Mặt trong SFHP

Cam kết nâng cao kết quả chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng đa dạng tại San Francisco

Ngành nghề kinh doanh Medicaid (Medi-Cal) HMO của SFHP đã được National Committee for Quality Assurance (NCQA) “Công nhận”.

SFHP đã đạt được danh hiệu này vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, theo quy trình công nhận mà Ban Công nhận Chương trình Sức khỏe NCQA sử dụng để đánh giá một chương trình sức khỏe về hiệu quả trong việc quản lý tất cả các bộ phận trong hệ thống cung cấp dịch vụ của họ – bác sĩ, bệnh viện, các nhà cung cấp khác và dịch vụ hành chính – nhằm liên tục cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cũng như các dịch vụ được cung cấp cho hội viên của chương trình sức khỏe đó.

SFHP hiện thuộc một nhóm các chương trình sức khỏe Medi-Cal chọn lọc tại California, các chương trình sức khỏe đó đều đạt danh hiệu ĐƯỢC CÔNG NHẬN này. Thành tích này đặc biệt quan trọng vì nó công nhận cả về chất lượng chăm sóc sức khỏe mà SFHP cung cấp cho hội viên qua mạng lưới nhà cung cấp, cũng như sự nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân viên tận tâm để đạt được sự công nhận cấp quốc gia này.

Danh hiệu này sẽ củng cố định hướng chiến lược mà Ban Điều hành đặt ra cũng như cam kết của chúng tôi với sứ mệnh nâng cao kết quả chăm sóc sức khỏe cho các cộng đồng đa dạng tại San Francisco thông qua những mối quan hệ hợp tác thành công.