kalamnan
 •   Pananakit ng ulo
 •   Pamamaga ng Lalamunan
 •   Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 •   Nahahapo o nanghihina
 •   Pagduruwal o pagsusuka
 •   Pagtatae

 

Maaari ding may iba pang sintomas.

Mangyaring tumawag sa iyong PCP para sa anupamang sintomas na ipinag-aalala mo.

Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Nakikipagtulungan ang iyong PCP sa iyo at sa isang pangkat sa pangangalaga upang makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga sintomas, bumisita sa website ng gabay sa sintomas ng CDC.

Mayroon din itong link sa Self-Checker ng CDC, isang gabay na makakatulong sa pagpili at paghahanap ng naaangkop na medikal na pangangalaga. Magbasa Pa

Kailan Dapat Makipag-ugnayan sa Iyong Doktor

Walang babayaran ang mga miyembro ng SFHP para sa kinakailangang screening, pagsusuri, o pangangalagang pangkalusugan para sa COVID-19.

Kung may sakit ka, tumawag muna sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Maaaring makatulong sila sa pamamagitan ng tawag sa telepono nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan ng doktor.

Maaari ka ring tumawag sa isang doktor sa Teladoc® nang libre sa anumang oras sa araw o gabi. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o sa 1(800) 835-2362.

May mas mataas na panganib sa mga malubhang problema ang mga taong lampas sa 65 taong gulang at mga taong may mga hindi gumagaling na isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa puso o baga o diabetes. Matuto pa sa seksyon sa ibaba na “May Mataas Ba Akong Panganib” sa webpage na ito.

Mga Senyales na Babalang May Emergency

Humingi kaagad ng medikal na tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa 911 kung mayroon ka ng alinman sa mga senyales na may babalang emergency:

 • Nahihirapang huminga
 • Pananakit o paninikip sa dibdib na hindi nawawala
 • Bagong pagkalito o hindi magising
 • Nangangasul na mga labi o mukha
 • Hindi mapigilang makatulog o hindi kayang manatiling gising

Maaari kang magpahatid sa ambulansya papunta sa ospital kung kinakailangan. Kung hindi ka sigurado kung anong sasabihin sa driver ng ambulansya tungkol sa kung saan pupunta, o kung may anumang tanong ka tungkol sa saklaw sa ambulansya, mangyaring tumawag sa serbisyo sa customer ng SFHP sa:

 • Mga Lokal na Tumatawag 1(415) 547-7800
 • Mga Toll-Free na Tumatawag 1(800) 288-5555
 • TTY para sa Mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830 o sa 1(888) 883-7347 toll-free o sa 711

Mangyaring kausapin ang iyong PCP para sa anumang sintomas na matindi o ipinag-aalala mo.

Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Nakikipagtulungan ang iyong PCP sa iyo at sa isang pangkat sa pangangalaga upang makatulong na makamit ang iyong mga layunin sa kalusugan.

Tumawag sa 911 kung mayroon kang medikal na emergency: Sabihin sa operator na mayroon ka, o sa palagay mo ay mayroong kang, COVID-19. Kung makakaya mo, magsuot ng mask na maayos ang pagkakalapat, ideal ang isang surgical o N95 mask, na tumatakip sa bahagi ng ilong at bibig bago dumating ang tulong.

Para sa higit pa tungkol sa mga senyales na babalang may emergency, bumisita sa website ng CDC. Magbasa Pa

Narito ang ilan sa pinakamahuhusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang iba pa mula sa coronavirus.

Naipapasa ang coronavirus sa ibang tao sa pamamagitan ng close contact (kapag wala pang 6 na talampakan ang layo). Kapag umubo, bumahing, o nagsalita ang isang may sakit na tao, naipapadala sa hangin ang mga droplet mula sa kanyang bibig o ilong. Depende sa kung gaano kaayos ang pagdaloy ng hangin, maaaring malanghap ang mga droplet na nasa hangin.

Alamin kung paano magpoprotekta laban sa coronavirus sa “Paano Poprotektahan ang Iyong Sarili at ang Iba Pa” ng CDC. & Others”. Magbasa Pa

Matuto Pa sa web page ng CDC tungkol sa mga pinakabagong alituntunin sa kung paano poprotektahan ang iyong sarili at ang iba pa mula sa coronavirus.

Kung Na-expose ka Sa Coronavirus

Sundin ang kasalukuyang gabay ng San Francisco sa kanilang website tungkol sa coronavirus kung nagkaroon ka ng close contact o nagpositibo ka sa pagsusuri. Magbasa Pa

Magpabakuna
Makakakita ka ng impormasyon tungkol sa mga resource sa San Francisco tulad ng:

 • Pagpapasuri Para sa Coronavirus
 • Mga Bakuna Laban sa COVID-19
 • Mga Booster na Bakuna Laban sa COVID-19
 • Ano ang dapat gawin kung nagkaroon ka ng close contact o nagpositibo

Sa pamamagitan ng pag-click sa website tungkol sa coronavirus ng San Francico , o maaari kang tumawag sa 311.

Magsuot ng Mask

Mas epektibo ang mga N95 respirator, dobleng mask, at medikal na mask na maayos ang pagkakalapat sa pagprotekta ng iyong sarili laban sa coronavirus.

