Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư của SFHP

Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư của SFHP

Luật pháp yêu cầu San Francisco Health Plan (SFHP) phải bảo mật thông tin sức khỏe của quý vị. Chúng tôi cũng phải cho quý vị biết về những thực hành bảo vệ sự riêng tư của chúng tôi làm để bảo vệ thông tin sức khỏe (PHI) của quý vị.

Thông báo Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư (Medi-Cal)
Thông báo Thực hành Bảo vệ Quyền riêng tư (Healthy Workers HMO)

Mẫu phát hành và ủy quyền tiêu chuẩn

Hồ sơ yêu cầu truy cập

Chuyển nhượng mẫu đại diện cá nhân

Yêu cầu giải thích thông tin tiết lộ

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.