Câu hỏi Thường Gặp

Mỗi chương trình được tài trợ khác nhau. Chúng tôi nhận thanh toán hàng tháng từ mỗi hội viên đã đăng ký Medi-Cal; Thành phố và chính phủ liên bang dành cho hội viên Healthy Workers HMO và Thành phố, Hạt, Ủy ban Gia đình và Trẻ em San Francisco. Ngoại trừ Medi-Cal miễn phí, hội viên đóng góp chi phí cho bảo hiểm của họ qua khoản thanh toán nhỏ hàng tháng hoặc hàng năm và khoản đồng thanh toán thấp cho các dịch vụ y tế cụ thể. Để biết thêm thông tin về các chương trình San Francisco Health Plan được tài trợ như thế nào, hãy nhấp vào đây.

 

Chúng tôi là một cơ quan chính phủ. Trong những năm đầu 1990, Tiểu bang ủy quyền cho các Hạt lập HMO riêng. Năm 1994, Thành phố lập Cơ quan San Francisco Health mà hiện đang điều hành San Francisco Health Plan. Mặc dù chúng tôi làm việc chặt chẽ với Sở Y tế Công cộng San Francisco, nhưng chúng tôi không trực thuộc Thành phố Chúng tôi không có quyền tiếp cận ngân quỹ Thành phố và không thuộc cơ cấu tổ chức của Thành phố. Thay vì vậy, chúng tôi báo cáo cho Ban Điều hành riêng của mình. Để biết thêm thông tin về lịch sử San Francisco Health Plan, hãy nhấp vào đây.

Có 19 ghế trong Ban Điều hành của chúng tôi, mỗi ghế dành cho một đại diện của một nhóm đặc biệt của San Francisco. Ví dụ: một số nhóm có người đại diện là; Sở Y tế Công cộng San Francisco, Đại học California, Ban Giám sát và Thị trưởng cũng như đại diện từ những nhóm y khoa chính của chúng tôi. Tất cả các cuộc họp của Ban Điều hành đều công khai. Để xem danh mục đầy đủ các thành viên hiện tại, hãy nhấp vào đây.

Có thể. Vào trang “Quý vị có đủ Tiêu chuẩn không?” để xem quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho một trong các chương trình của chúng tôi hay không. Gửi email thắc mắc của quý vị cho Nhóm Đăng ký hoặc gọi số 1(888) 558-5858 và chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu xem có chương trình nào của chúng tôi phù hợp với quý vị không.

Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bao gồm bác sĩ, y tá, y viện và bệnh viện, tất cả cùng cam kết bảo đảm cho cư dân San Francisco đều được tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Để xem danh mục đầy đủ những nhà cung cấp dịch vụ, hãy vào Mạng lưới của Chúng tôi trong phần Nhà cung cấp dịch vụ.

Hội viên của chúng tôi phản ánh sự đa dạng của San Francisco, bao gồm người lớn, thiếu niên và trẻ em từ những gia đình thu nhập từ thấp đến trung bình. Ngoài ra, hội viên của chúng tôi là những người khuyết tật và người cao tuổi nhận Medi-Cal, người làm việc cho Cơ quan IHSSHomebridge và một số nhân viên tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco. Đa số hội viên của chúng tôi nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh và tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của họ. Để đáp ứng nhu cầu của hội viên, các nhóm Dịch vụ Khách hàng và Vươn tới Cộng đồng của chúng tôi sử dụng song ngữ và song văn hóa (và đôi khi là tam ngữ và tam văn hóa). Danh mục nhà cung cấp dịch vụ, tài liệu hội viên, tài liệu giáo dục sức khỏe và ngay cả trang web này đều được xuất bản đa ngôn ngữ.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.