Simula noong Abril 2022, hindi na kinakailangan ang pagsusuot ng mga mask sa karamihan ng mga pampublikong indoor na lugar, inirerekomendang magdala nito dahil may magkakaibang panuntunan ang iba’t ibang lugar. Maaaring piliin ng mga tao na magsuot pa rin ng kanilang mga mask, kahit na hindi ito kinakailangan.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa anumang kinakailangan sa mask, anuman ang status ng iyong bakuna, tulad ng:

 • Paghahanap ng pangangalagang pangkalusugan (kabilang ang anumang waiting room)
 • Sa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at mga sentro ng pangangalaga para sa mga nasa hustong gulang at matanda
 • Sa loob ng mga shelter para sa walang tirahan, cooling center at heating center, at shelter sa panahon ng emergency
 • Sa loob ng bilangguan
 • Sa loob ng lahat ng gusali ng Department of Public Health
 • Sa mga silid sa pampublikong pagdinig habang mayroong session

Bumisita sa website na Alamin Kung Kailan Kinakailangan ang Mask ng San Francisco

Paghuhugas ng Mga Kamay

Ang mahusay na paghuhugas ng mga kamay ang isa sa mga pinakamainam na paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Upang matuto pa, tingnan ang web page sa Paghuhugas ng Kamay ng CDC o o panoorin ang video na ito na nagpapakita sa lahat ng hakbang sa mahusay na paghuhugas ng mga kamay.

Huling na-update noong 9/16/2022

Pag-access ng Iyong Mga Benepisyo sa Kalusugan

Makakakita ka rito ng impormasyon tungkol sa kung paano gagamitin ang iyong mga benepisyo sa kalusugan sa panahon ng pandemyang coronavirus. Naglalaman ang page na ito ng impormasyon tungkol sa:

 • Paano makikipag-ugnayan sa iyong doktor
 • Saklaw sa parmasya at gamot
 • Suporta sa emosyonal na kalusugan

Paano Makikipag-ugnayan sa Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)
Ang PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Maaari ka pa ring magpatingin sa iyong PCP para sa karamihan ng iyong mga pangangailangan sa kalusugan. Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP upang magpa-appointment o magpalipat ng iyong appointment. Kung may sakit ka, tumawag muna sa iyong PCP. Maaaring makatulong sila sa pamamagitan ng tawag sa telepono nang hindi kinakailangang pumunta sa tanggapan ng PCP.

Maaari ka ring tumawag sa isang doktor sa Teladoc® nang libre sa anumang oras sa araw o gabi. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o sa 1(800)835-2362. Ipapaliwanag ng Teladoc® ang plano sa pangangalaga para sa iyo, kasama ang iyong PCP na makakatulong na maiwasan ang mga isyu sa kalusugan sa hinaharap at sagutin ang anumang tanong na mayroon ka.

Kung hindi mo alam kung sino ang iyong PCP, mangyaring tumawag sa aming Team ng Serbisyo sa Customer:

 • Mga Lokal na Tumatawag 1(415) 547-7800
 • Mga Toll-Free na Tumatawag 1(800) 288-5555
 • TTY para sa Mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830 o sa 1(888) 883-7347 toll-free o sa 711

Tulong sa Parmasya / Mga Madalas na Itanong

Paano ako kukuha ng aking mga gamot?

Maaari ka pa ring pumunta sa iyong parmasya upang kumuha ng mga gamot at supply.

Maraming parmasya ang nag-aalok ng LIBRENG paghahatid sa bahay sa panahon ng pandemyang COVID-19, kabilang ang lahat ng store ng Walgreens at CVS. Mangyaring tumawag sa iyong parmasya upang malaman kung paano maipahahatid ang mga reseta.

Sinasaklaw ba ng San Francisco Health Plan ang mga gamit na magpoprotekta sa akin mula sa coronavirus?

Sinasaklaw na ngayon ng SFHP ang ilang gamit na kinakailangan upang maprotektahan mula sa coronavirus. Sasaklawin ng SFHP ang mga gamit na ito habang mayroong pandemyang coronavirus. Nasa ibaba ang mga bagong bagay na sinasaklaw sa panahong ito.

 • Kailangan ng iyong doktor na magpadala ng reseta sa isang parmasya para masaklaw ang mga gamit
 • Limitadong halaga ng bawat gamit lang ang sinasaklaw ng SFHP (nasa ibaba ang limitasyon)
 • Para sa mga miyembro ng Healthy Workers HMO, sinasaklaw ang mga gamit na ito nang may copay na hanggang $5
Bagong Sinasaklaw na Gamit Limitasyon
Rubbing alcohol para sa pag-disinfect ng mga surface (ethyl alcohol 70% solution) Hanggang sa 1,920 milliliters kada 30 araw
Mga guwantes na maaaring itapon (gawa sa latex, nitrile, vinyl, o nyprex) Isang kahon ng 50 guwantes kada 30 araw
Digital thermometer (iyong inilalagay sa bibig) Isa kada 5 taon

Suporta para sa Emosyonal na Kalusugan

Ang coronavirus (COVID-19) ay nagdulot ng malalaking pagbabago sa ating buhay. Maaari kang makaramdam ng stress, kaba, pagkalumbay, pagkabagot, pagkabalisa, o kalungkutan. Hindi ka nag-iisa.
Ilang tip para sa pagkontrol ng iyong stress:

 • Magpahinga mula sa panonood o pagbabasa ng mga balita
 • Manatiling nakikipag-ugnayan sa mga taong sumusuporta sa iyong buhay sa pamamagitan ng telepono, text, o mga online na grupo
 • Alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-eehersisyo at pagtulog
 • Subukang hindi lumabis sa 2 inuming may alkohol sa isang araw
 • Humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono kung nahihirapan kang magawa ang mga karaniwang bagay na ginagawa mo dahil sa mga emosyon mo

Magbasa Pa

Mga hotline kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao

Lokal na Suicide Prevention: 1(415) 781-0500

Mga Pambansang 24/7 na Lifeline: Suicide Prevention 1(800) 273-8255 o mag-text sa 838255

