Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Tài liệu dành cho Hội viên

Dưới đây là bản sao các tài liệu điện tử được gửi cho quý vị từ SFHP.

Bộ hồ sơ Chào mừng
được gửi cho quý vị khi quý vị chọn SFHP làm chương trình bảo hiểm sức khỏe của mình.

Thư Chào mừng

Sách Hướng dẫn Hội viên

Sổ tay Hội viên*

Điều phối Phúc lợi

Hướng dẫn về Cổng thông tin Hội viên

Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ

Thư gửi Hàng năm
được gửi cho quý vị mỗi năm một lần, khi đến thời gian quý vị phải gia hạn bảo hiểm với Medi-Cal.

Thư Chào mừng

Danh mục nhà cung cấp dịch vụ

Sổ tay Hội viên*

Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ

*Sổ tay Thành viên có thể không phản ánh thông tin mới nhất về Community Supports.

Video Thành viên Medi-Cal

Cần Giúp Hiểu rõ Quyền lợi và Dịch vụ Hội viên của Quý vị Xem videos »

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.