Mặt trong SFHP

Tài trợ Chương trình


Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS)

 • DPH cấp tiền cho Sở Dịch vụ Nhân sinh địa phương
 • Sở Dịch vụ Nhân sinh cấp tiền cho tiểu bang
 • Tiểu bang xin một khoảng tiền tương đương từ chính phủ liên bang khoảng 50%
 • Rồi tiểu bang gửi trả tất cả tiền cho Sở Dịch vụ Nhân sinh
 • DHS gửi tiền đó cho IHSS
 • IHSS gửi tiền đó cho San Francisco Health Plan
 • San Francisco Health Plan gửi phần lớn số tiền đó cho DPH


 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện được thanh toán bởi chính phủ liên bang và tiểu bang
 • 50% chi phí được thanh toán bởi chính phủ liên bang (CMS)
 • 50% chi phí được thanh toán bởi chính phủ tiểu bang
 • Mỗi tiểu bang nộp một kế hoạch để cung cấp bảo hiểm Medicaid cho CMMS, nên mỗi tiểu bang có hơi khác nhau
 • Ở California, Medicaid gọi là Medi-Cal
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.