Kung sinasaktan ka ng isang taong kasama mo sa bahay: Domestikong Karahasan 1(800) 799-7233

Nag-aalok ang Mental Health Association of San Francisco ng peer-run na 24/7 na linya ng suporta sa 1(855) 845-7415 o online na pakikipag-chat sa: https://www.mentalhealthsf.org/

Ang mga link para sa 24/7 MHA na serbisyo sa suporta ay nasa: https://www.mentalhealthsf.org/covid-19/

Ang CalHOPE ay isang libreng linya sa pagtawag. Tumawag upang may makausap tungkol sa mga paghihirap at humingi ng suporta: 1(833) 317-HOPE (4673) o 1(855) 845-7415

Para sa appointment sa kalusugan ng isip

Magagawa na ngayon ng mga miyembro na tumawag o mag-video call para sa mag-iskedyul ng mga appointment para sa kalusugan ng isip, magsimula sa pag-inom, at magpatulong sa mga gamot mula sa isang psychiatrist kapag kinakailangan ang mga serbisyong iyon.

 • 24 na Oras na Behavioral Health Access Helpline 1(415) 255-3737 TDD 1(888) 484-7200
 • Beacon Health Options 1(855) 371-8117

Kung nais mo ng tulong dahil sa labis mong pag-inom o paggamit mo ng mga droga, tumawag sa:

 • Treatment Access Program 1(800) 750-2727

Higit pang resource sa pagkontrol ng iyong stress

Ang aming partner, ang Beacon, ay may mga tip tungkol sa kung paano pangangalagaan ang iyong sarili at pamilya sa panahon ng pandemyang coronavirusic: Matuto Pa

Mga tip ng SAMHSA (Pangangasiwa ng Mga Serbisyo para sa Labis na Pag-inom ng Alak at Paggamit ng Droga at para sa Kalusugan ng Isip) sa pangangasiwa ng kalusugan ng iyong isip:

Pagharap sa stress: Matuto Pa

Pakikipag-usap sa mga anak tungkol sa COVID-19: Matuto Pa

Virtual na Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (BHT)

Ang mga miyembrong tumatanggap ng Behavioral Health Treatment (BHT) o Applied Behavioral Analysis (ABA) ay makakagamit na ngayon ng video chat para sa mga serbisyong iyon. Ang BHT ay isang therapy na makakatulong sa mga batang may autism at ilan pang isyu sa pag-uugali. Matuto Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Paghingi ng Tulong sa Mga Pangunahing Pangangailangan

Pinagsama-sama ng mga partner sa lungsod at komunidad ang mga listahan ng mga lugar na makakatulong sa iyong makakuha ng pagkain, pera, bahay at iba pang pangunahing kinakailangan. Dadalhin ka ng mga link sa ibaba sa legal na tulong, pangangalaga ng bata, mga diaper para sa mga bata, shelter, paghahatid ng mga pagkain at gamot, mga tawag sa telepono na may magiliw na makakausap, at napakarami pang iba.

 Tulong sa pagkuha ng pagkain

Impormasyon at tulong para sa mga taong nangangailangan ng pagkain. Matuto Pa

 Tulong sa pag-apply para sa mga pampublikong benepisyo

Mag-apply para sa Calfresh (pera para sa pagkain), Calworks (pera at tulong para sa mga may anak), Medi-Cal (insurance sa kalusugan), kinakailangang cash, at suporta sa bahay ng IHSS. Matuto Pa

 Tulong upang manatili sa iyong tahanan

Maghanap ng legal na tulong at mga kasalukuyang panuntunan ng lungsod upang maprotektahan ka mula sa mga pagpapaalis. Matuto Pa

Paunawa: Simula noong Abril 1, 2022, wala nang proteksyon mula sa pagpapaalis para sa mga tenant na hindi makabayad ng rentang kinakailangang mabayaran sa o pagkalipas ng petsang ito. Ang lokal na moratorium sa pagpapaalis ng San Francisco, na buong pagkakaisang ipinasa ng ating Lupon ng Mga Tagapangasiwa at nilagdaan ni Alkalde Breed, ay inalis na sa ilalim ng batas ng estado na nagkaroon ng bisa noong Abril 1, 2022. Matuto Pa

 Tulong sa pagkuha ng murang internet

Maghanap ng tulong sa murang serbisyo ng internet. Matuto Pa

 Tulong kung may isang taong nananakit sa iyo

Maghanap ng tulong sa mga shelter at serbisyo para sa mga taong nakakaranas ng domestikong karahasan. Matuto Pa

Kailangan ng tulong sa higit pang bagay? Tingnan ang mga listahan sa ibaba:

Para sa mga pamilyang may mga bata at kabataang may mga espesyal na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan at kapansanan

Makakahanap ang mga pamilya ng tulong sa pagkain, mga bill sa bahay, mortgage at renta, at pagkawala ng trabaho. Makakahanap ka rin ng tulong sa espesyal na edukasyon at pag-aaral sa bahay.

