Liên hệ

Logo và xác nhận của SFHP

Cách sử dụng các Logo, Tên và Nhãn hiệu Dịch vụ của SFHP:

Các tổ chức bên ngoài, nhà cung cấp và bên bán hàng không được sử dụng logo, tên, nhãn hiệu dịch vụ, thương hiệu hoặc hình ảnh của San Francisco Health Plan (SFHP) mà không có văn bản chấp thuận trước từ SFHP và thỏa thuận cam kết tuân thủ bất kỳ điều kiện sử dụng hiện hành nào. Phải có văn bản chấp thuận đó ít nhất 90 ngày trước khi sử dụng theo đề xuất.

Không Xác nhận

San Francisco Health Plan (SFHP) không xác nhận hoặc tiến cử bất kỳ nhà cung cấp, mạng lưới y tế, tổ chức hoặc bên bán hàng nào.