Tanggapin ang Pangangalagang Kailangan Ninyo

Matutunan kung kailan kukuha ng pangangalaga, kanino makikipag-ugnayan, at ang mga karaniwang oras ng paghihintay para sa mga appointment.

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (Primary Care Provider, PCP)

Bisitahin ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga* (PCP) kung hindi ka pa sumasailalim sa check-up sa kalusugan kamakailan o hindi ka pa nakikipagkita sa iyong PCP. Alamin kung kanino makikipag-ugnayan sa iyong network ng pangangalaga.

Kailan Dapat Bumisita sa Iyong PCP:
 • Mga routine na check-up para maiwasan ang mga isyu sa kalusugan sa hinaharap
 • Paggamot sa mga biglaan o panandaliang problema sa kalusugan
 • Pamamahala sa mga pangmatagalang kundisyon o sakit gaya ng diabetes

Dapat kang makakuha ng isang appointment sa loob ng:
 • 10 araw ng trabaho para sa mga appointment sa PCP na hindi agaran.

Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong PCP, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

*Ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant na doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

.

Espesyalista

Bumisita sa isang espesyalista kung kailangan mo ng payo ng eksperto o paggamot para sa isang partikular na problema.

Ilang halimbawa ng kung kailan dapat bumisita sa isang espesyalista:
 • Hika
 • Diabetes
 • Mga problema sa puso

Dapat kang makakuha ng isang appointment sa loob ng:
 • 15 araw ng trabaho para sa pangangalaga ng espesyalista na hindi agaran.

Makipag-ugnayan sa iyong PCP tungkol sa kaninong mga espesyalista ka posibleng kailanganing magpatingin. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong PCP, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800, TTY 1(888) 883-7347 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali at Pag-iisip

Maaari kang kumuha ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip sa pamamagitan ng mga espesyalista mula sa Carelon Behavioral Health. Makipag-usap sa iyong PCP kung sa palagay mo ay mayroon kang mga sintomas ng anumang isyu sa kalusugan ng pag-iisip. Ang karamihan sa mga tao ay gumagaling kapag ginamot. Ito ay maaaring gamot, pagpapayo, o pakikipag-usap sa isang Espesyalista sa Kalusugan ng Pag-uugali.

Magagamot ng mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip ang pagkabalisa, depresyon, o mga problema sa kalusugan ng pag-uugali.

Makakakuha ka ng mga outpatient na serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip nang libre sa SFHP.

Ilang halimbawa kung kailan dapat makipag-usap sa isang Espesyalista sa Kalusugan ng Pag-uugali:
 • Screening at paggamot sa kalusugan ng pag-iisip
 • Psychological na pagsusuri para suriin ang kundisyon ng kalusugan ng pag-iisip mo
 • Pagsusuri sa laboratoryo, mga gamot, at mga supply
 • Psychiatric na pagtatasa at gamot kung kinakailangan
 • Screening, pagpapayo, at referral sa paggamot

Dapat kang makakuha ng isang appointment sa loob ng:
 • 10 araw sa trabaho. Makikipag-ugnayan sa iyo ang Carelon Behavioral Health. Mabibigyan ka ng Espesyalista sa Kalusugan ng Pag-uugali ng screening sa kalusugan ng pag-iisip kung mayroon kang mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-iisip na hindi agaran.

Hindi mo kailangan ng referral upang makakuha ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip. Maaari kang tumawag sa Carelon Behavioral Health para matuto pa o kumuha ng appointment sa 1(855) 371-8117, o bisitahin ang carelonbehavioralhealth.com.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho at Agarang Pangangalaga

Available ang Agarang Pangangalaga kapag kailangan mong matingnan kaagad ng isang provider.

Ilang halimbawa kung kailan dapat kumuha ng agarang pangangalaga:
 • Sipon, trangkaso, lagnat
 • Mga impeksyon (balat, mata, tainga, atbp.)
 • Mga problema sa tiyan (pananakit, pagsusuka, pagtatae)

Dapat kang makakuha ng isang appointment sa loob ng:
 • 48 oras para sa mga agarang appointment sa iyong PCP.
 • 96 na oras para sa mga agarang appointment sa isang espesyalista.

Mga Center para sa Agarang Pangangalaga

Maaari kang pumunta sa isang center para sa agarang pangangalaga kung hindi available ang iyong PCP at gusto mong kumuha ng pangangalaga nang personal. Suriin ang iyong medikal na grupo at kung sa aling mga center ka maaaring pumunta:

  Mga miyembro ng North East Medical Services at Chinese Community Health Care Association:

 • Bisitahin ang isa sa maraming center ng Dignity Health-GoHealth na matatagpuan sa buong San Francisco.

Teladoc:

Maaari kang tumawag sa isang provider sa pamamagitan ng telepono o video kung hindi available ang iyong PCP at gusto mong kumuha ng pangangalaga para sa mga simpleng problema sa kalusugan.

Ilang halimbawa kung kailan gagamitin ang Teladoc:

 • Mga Sipon/Trangkaso
 • Pagsusuka at Pagtatae
 • Mga Pamamantal sa Balat

Bisitahin ang teladoc.com/sfhp tumawag sa 1(800) 835-2362.

Telepono para sa Payo ng Nurse:

Maaari kang makipag-usap sa isang nurse 24/7.

Ilang halimbawa kung kailan gagamitin ang telepono para sa payo ng nurse:

 • Kung kailangan mong magpatingin sa isang doktor.
 • Kung lalala ang iyong mga sintomas.
 • Kung mayroon kang mga tanong sa kung paano bubuti ang pakiramdam mo sa bahay.

Tumawag sa telepono para sa payo ng nurse sa 1(877) 977-3397.

Emergency na Pangangalaga

Bumisita lang sa isang emergency room sa ospital kung mayroon kang medikal na emergency.

Ilang halimbawa ng mga medikal na emergency:
 • Nahihirapan sa paghinga at/o kinakapos ng hininga
 • Pananakit ng dibdib o sikmura, o nakakaramdam ng paninikip sa iyong dibdib
 • Biglaang pamamanhid o panghihina sa mukha, braso, o binti

Kung sa tingin mo ay nanganganib ang buhay dahil sa iyong isyu sa kalusugan o lalala ito habang papunta sa ospital, tumawag sa 911 at papuntahin sa iyo ang mga lokal na medikal na serbisyo para sa emergency.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.