Mag-click dito para sa isang listahan mula sa Support for Families of Children with Disabilities

Para sa mga walang matirhan

Para sa ating mga kapwa na walang tirahan at mga kasama nila, makakahingi sila ng tulong sa damit, pagkain, pagligo, mga lababo sa paghuhugas ng kamay, legal na tulong, at pag-aalaga ng hayop

Mag-click dito para sa isang listahan mula sa Project Homeless Connect

Para sa ating mga kapwa na walang dokumento

Mga resource para sa mga imigranteng walang dokumento sa SF sa panahon ng Pandemyang COVID-19

Maghanap ng tulong sa renta at kinakailangang cash sa 1(415) 324-1011, sa anumang oras mula 8am-8pm Lunes-Sabado, upang mag-apply para sa tulong na $500 cash sa pamamagitan ng Catholic Charities. Magbasa Pa

Para sa ating mga kapwa na LGBTQ

Maghanap ng tulong sa renta, mga legal na pangangailangan, suporta ng peer na pinangungunahan ng trans

Mag-click dito para sa isang listahan ng mga resource sa komunidad ng LGBTQ mula sa lungsod

Tulong para sa mga tinedyer at nakababatang adult

Suportang pangkabataan para sa sekswal na kalusugan, kalusugan ng isip, at tulong sa bahay, pagkain, at kaligtasan. Matuto Pa

Para sa sinumang nangangailangan ng tulong

Makakatulong ang parehong listahan sa pagkain, pangangalaga ng bata, mga shelter, mga diaper, mga friendship line, trabaho, suporta sa pera, tulong sa renta, legal na tulong

Mga Resource sa Komunidad ng UCSF Magbasa Pa

Listahan ng resource para sa masa mula sa Freedom Community Clinic Magbasa Pa

Tulong para sa mga nakatatandang adult at taong may mga kapansanan

Maghanap ng tulong sa pagkain at paghahatid ng mga pagkain, tulong sa pangangalaga sa bahay, at friendship line.

Tumawag sa 1(415) 557-5000; Lunes – Biyernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m o pumunta sa website ng ahensya ng San Francisco Human Services.

Suportang panlipunan para sa matatanda

Mangyaring makipag-ugnayan sa Department of Disability and Aging Services (DAS) para sa higit pang resource sa 1(415) 557-6555. Magbasa Pa

Para sa sinumang naghahanap ng mga workshop para sa kalusugan at wellness

Nag-aalok ang YMCA ng mga libreng online na klase para sa panggrupong pag-eehersisyo na bukas para sa kahit sino. Idinisenyo ang mga klaseng ito upang makatulong sa pananatiling aktibo sa panahon ng kautusang manatili sa bahay. Magbasa Pa

Gumawa rin ang SFHP ng listahan ng mga klase sa wellness na maa-access sa aming website. Magbasa Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Tumingin dito upang alamin ang tungkol sa mas mataas na panganib ng pagkakasakit nang malubha. May mas mataas na panganib ang mga nakatatandang adult at mga taong may mga isyu sa kalusugan tulad ng sakit sa baga, hika, sakit sa atay, o diabetes. Matuto Pa

Huling na-update noong 5/13/2022

Mental Health Association Peer-run na Warm Line / Friendship line  Mag-click Dito »

Hindi pang-emergency na suporta sa isip at emosyonal na suporta. Maaari kang tumawag o mag-video chat sa anumang oras sa araw o gabi. Tumawag sa 1(855) 845-7415.

Department of Homelessness and Supportive Housing Mga Nakakoordinang Punto sa Pagpasok at Pag-access sa Komunidad  Mag-click Dito »

Mga programa at oportunidad sa pabahay para sa mga taong walang tirahan. Maaari ka ring tumawag sa 1(415) 487-3300 ext 7000.

GLIDE  Mag-click Dito »

Mga in-person na serbisyo tulad ng programa sa mga to-go na libreng pagkain, pagpapasuri para sa COVID-19, klinika sa pagbawas ng panganib, at walk-in na resource center. Pamamahala ng kaso, legal na tulong, mga klase sa Men in Progress at Center para sa Resource ng Pamilya sa pamamagitan lahat ng pagtawag sa telepono o online.

St. Anthony’s  Mag-click Dito »

Mga resource na tulad ng damit, pagkain, at lugar upang maghugas ng mga kamay at magpunong muli ng mga lagayan ng tubig. Makakakuha ng mga bagong lutong pagkain sa gilid ng bangketa at maaaring mag-iskedyu ng pagkuha ng libreng damit sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono.

In-Home Supportive Services (IHSS)  Mag-click Dito »

Tinutulungan ng mga manggagawa ng IHSS ang mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan at matatanda sa mga pang-araw-araw na gawain sa pamumuhay tulad ng pagluluto, paglilinis, pagligo, at pamimili ng pagkain.

Catholic Charities  Mag-click Dito »

Suporta sa pabahay, tulad ng tulong sa renta, pamamahala ng sitwasyon sa pabahay, at pagpigil sa kawalan ng tirahan.

Behavioral Health Access Center (BHAC)  Mag-click Dito »

Tulong sa paggamot sa labis na pag-inom at paggamit ng droga at pangangalaga sa kalusugan ng isip sa San Francisco. Ang BHAC ay may 24 na Oras na Helpline sa Pag-access upang magkaroon ng access sa mga session sa therapy, grupo ng emosyonal na suporta, panggrupong therapy, pamamahala ng kaso at tulong sa gamot mula sa isang psychiatrist kapag kinakailangan. Maaari kang tumawag sa: 1(415) 255-3737, sa anumang oras sa araw o gabi.

Project Open Hand  Mag-click Dito »

Mga masustansyang pagkain para sa mga taong may sakit at nakakaranas ng kakulangan sa pagkain.

SF Marin Food Bank  Mag-click Dito »

Mga libreng pagkain na naaayon sa kultura at madaling makuha para sa mga taong nangangailangan ng suporta.

