Pamamahala sa Pangangalaga

Pamamahala sa Pangangalaga

Kailangan mo ba ng tulong sa pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong mga alalahanin o tanong sa kalusugan? Nalilito ka ba kapag sinusubukang kumuha ng pangangalaga?

Narito ang mga programa sa Pamamahala sa Pangangalaga ng San Francisco Health Plan upang makipagtulungan sa iyo sa iyong paglalakbay sa kalusugan. Nakikipagtulungan kami sa aming mga miyembro sa personal at sa telepono upang masuri ang iyong mga pangangailangan at gumawa ng iyong plano sa pangangalaga. Kung sa palagay mo ay makakatulong sa iyo o sa isang miyembro ng pamilya ang serbisyong ito, mangyaring tawagan ang aming intake line sa 1(415) 615-4515 at makipag-usap sa isang miyembro ng aming pangkat. An serbisyong ito ay LIBRE para sa mga miyembro ng SFHP.

Sa aming mga programa, maaari kang:

  • Alamin kung paano pamahalaan ang iyong mga medikal na kundisyon
  • Kumuha ng mga referral para sa mga ahensya ng komunidad; kabilang ang pagkain at kalusugan ng pag-uugali
  • Makipagtulungan sa aming nurse para maghanda para sa iyong susunod na appointment
  • Makipagtulungan sa iyong pangkat sa pangangalaga para mas maunawaan ang iyong mga gamot
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.