Sa Loob ng SFHP

Edukasyon sa Panloloko sa Miyembro

Ang Programang Kamalayan sa Panloloko sa Pangangalagang Pangkalusugan ng SFHP ay tumutukoy, pumipigil, at nilalabanan ang panloloko, pagsasayang, at pang-aabuso.

Mapipigilan mo ang Panloloko, Pagsasayang, at Pang-aabuso

sa Pangangalagang Pangkalusugan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar bawat taon. May epekto ito sa lahat ng tumatanggap ng pangangalagang pangkalusugan, kabilang na kayo. Kapag nawala ang pera dahil sa panloloko, pag-aaksaya, at pang-aabuso, pinipigilan nito ang pera na iyon na magamit upang alagaan ang ibang tao.

Makakatulong ka sa pagpigil sa panloloko sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin ng tungkol dito.

Ano ang Panloloko sa Pangangalagang Pangkalusugan?

Kabilang sa panloloko sa pangangalagang pangkalusugan ang paggawa ng mga mali o mapanlinlang na pahayag sa layunin na makakuha ng pagbabayad, serbisyo, o pera para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Mga tip para sa Pag-iwas sa Panloloko sa Pangangalaga sa Kalusugan
 • Huwag hayaang gamitin ng iba ang ID card mo sa anumang dahilan. Ang pagpapahintulot sa isang tao na gamitin ang ID card mo ay maaaring maglagay sa iyong kalusugan sa panganib at maaari ring maging isang kriminal na pagkakasala.
 • Mag-ingat sa mga “libreng“ serbisyo. Kung hihilingin sa iyo na ibigay ang iyong impormasyon sa insurance sa kalusugan para sa isang “libreng“ serbisyo o produkto, maaaring humantong ang serbisyo o produkto sa panloloko.
 • Panatilihing ligtas ang iyong impormasyon sa insurance sa kalusugan. Tratuhin ito tulad ng isang credit card. Huwag itong ibahagi o ibigay sa iba para gamitin nila. Mag-ingat kapag ginagamit ito sa opisina o botika ng doktor.
 • Huwag ibigay ang impormasyon mo sa mga hindi kilalang tumatawag. Kung nakatanggap ka ng tawag mula sa mga telemarketer na nag-aalok ng libreng serbisyo o produkto, HUWAG ibigay ang numero ng medical ID mo. Maaari nilang gamitin ang impormasyon mo upang makakuha ng mga serbisyo at magpadala ng maling mga claim sa iyong kompanya ng insurance.
 • Gupitin ang mga medikal na dokumento. Kabilang dito ang mga tala ng opisina, mga form ng pagpaparehistro, at mga label ng botika sa sandaling hindi na kailangan ang impormasyon. Ang mahahalagang medikal na impormasyon, katulad ng isang ID card o Advance Directive, ay dapat na itinatago sa isang may kandadong file.
 • Suriin ang mga reseta mo. Tiyakin na natanggap mo ang mga gamot na iniutos ng doktor mo. Tiyakin na alam mo kung ano ang iniutos ng doktor sa pamamagitan ng pagtatanong. Maaari mong hanapin online ang larawan ng gamot na inireseta sa iyo.
Mga Halimbawa ng Panloloko ng Miyembro
 • Pagbibigay ng impormasyon na hindi totoo kapag nagsa-sign up para sa mga programa o serbisyo.
 • Pagkuha ng mga reseta sa plano at abusuhin o ibenta ang mga ito.
 • Pagbibigay sa ibang tao ng iyong ID card sa pangangalagang pangkalusugan para gamitin nila.
Mga Halimbawa ng Panloloko sa Provider
 • Kung ang isang provider ay nagbibigay ng isang serbisyo na hindi kinakailangan, para sumingil ng sobra para rito.
 • Kung naniningil ang isang provider para sa mga serbisyong hindi mo kailanman natanggap.
 • Kung naniningil ang isang provider nang mas mahal para sa mga serbisyong ibinigay nila.
Mga Halimbawa ng Panloloko ng Botika
 • Kung nagbibigay ng mga gamot ang botika nang hindi tumatawag ang mga miyembro para sa mga refill.
 • Kung nag-aalok ang isang kompanya ng plano sa gamot na hindi inaprubahan ng Medi-Cal.
 • Kung sinisingil ng botika ang Medi-Cal para sa kagamitang medikal sa bahay pagkatapos itong maibalik.
Kung may pinaghihinalaan kang panloloko, pagsasayang, o pang-aabuso sa pangangalagang pangkalusugan, sabihin ito sa amin.

San Francisco Health Plan
Telepono: 1(800) 461-9330 o 1(888) 883-7347 (TTY)
Email: Program_Integrity@sfhp.org

California Department of Health Care Services (DHCS)
Telepono: 1(800) 822-6222
Email: stopmedicalfraud@dhcs.ca.gov

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.