Narito ang ilang karagdagang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa iba pang resource sa komunidad;

Centro Legal de la Raza (Legal na Suporta): 1(510) 437-1554
East Bay Community Law Center: 1(510) 548-4040 ext 201
Mga Karapatan ng Tenant: oaklandtenentrights.org
San Francisco Hotline para sa Mga Tenant: 1(415) 487-9203
Pambansang Hotline para sa Mga Tenant: 1(888) 495-8020

Para sa anupamang sanggunian na hindi nakalista, mangyaring tumawag sa 211,

COVID-19 Bakuna


Narito na Bakuna Laban sa COVID-19

Ang bakuna ay isa sa pinakamahahalagang paraan upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang bakuna ay magagamit sa lahat ng 6 na buwan at mas matanda. Makukuha mo ang bakuna sa mga tanggapan ng doktor, klinika, parmasya, o site ng komunidad.

Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, nakakatulong ka sa iyong kalusugan, sa kalusugan ng mga mahal mo sa buhay, at sa iyong komunidad. Ang bakuna at iba pang hakbang, tulad ng mga mask at social distancing (pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa mga taong hindi mo kasama sa tirahan), ang magpapabagal sa pagkalat ng COVID-19.v

Paano Makakuha ng Appointment sa Bakuna para sa Mga Miyembro ng SFHP

Ang lahat ng miyembro ng SFHP ay maaaring mag-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa
1(415) 615-4519 nang weekday mula 8:30am – 5:00pm

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Ang pagpapabakuna sa bahay ay isang opsyon kung mahirap para sa iyo na pumunta sa lugar ng bakuna. Magtanong kung interesado.

Kung may anumang tanong ka tungkol sa bakuna at sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung gusto mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

Bakuna sa COVID-19 para sa mga Batang Wala Pang 5 Taon

Inirerekomenda ng CDC na ang mga batang 6 na buwan at mas matanda ay makakuha ng bakuna sa COVID-19.

Makakatulong ang bakuna na mapigilan ang malubhang pagkakasakit ng iyong anak kung magkakaroon siya ng COVID‐19 at makakatulong ito para maiwasang mahawahan niya ng COVID‐19 ang ibang tao. Makakatulong ang bakunang ito na protektahan ang iyong buong pamilya at komunidad.

 • Ligtas ang bakuna batay sa mga klinikal na pagsubok.
 • Maaaring hindi magkaroon ng mga side effect ang iyong anak. Maaaring magkaroon ang ilang tao ng ilang bahagyang side effect, na mga karaniwang senyales na bumubuo ng proteksyon ang kanilang katawan. Ang pinakakaraniwang side effect mula sa bakuna ay pananakit ng braso. Kung minsan, maaaring makaranas ang isang tao ng pananakit ng ulo o lagnat, pero dapat ding mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. Tumawag sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga ng iyong anak kung makakaranas siya ng matitinding allergic reaction, na bihirang mangyari.
 • Sa pamamagitan ng pagkuha ng bakuna, mas magiging madali para sa iyong anak na maglaro ng sports, pumunta sa mga pagdiriwang, at gumawa ng iba pang bagay na maaaring nangangailangan ng katibayan ng bakuna.
 • Kakailanganin ng magulang o legal na tagapag-alaga na pahintulutan ang bakuna, sa panahon man ng pagpapa-appointment o sa pagpapabakuna maliban sa ilang partikular na limitadong sitwasyon.

Upang malaman pa ang tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Paano mag-set up ng appointment para sa bakuna laban sa COVID-19 para sa iyong anak:

 • Tumawag sa amin! Para mag-set up ng appointment, mangyaring tumawag sa hotline para sa SFHP COVID-19 vaccine sa 1(415) 615-4519 Lunes-Biyernes mula 8:30am – 5:00pm.
 • Makipag-usap sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) ng iyong anak kung may mga tanong ka. Ang PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa pangangalagang pangkalusugan ng iyong anak. Nakalista ang PCP sa member ID card ng iyong anak.
 • May mga bakuna para sa mga bata ang mga paaralan, drop-in na klinika, at parmasya. Bumisita sa website ng Lungsod at County ng San Francisco o tumawag sa call center para sa SFDPH COVID-19 vaccine sa 1(628) 652-2700 upang maghanap ng lugar kung saan magpapabakuna sa San Francisco. Maaari din silang mag-set up ng appointment o tumulong na makapagpabakuna ka sa bahay.
Mga Booster Shot Laban sa COVID-19

Puwede nang kumuha ang mga tao na 5 taong gulang pataas ng na-update na bivalent na booster na bakuna!

Mula noong Oktubre 12, 2022, ginawa nang available ng CDC at ng Federal Food and Drug Administration (FDA) ang bivalent na booster ng Moderna sa lahat ng tao na 6 taong gulang pataas, at ang bivalent na booster ng Pfizer sa lahat ng tao na 5 taong gulang pataas.

Tingnan dito ang higit pang impormasyon tungkol sa na-update na bivalent na booster na bakuna laban sa COVID-19.

Higit na mapoprotektahan ka ng bivalent na booster laban sa COVID-19. Ang mga na-update na booster na bakuna ay “bivalent” (dalawang strain) na tuma-target sa strain na Omicron BA.4 at BA.5 COVID-19. Tina-target din ng na-update na bivalent na booster ang unang strain ng COVID-19. Bisitahin ang SFDPH upang manatiling updated sa impormasyon tungkol sa COVID-19.

Makakuha ng Mga Libreng Sakay papunta sa iyong Appointment para sa Bakuna sa Muni, Paratransit, Uber, o Lyft
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga libreng sakay, pakitingnan ang SFDPH.

