Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao (ECM)

Quý vị có thể được hưởng một quyền lợi mới gọi là Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao.
Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao dành cho hội viên Medi-Cal:

 • Đã đến Phòng Cấp cứu hoặc nhập viện nhiều lần
 • Là người cần giúp đỡ về nhà ở
 • Là người cần giúp đỡ về sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng ma túy hoặc rượu
 • Là người lớn sống trong cộng đồng có thể cần chăm sóc dài hạn
 • Là người lớn sống trong viện dưỡng lão nhưng muốn sống trong cộng đồng
 • Là trẻ em và thanh thiếu niên đã từng thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng
 • Là trẻ em và thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp khác
 • Bất kỳ nhu cầu nào trong số này và được chẩn đoán bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển
 • Có bất kỳ nhu cầu nào trong số này và đang mang thai hoặc sau khi sinh con
 • Là người lớn và thanh thiếu niên chuyển tiếp từ khi bị giam giữ
 • Là người mang thai hoặc hậu sản có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thai kỳ và phải chịu sự chênh lệch chủng tộc và dân tộc

Chương trình Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao có thể giúp:

 • Cải thiện sức khỏe của quý vị
 • Quản lý tình trạng y tế của quý vị
 • Trả lời các thắc mắc về thuốc của quý vị
 • Làm việc với các nhà cung cấp của quý vị
 • Tìm thực phẩm, phương tiện đi lại, nhà ở hoặc các dịch vụ khác
 • Kết nối với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng có thể giúp quý vị và hệ thống hỗ trợ của quý vị

Nếu muốn tìm hiểu xem quý vị có được nhận ECM miễn phí hay không, hãy gọi cho đường dây Tiếp nhận về Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe của SFHP theo số 1(415) 615-4515.

Câu hỏi Thường Gặp (FAQ))

Với Hội viên Quan tâm đến Dịch vụ Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao (ECM)

Quản lý Chăm sóc Sức khỏe Nâng cao (ECM) là quyền lợi Medi-Cal mới, cung cấp thêm dịch vụ quản lý chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hội viên có nhu cầu phức tạp và muốn cải thiện sức khỏe của mình.

Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn thì ECM sẽ cung cấp các dịch vụ điều phối chăm sóc sức khỏe. ECM cung cấp các dịch vụ điều phối chăm sóc sức khỏe cùng với quyền sử dụng một người quản lý chăm sóc sẽ giúp quý vị và hệ thống hỗ trợ của quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần. Người quản lý chăm sóc sẽ làm việc với quý vị để thiết lập một kế hoạch chăm sóc, điều phối với các nhà cung cấp và cung cấp thêm hỗ trợ. Người quản lý chăm sóc có thể giúp quý vị về những vấn đề như:

 • Giúp quý vị đạt được các mục tiêu sức khỏe của mình
 • Tìm bác sĩ và lên lịch hẹn khám
 • Cập nhật thông tin về nhu cầu sức khỏe và mong muốn của quý vị với các bác sĩ
 • Hiểu rõ về thuốc của quý vị và mua lại toa thuốc
 • Kết nối quý vị với những dịch vụ của cộng đồng và xã hội khi cần thiết (như thực phẩm và hỗ trợ tại nhà)

Để được nhận ECM, quý vị phải (1) tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal và (2) đáp ứng một số yêu cầu về điều kiện tham gia.
Nếu đáp ứng bất kỳ mục nào dưới đây thì quý vị có thể nhận ECM. Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều có thể nhận ECM.

 • Nếu là người lớn, trẻ em/thanh thiếu niên hoặc gia đình và hiện không có nhà ở ổn định
 • Nếu là người trưởng thành và có các vấn đề khó khăn về sức khỏe và đã phải đến bệnh viện hoặc phòng cấp cứu nhiều lần trong 6 tháng qua
 • Nếu là trẻ em/thanh thiếu niên và có các vấn đề khó khăn về sức khỏe và đã phải đến bệnh viện hoặc phòng cấp cứu nhiều lần trong 12 tháng qua
 • Nếu là người lớn, trẻ em/thanh thiếu niên và có tình trạng sức khỏe tâm thần nặng hoặc đang cố cai rượu hoặc ma túy
 • Nếu là người lớn sống trong cộng đồng có thể cần chăm sóc dài hạn
 • Nếu là người lớn sống trong viện dưỡng lão và muốn sống trong cộng đồng
 • Nếu là trẻ em/thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp
 • Nếu là trẻ em/thanh thiếu niên đang ở trong hệ thống nuôi dưỡng ất kỳ nhu cầu nào trong số này và được chẩn đoán bị khuyết tật trí tuệ hoặc chậm phát triển
 • Có bất kỳ nhu cầu nào trong số này và đang mang thai hoặc sau khi sinh con
 • Nếu quý vị là người lớn hoặc trẻ em/thanh thiếu niên vừa được phóng thích
 • Nếu quý vị đang mang thai hoặc sau sinh, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thai kỳ và phải chịu sự chênh lệch chủng tộc và dân tộc

Để tìm hiểu thêm về ECM và kiểm tra xem có đủ điều kiện hay không, quý vị có thể trao đổi với bác sĩ chăm sóc chính* (PCP) của mình hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal.
PCP hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal cũng có thể liên hệ với quý vị nếu họ nghĩ là quý vị có thể đủ điều kiện.

Dịch vụ Medi-Cal đang có hiệu lực của quý vị sẽ không thay đổi hoặc bị khước từ. Quý vị vẫn có thể khám tại các nhà cung cấp dịch vụ như trước.

Nếu đủ điều kiện cho ECM, thì việc nhận những dịch vụ này là lựa chọn của quý vị.

Quý vị phải tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal thì mới được nhận các dịch vụ ECM. Nếu cần giúp tham gia chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, quý vị có thể gọi cho Health Care Options theo số 1(800) 430-4263 hoặc TTY 1(800) 430-7077. Hãy truy cập vào www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov để biết thêm thông tin.

Quý vị có thể nhận ECM miễn phí theo quyền lợi Medi-Cal của mình.

Nếu tham gia ECM thì quý vị có thể tiếp tục đến khám tại các bác sĩ như hiện tại. ECM cung cấp thêm hỗ trợ và điều phối với bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ hiện tại của quý vị.

Kể từ ngày 1/1/2022, hội viên đủ tiêu chuẩn đã được nhận các dịch vụ ECM. Đến tháng 1 năm 2024, sẽ có nhiều người hơn đủ điều kiện nhận ECM. Để kiểm tra xem mình có đủ điều kiện hay không, quý vị có thể trao đổi với PCP của mình hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal. Để biết số điện thoại của chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, hãy xem thẻ Hội viên Medi-Cal ID hoặc truy cập vào CA.gov rồi chọn quận của quý vị.

PCP hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal cũng có thể liên hệ với quý vị nếu họ thấy quý vị có thể đủ điều kiện.

Để tìm hiểu thêm về ECM, quý vị có thể trao đổi với PCP của mình hoặc chương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal. Quý vị có thể gọi cho SFHP theo số 1(800) 288-5555 hoặc TTY 1(888) 883-7347.

*Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) là bác sĩ, trợ lý bác sĩ hoặc y tá thực hành, là người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho quý vị.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.