Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị

Cách Gia hạn Bảo hiểm Medi-Cal của Quý vị

Là hội viên Medi-Cal, sự hội đủ điều kiện của quý vị sẽ được xem xét lại hàng năm. Dưới đây là những bước sẽ áp dụng cho hầu hết hội viên Medi-Cal.

  • Văn phòng Medi-Cal sẽ xem xét lại thông tin trong hồ sơ của quý vị. Họ sẽ xem xét lại thông tin trong những hệ thống của họ để xem quý vị có còn hội đủ điều kiện cho Medi-Cal không.
  • Kiểm tra thư. Bức thư này sẽ cho biết quý vị có còn hội đủ điều kiện cho chương trình Medi-Cal hay không.
  • Có thể yêu cầu thông tin bổ sung. Nếu không đủ thông tin để xác định quý vị còn hội đủ điều kiện hay không, thì chương trình Medi-Cal có thể yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin.

Gọi văn phòng Medi-Cal theo số 1(855) 355-5757 để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị đã nhận bộ hồ sơ gia hạn và có thắc mắc về cách điền đơn, hãy gọi chúng tôi theo số 1(888) 558-5858, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều hoặc liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Bảo đảm đã cung cấp tên, số điện thoại và cho biết cách chúng tôi có thể giúp quý vị.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.