Sa Loob ng SFHP

Pagpopondo sa Programa

In-Home Supportive Services (IHSS)

 • Nagbibigay ang DPH ng pera sa lokal na Department of Human Services
 • Nagbibigay ang Department of Human Services ng pera sa estado
 • Pagkatapos nito, nagke-claim ang estado ng tugma mula sa pederal na pamahalaan na humigit-kumulang 50%
 • Pagkatapos ay ipinapadala ng estado ang lahat ng pera pabalik sa Department of Human Services
 • Ipinapadala ito ng DHS sa IHSS
 • Ipinapadala ito ng IHSS sa San Francisco Health Plan
 • Ipinapadala ng San Francisco Health Plan ang karamihan sa mga ito sa DPH

 • Binabayaran ng pederal na pamahalaan at pamahalaan ng estado ang kumprehensibong insurance sa kalusugan
 • Binabayaran ng pederal na pamahalaan ang 50% ng gastos (CMS)
 • Binabayaran ng pamahalaan ng estado ang 50% ng gastos
 • Nagsusumite ang bawat estado ng plano para sa pagbibigay ng saklaw ng Medicaid sa CMS, kung kaya bahagyang magkaiba ang bawat estado
 • Sa California, ang Medicaid ay tinatawag na Medi-Cal
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.