Maaari ko bang kunin ang na-update (bivalent) na booster laban sa COVID-19?
Ang pagkuha ng na-update na bivalent na booster ay nakabatay sa:

• Iyong edad

at

• Kung kailan ka natapos sa iyong pangunahing bakuna, o iyong pinakabagong monovalent (orihinal) na booster laban sa COVID-19*

Pumunta sa website ng CDC upang malaman kung kailan mo maaaring makuha ang iyong booster. Makakatulong sa iyo ang tool na ito na malaman kung makakakuha ka o ang iyong anak ng 1 o higit pang booster laban sa COVID-19 o kung kailan kayo makakakuha nito.

*Upang makakuha ng bivalent na booster, dapat ay hindi bababa sa 2 buwan ang nakalipas mula noong huli kang nagpabakuna laban sa COVID-19. Kung nagkaroon ka ng COVID-19 kamakailan, maghintay nang 3 buwan bago magpaturok ng susunod na bakuna laban sa COVID-19 (pangunahing dosis o na-update na booster). Bilangin ang mga buwan mula noong nagsimula ang mga sintomas. O kung hindi ka nagkaroon ng mga sintomas, noong una kang nagpositibo sa pagsusuri.

Magbasa pa ng mga katotohanan tungkol sa booster at mga tanong at sagot tungkol sa booster mula sa California Department of Public Health (CDPH).

Matuto pa sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bakuna Laban sa COVID-19 – Mga Madalas na Itanong

Poprotektahan ba ako ng bakuna laban sa COVID-19 mula sa pagkakasakit ng COVID-19?

Oo. Gumagana ang mga bakuna laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyong immune system kung paano matutukoy at malalabanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19, at poprotektahan ka nito mula sa pagkakasakit ng COVID-19.

Mahalagang maprotektahan mula sa pagkakasakit dahil bagama’t maraming taong may COVID-19 ang hindi gaanong malala ang sakit, may ibang maaaring magkaroon ng malubhang sakit, mga pangmatagalang epekto sa kalusugan, o maaaring mamatay. Walang paraan upang malaman kung paano ka maaapektuhan ng COVID-19, kahit na hindi mataas ang panganib mo na magkaroon ng mga malubhang problema. Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga bakuna laban sa COVID-19.

Libre ba ang bakuna?

Oo. Libre ang bakuna. Walang sinuman ang maaaring tanggihan ng bakuna dahil hindi sila makakapagbayad.

Magbasa pa sa Department of Managed Health Care’s Know Your Health Care Rights.

Narinig kong may iba’t ibang bakuna laban sa COVID-19. Alin ang matatanggap ko?

Hindi namin malalaman kung aling bakuna ang matatanggap mo sa panahon ng pag-iskedyul, ngunit maaari mo iyong itanong sa iyong appointment. Tatlong bakuna laban sa COVID-19 ang awtorisado o aprubadong magamit sa United States upang mapigilan ang COVID-19. Mas pinipili ang Pfizer-BioNTech o Moderna (mga COVID-19 mRNA vaccine). Maaari kang makakuha ng Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 na bakuna sa ilang sitwasyon.

Makikita ang higit pang impormasyon tungkol sa bawat bakuna sa website ng CDC dito.

Ganap na Nabakunahan

Ang ganap na nabakunahan ay nangangahulugan na nakatanggap ang isang tao ng kanyang pangunahing serye ng mga bakuna laban sa COVID-19 gaya ng nakalista sa ibaba.

 • Dalawang dosis para sa Pfizer/BioNTech na bakuna, na may 21 araw na pagitan.
 • Dalawang dosis para sa Moderna na bakuna, na may 28 araw na pagitan.
 • Isang dosis para sa Johnson & Johnson na bakuna.

Kailangan ko pa rin bang mag-ingat pagkatapos kong mabakunahan?

Ang lahat ng may edad na 12 taong gulang pataas ay dapat magpa-booster shot kapag nakumpleto na nila ang kanilang pangunahing serye ng bakuna laban sa COVID-19 . Ang mga taong 12 hanggang 17 taong gulang lang ang maaaring makakuha ng Pfizer-BioNTech COVID-19 booster shot. Ang mga taong 18 taong gulang pataas ay dapat kumuha ng booster na dosis, at mas pinipili para rito ang alinman sa Pfizer-BioNTech o Moderna (mga mRNA COVID-19 vaccine).

Sa kasalukuyan, hindi inirerekomenda ang booster shot para sa mga batang wala pang 12 taong gulang. Matuto pa

Ligtas ba ang bakuna laban sa COVID-19?

Ligtas at mabisa ang mga bakuna laban sa COVID-19. Milyon-milyong tao na sa United States ang nakatanggap ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa ilalim ng pinakamaigting na pagsubaybay sa kaligtasan sa kasaysayan ng U.S. Inirerekomenda ng CDC na kumuha ka ng bakuna laban sa COVID-19 sa lalong madaling panahon na maging kwalipikado ka. Makikita rito ang higit pang impormasyon tungkol sa kaligtasan ng bakuna.

Maaapektuhan ba ng bakuna laban sa COVID-19 ang aking araw-araw na buhay?

Pagkatapos magpabakuna, maaaring magkaroon ka ng ilang side effect, na mga karaniwang senyales na bumubuo ng proteksyon ang iyong katawan. Ang mga pinakakaraniwang side effect ay pananakit at pamamaga sa braso kung saan ka tinurukan. Maaari ka ring makaranas ng lagnat, panginginig, at pananakit ng ulo. Maaaring maapektuhan ng mga side effect na ito ang iyong kakayahang gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, ngunit dapat ding mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. Matuto pa tungkol sa kung ano ang dapat asahan pagkatapos makatanggap ng bakuna laban sa COVID-19.

Magkakaroon ba ako ng allergic reaction sa bakuna laban sa COVID-19?

