Mga Newsletter

Ang Your Health Matters ay ang kada quarter na newsletter para sa miyembro ng San Francisco Health Plan. Ibinibigay namin dito ang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, paano masusulit ang mga benepisyo ng miyembro, mga mungkahi at tip tungkol sa malusog na pamumuhay, at marami pang iba.

Maa-access mo ang mga kasalukuyan at dating isyu nang online sa pamamagitan ng pagpili mula sa aming listahan ng archive.

Kung mayroon kang mga ideya o suhestyon para sa mga susunod na artikulo sa Your Health Matters, mag-email sa Marketing & Media Relations..

Archives

2019:

Winter Spring Summer Fall

2018:

 Winter  Spring  Summer Fall

2017:

 Winter  Spring  Summer  Fall