Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao

Hội viên đủ điện kiện Medi-Cal có quyền lợi mới gọi là Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao.

Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao dành cho hội viên:

 • Bị bệnh mãn tính
 • Có các nhu cầu xã hội
 • Phải vào Phòng Cấp cứu nhiều hơn những người khác
 • Phải nhập viện nhiều hơn những người khác

Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao có thể giúp cho các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, như:

 • Thiếu phương tiện vận chuyển
 • Thắc mắc về thuốc của quý vị
 • Kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có thể giúp quý vị và hệ thống hỗ trợ của quý vị
 • Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao còn bảo đảm nhà cung cấp dịch vụ biết được thông tin mới nhất về quý vị. Nếu muốn tìm hiểu xem quý vị có được nhận Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao miễn phí hay không, hãy gọi cho đường dây Tiếp nhận về Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe SFHP theo số 1(415) 615-4515.

  Câu hỏi Thường Gặp (FAQ)

  Với Hội viên Quan tâm đến Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao (ECM)

  Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao (ECM) là quyền lợi Medi-Cal mới cung cấp thêm dịch vụ quản lý chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hội viên đủ điều kiện, có nhu cầu phức tạp và khó khăn khiến họ khó cải thiện sức khỏe.

  Nếu quý vị đủ điều kiện, ECM sẽ cung cấp dịch vụ điều phối, bao gồm người quản lý chăm sóc chuyên sâu sẽ làm việc để giúp quý vị, thành viên gia đình quý vị, người giám hộ hợp pháp, đại diện được ủy quyền, người chăm sóc và người hỗ trợ được ủy quyền khác khi thích hợp, nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Người quản lý chăm sóc sức khỏe sẽ phối hợp với quý vị để xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khoẻ, điều phối với nhà cung cấp hiện có và hỗ trợ thêm, bao gồm trợ như sau:

  • Tìm bác sĩ và lên lịch hẹn khám
  • Cập nhật thông tin về nhu cầu sức khỏe và mong muốn của quý vị với các bác sĩ
  • Hiểu rõ về thuốc của quý vị và mua lại toa thuốc
  • Kết nối quý vị với những dịch vụ của cộng đồng và xã hội khi cần thiết (như thực phẩm và hỗ trợ tại nhà)

  Để đủ điều kiện cho ECM, quý vị phải (1) tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal và (2) đáp ứng một số yêu cầu về điều kiện tham gia.

  ECM sẽ áp dụng cho hội viên vào nhiều thời điểm khác nhau kể từ ngày 1/1/2022. Nếu đáp ứng bất kỳ mục nào dưới đây thì quý vị có thể đủ điều kiện nhận ECM.

  • Nếu là người trưởng thành và hiện không có nhà ở ổn định
  • Nếu là người trưởng thành và có các vấn đề khó khăn về sức khỏe và đã phải đến bệnh viện hoặc phòng cấp cứu nhiều lần trong sáu tháng qua
  • Nếu là người trưởng thành và có tình trạng sức khỏe tâm thần nặng hoặc đang cố cai rượu hoặc ma túy

  Để tìm hiểu thêm về ECM và Hỗ trợ Cộng đồng, đồng thời kiểm tra xem có đủ điều kiện hay không, quý vị có thể trao đổi với bác sĩ của mình hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal.

  Bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal cũng có thể liên hệ trực tiếp với quý vị nếu họ xác định là quý vị có thể đủ điều kiện.

  Your doctor or Medi-Cal health plan may also contact you directly if they determine you may be eligible.

  Dịch vụ Medi-Cal đang có hiệu lực của quý vị sẽ không thay đổi hoặc bị khước từ và quý vị vẫn có thể khám tại bác sĩ như trước.

  Nếu đủ điều kiện cho ECM, thì việc nhận những dịch vụ này là lựa chọn của quý vị.

  Quý vị phải tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal thì mới được sử dụng các dịch vụ của ECM. Nếu cần giúp tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, quý vị có thể gọi cho Health Care Options theo số 1(800) 430-4263 (TTY 1-800-430-7077) hoặc truy cập www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.

  ECM được cung cấp miễn phí theo quyền lợi Medi-Cal của quý vị.

  Nếu tham gia ECM thì quý vị vẫn có thể tiếp tục khám tại cùng bác sĩ như trước. ECM cung cấp thêm biện pháp hỗ trợ và điều phối với bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị.

  ECM sẽ áp dụng cho một số hội viên kể từ 1/1/2022. Những hội viên khác sẽ đủ điều kiện theo thời gian. Để kiểm tra xem mình có đủ điều kiện hay không, quý vị có thể trao đổi với bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal. Để tìm số điện thoại của chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, hãy xem thẻ Hội viên Medi-Cal hoặc truy cập bit.ly/plandirectory rồi chọn quận của quý vị.

  Bác sĩ hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal cũng có thể liên hệ trực tiếp với quý vị nếu họ xác định là quý vị có thể đủ điều kiện.

  Để tìm hiểu thêm về ECM, quý vị có thể trao đổi với bác sĩ của mình hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal. Bạn có thể gọi SFHP theo số 1(800) 288-5555 hoặc TTY 1(888) 883-7347.