Napakabihirang mangyari ang mga matinding allergic reaction. Maaari mong malaman ang tungkol sa mga allergic reaction dito.

Kailan ko makukuha ang bakuna laban sa COVID-19?

Maaari mong malaman dito kung ikaw na ang babakunan.

Gaano katagal ang aabutin bago makakuha ng bakuna laban sa COVID-19?

Pinakamadalas na inaabot lang nang ilang minuto ang pag-iskedyul sa bakuna, at aabutin ang appointment nang humigit-kumulang kalahating oras. Kung wala kang tanong tungkol sa kalusugan, mainam para sa iyo at sa komunidad mo na magpabakuna laban sa COVID-19 kapag ikaw na ang susunod.

Kung may mga tanong ka tungkol sa kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung nais mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa serbisyo sa customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.

Maaari ka ring tumawag sa isang doktor sa Teladoc® nang libre sa anumang oras sa araw o gabi. Matuto pa sa teladoc.com/sfhp o sa 1(800) 835-2362.

Paano ako magpapa-appointment para sa bakuna laban sa COVID?

May iba’t ibang paraan upang mag-iskedyul ng mga bakuna. Narito ang ilan:

 • Tumawag sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga upang alamin kung maaari kang mapagpabakuna sa iyong regular na ospital o klinika. Kung hindi, maaaring makapagpabakuna ka sa ibang lugar sa parehong network.
 • May numero ng telepono ang San Francisco para sa mga appointment sa bakuna laban sa COVID-19 sa mga site ng komunidad, tulad ng Moscone Center. Ang numero ay 1(628) 652-2700.
 • Tumingin sa website ng Lungsod at County ng San Francisco para sa mga lugar ng bakuna na may mga bukas na appointment.
 • May mga appointment ang CVS at Walgreens . Maaaring kang mag-iskedyul nang online o tumawag sa kanila nang direkta.

Maaari ka ring mag-sign up para sa mga update tungkol sa mga bagong appointment at lugar upang magpabakuna mula sa estado ng California.

Alam ko ang tungkol sa isang lugar ng bakuna malapit sa akin, ngunit hindi ko ito mahanap sa website ng lungsod ng SF. Bakit?

Ipinapakita sa website ng lungsod ng SF ang mga lugar ng bakuna na may mga bukas na appointment. Kung walang appointment na bakante, hindi maililista ang lugar na iyon sa website.

Kung gusto mong pumunta sa isang partikular na lugar, mainam na balikan ito nang madalas dahil palaging nagbabago ang mga supply at appointment.

Ano ang mangyayari sa panahon ng aking appointment para sa bakuna laban sa COVID-19?

Medyo magkakaiba ang mga hakbang batay sa kung saan ka magpapabakuna. Sa pangkalahatan, ito ang maaari mong asahan:

 • Kakailanganin mong magsuot ng mask na maayos ang pagkakalapat sa medikal na pasilidad.
 • Malamang na kailanganin mong magsagot ng ilang papel bago mabakunahan. Kung pupunta ka sa isang lokasyon na puwede ka kahit walang appointment, maaaring mas maraming dokumento ang hingiin nila.
 • Magdala ng patunay na kwalipikado ka para sa bakuna kung sakaling hanapan ka nito. (Ang badge sa trabaho, paystub, photo ID, W2, lisensya o kredensyal ay mga halimbawa ng patunay upang maipakitang kwalipikado ka).
 • Malamang na hilingin sa iyong manatili nang 15 minuto pagkatapos mong mabakunahan. Ito ay upang matiyak ng mga tauhan na maayos ang pakiramdam mo.

Kailangan ko bang magpasuri bago mag-iskedyul ng aking bakuna laban sa COVID-19?

Hindi. Kung malusog ang pakiramdam mo at wala kang sintomas, at wala kang nalalamang exposure sa COVID-19, hindi kailangang magpasuri.

Maaari ba akong magdala ng kapamilya o miyembro ng sambahayan upang magpabakuna kasama ako?

Kung kwalipikado rin ang iyong kapamilya o miyembro ng sambahayan at makakapunta siya sa parehong site, maaari ninyong subukang magpa-appointment ng magkalapit na iskedyul nang sa gayon ay sabay kayong makapunta.

Kakailanganin ko bang magbigay ng anumang personal na impormasyon upang makapagpabakuna?

Malamang na kakailanganin mong ibigay ang iyong pangalan, kaarawan, numero ng health plan ID, at address upang maiskedyul ang bakuna. Kung hindi mo alam ang numero ng iyong health plan ID, maaari naminitong hanapin para sa iyo.

Kakailanganin ko bang ibigay ang aking Social Security Number upang maiskedyul ang bakuna?

Hindi mo kakailanganing ibigay ang iyong social security number upang maiskedyul ang bakuna. Mayroon na ng numerong ito ang San Francisco Health Plan at iyong provider ng pangunahing pangangalaga, at titingnan ito sa lugar kung saan ka magpapabakuna kapag babakunahan ka na nila.

Ano ang dapat kong gawin kung makakansela ang aking appointment sa pangalawang bakuna?

Tumawag sa lugar kung saan ka tumanggap ng iyong unang dosis. Pinakamainam kung kukunin ang iyong pangalawang dosis mula sa lugar na gaya sa iyong unang dosis. Ito ay dahil malalaman nila kung aling bakuna ang naibigay sa iyo at lahat ng iba pang impormasyong kinakailangan upang ligtas na makapagbigay ng pangalawang dosis.

Dapat ba akong tumanggap ng bakuna kung katatapos ko lang magkaroon ng COVID-19, kung ako ay buntis, o kung may iba pa akong tanong sa kalusugan?

