Library na Pangkalusugan ng Parmasya

Ang pag-unawa sa iyong mga gamot ay mahalagang bahagi ng pagiging ligtas at malusog. Nasa ibaba ang mga madaling mabasang handout tungkol sa mga gamot. Maaari mong i-print ang mga ito upang ibahagi sa iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan. Maaari mo ring ibahagi ang mga ito sa mga kapamilya at iba pang tao sa iyong buhay. Mayroon ding mga link sa impormasyon sa pasyente. Ang mga link ay mula sa mga organisasyon na tulad ng Center for Disease Control and Prevention (CDC) at Food and Drug Administration (FDA).

Ina-update namin ang site na ito, kaya tiyaking bibisita nang madalas. Sa San Francisco Health Plan, narito kami para sa iyo.

Kaligtasan at Krisis sa Opioid

Mga Panganib ng Paggamit ng Parehong Mga Opioid at Benzodiazepines