Thư thông báo

Các Vấn đề Sức khỏe của Quý vị (Your Health Matters) là thư thông báo hàng quý cho hội viên San Francisco Health Plan. Trong đó, chúng tôi cung cấp thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để tận dụng tối đa phúc lợi hội viên, chỉ dẫn và gợi ý sống lành mạnh và hơn thế nữa.

Quý vị có thể truy cập số hiện tại và số cũ trực tuyến bằng cách chọn từ danh mục lưu trữ dưới đây của chúng tôi.

Nếu quý vị có những ý tưởng hoặc đề nghị cho các bài sắp tới trong Các Vấn đề Sức khỏe của Quý vị, hãy gửi email cho bộ phận Quan hệ Tiếp thị & Phương tiện Truyền thông.

Lưu trữ

2019:

 Mùa đông  Mùa đông Mùa Hè Mùa Thul

2018:

 Mùa đông  Mùa đông Mùa Hè Mùa Thul

2017:

 Mùa đông  Mùa Xuân  Mùa Hè  Mùa Thul