Kung may anumang tanong ka tungkol sa bakuna at sa iyong kalusugan, mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung nais mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa serbisyo sa customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.

Katatapos ko lang magkaroon ng COVID-19, dapat ba akong magpabakuna?

Oo, dapat kang magpabakuna kahit nagkaroon ka na ng COVID-19. Ito ay dahil hindi pa alam ng mga eksperto kung gaano katagal kang magiging protektado mula sa pagkakasakit muli pagkatapos magkaroon ng COVID-19. Kahit nagkaroon ka na ng COVID-19, may posibilidad, bagama’t bihirang mangyari, na mahawahan ka ulit ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Matuto pa tungkol sa kung bakit mas ligtas na paraan ang pagpapabakuna upang makabuo ng proteksyon sa halip na mahawahan.

Kung ginamot ka dahil sa COVID-19 sa pamamagitan ng mga monoclonal antibody o convalescent plasma, dapat kang maghintay nang 90 araw bago ka magpabakuna laban sa COVID-19. Kausapin ang iyong provider ng pangunahing pangangalaga kung hindi ka sigurado kung anong mga paggamot ang natanggap mo o kung may mga tanong ka tungkol sa pagpapabakuna.

Na-expose lang ako sa COVID-19, dapat ba akong maghintay bago magpabakuna?

Kung na-expose ka, sundin ang mga alituntunin sa pag-quarantine ng CDC bago magpabakuna.

Masama ang pakiramdam ko, ligtas bang magpabakuna?

Hindi. Ang mga taong may COVID-19 o may mga sintomas ay dapat maghintay hanggang sa gumaling sila at matugunan nila ang mga pamantayan sa paglabas mula sa isolation.Dapat ding maghintay ang mga taong na-expose na walang sintomas hanggang sa matugunan nila ng mga pamantayan bago magpabakuna. Makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga kung may anumang tanong ka.

Kung may dati na akong kundisyon sa kalusugan, o iba pang tanong sa kalusugan, dapat ba akong magpabakuna?

Kung mayroon kang kundisyon sa kalusugan o anumang tanong na nauugnay sa kalusugan tungkol sa pagpapabakuna, maaari kang makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga.

Kung buntis ako, maaari ba akong magpabakuna?

Oo. Kung buntis ka, maaari kang magpasyang magpabakuna. Walang ebidensya na nagdudulot ng mga problema sa pagbubuntis ang bakuna laban sa COVID-19.

Kung may mga tanong ka tungkol sa pagpapabakuna, maaaring makatulong sa iyo ang pakikipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga na gumawa ng may-kabatirang pasya. Matuto Pa

Karaniwan na napakalusog ko, kailangan ko bang magpabakuna?

Dahil isang bagong sakit ang COVID-19, magandang ideya na magpabakuna ka para sa ikabubuti mo at ng iyong komunidad.

Pagsusuri at Paggamot


Mga Test to Treat Site

Kung sa palagay mo ay mayroon kang COVID-19, bisitahin ang isa sa mga bagong Test to Treat site. Maaari nilang suriin kung mayroon kang COVID-19. Kung magpopositibo ka, maaari ka nilang bigyan ng gamot kung kwalipikado ka.

Bumisita sa isang site sa sandaling magsimula kang magkaroon ng mga sintomas. Dapat isagawa ang paggamot sa loob ng unang 5 araw ng pagkakasakit o pagpopositibo para sa COVID-19.

Tumingin pa ng impormasyon sa Test to Treat.

Maghanap ng Test to Treat site gamit ang mapang ito.

Pagsusuri sa Bahay

Maaari kang kumuha ng 8 pagsusuri para sa COVID-19kada buwan sa iyong lokal na parmasya. Libre ang mga test kit. Dalhin ang iyong insurance card sa parmasya at humingi ng mga test kit para sa COVID-19.

Paggamot

Maraming tao ang kwalipikado para sa mga paggamot para sa COVID-19. Kung magkakaroon ka ng COVID-19 at mayroon kang ilang partikular na isyu sa kalusugan, maaari kang makakuha ng paggamot. Pakitawagan ang iyong provider sa sandaling magsimula kang magkaroon ng mga sintomas o magpositibo ka para sa COVID-19.

Ang mga paggamot para sa COVID-19 ay maaaring nasa anyo ng pill, bakuna, o infusion. Ang Paxlovid™ (nirmatrelvir na may ritonavir) at Lagevrio™ (molnupiravir) ay mga pill na iniinom. Ang Veklury® (remdesivir) ay isang paggamot na inilalagay sa ugat (IV).

Upang makakuha ng paggamot, pakitawagan ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. O, maghanap ng Test to Treat site sa sandaling magkaroon ka ng mga sintomas o magpositibo ka para sa COVID-19.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga paggamot para sa COVID-19, pakibisita ang CDPH pakibisita ang CDC.

Mga Video


Starr Knight, MD, sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Jonathan Butler, PhD, sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Si Joanna Yee sa Mga Bakuna Laban sa COVID-19

Magpabakuna! Ngayon na Ang Panahon!

Magpabakuna, San Francisco!

Si Jack, 99 na taong gulang na San Franciscan, ay Magpapabakuna Laban sa COVID-19

Pagpapasalamat ng IHSS at Mensahe Hinggil sa Bakuna mula kay Alkalde London Breed

Bakuna Laban sa COVID-19 – Mga Impormasyon (Vaccinate All 58)

Bakuna Laban sa COVID-19: Mga Side Effect, Pamamahagi at Pagkakaiba-iba