Medi-Cal Không Phân biệt đối xử

Medi-Cal Không Phân biệt đối xử thông báo

Phân biệt đối xử là vi phạm pháp luật. San Francisco Health Plan (SFHP) tuân thủ các luật dân quyền của Tiểu bang và Liên bang. SFHP không phân biệt đối xử, từ chối hoặc đối xử khác biệt với mọi người dựa vào giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, tình trạng sức khỏe, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận diện giới tính hoặc xu hướng tình dục.

SFHP cung cấp:
Trợ giúp và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp tốt hơn, như:

 • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
 • Thông tin văn bản ở các định dạng khác (chữ in cỡ lớn, âm thanh, định dạng điện tử dễ tiếp cận, các định dạng khác)

Dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính, như:

 • Thông dịch viên đủ năng lực
 • Thông tin văn bản bằng các ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần những dịch vụ này, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP từ 8:30 sáng – 5:30 chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu, theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí). Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi TTY 1(415) 547-7830 hoặc 1(888) 883-7347 (miễn phí). Theo yêu cầu, có thể cung cấp tài liệu này cho quý vị dưới dạng chữ nổi Braille, chữ in cỡ lớn và âm thanh hoặc dạng điện tử. Để có bản sao theo các định dạng thay thế này, vui lòng gọi hoặc viết thư tới:
San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119
1(800) 288-5555, TTY 1(888) 883-7347,
California Relay Service 711

Cách khiếu nại

Nếu tin rằng SFHP đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử bất hợp pháp theo một cách khác dựa trên cơ sở giới tính, chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, sắc tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật thể chất hoặc tâm thần, tình trạng sức khỏe, thông tin di truyền, tình trạng hôn nhân, giới tính, nhận diện giới tính hoặc xu hướng tình dục, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với SFHP. Quý vị có thể khiếu nại qua điện thoại, bằng văn bản, đến trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử:

 • Điện thoại: Gọi cho SFHP từ 8:30am– 5:30pm, Thứ Hai đến Thứ Sáu theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí). Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi TTY 1(415) 547-7800 hoặc 1(888) 883-7347 (miễn phí).
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc viết thư rồi gửi đến:
  San Francisco Health Plan
  P.O. Box 194247
  San Francisco, CA 94119
 • Đến trực tiếp: Đến phòng mạch của bác sĩ hoặc Trung tâm Dịch vụ SFHP và cho biết rằng quý vị muốn nộp đơn khiếu nại. Trung tâm Dịch vụ SFHP tọa lạc tại 7 Spring Street, San Francisco, CA 94104
 • Bằng phương thức điện tử: Truy cập trang web của SFHP tại sfhp.org

Văn phòng dân quyền – California Department of Health Care Services

Quý vị cũng có thể khiếu nại về dân quyền với California Department of Health Care Services, Văn phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử:

 • Bằng điện thoại: Gọi 1(916) 440-7370. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi 711 (California Relay Service).
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc gửi thư đến:
  Deputy Director, Office of Civil Rights
  Department of Health Care Services
  Office of Civil Rights
  P.O. Box 997413, MS 0009
  Sacramento, CA 95899-7413
  Mẫu khiếu nại có sẵn tại http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx.
 • Bằng phương thức điện tử: Gửi email đến CivilRights@dhcs.ca.gov.

Văn phòng dân quyền – U.S. Department of Health and Human Services

Nếu quý vị tin là mình đã bị phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật hoặc giới tính, thì quý vị có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền với U.S. Department of Health and Human Services, Văn phòng Dân Quyền qua điện thoại, bằng văn bản hoặc phương thức điện tử:

 • Bằng điện thoại: Gọi 1(800) 368-1019. Nếu quý vị không thể nói hoặc nghe tốt, vui lòng gọi số TTY 1(800) 537-7697.
 • Bằng văn bản: Điền mẫu đơn khiếu nại hoặc gửi thư đến:
  U.S. Department of Health and Human Services
  200 Independence Avenue, SW
  Room 509F, HHH Building
  Washington, D.C. 20201
  Mẫu đơn khiếu nại có sẵn tại http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
 • Bằng phương thức điện tử: Truy cập vào Cổng Thông tin Khiếu nại của Văn phòng Dân Quyền tại https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.