Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Là hội viên của SFHP Medi-Cal, quý vị có quyền:

 • Được điều trị và tôn trọng nhân phẩm bất kể giới tính, văn hóa, ngôn ngữ, ngoại hình, xu hướng tình dục, chủng tộc, khuyết tật hay khả năng sử dụng phương tiện giao thông; và phải bảo đảm quyền riêng tư và nhu cầu được bảo mật thông tin y tế của mình.
 • Nhận thông tin về SFHP, các dịch vụ, bác sĩ và bác sĩ của chúng tôi, các quyền và trách nhiệm của hội viên.
 • Được nhận thông tin về tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn cho quý vị, bao gồm việc giải thích rõ cách tiếp cận thông tin đó.
 • Được chọn một bác sĩ chăm sóc chính để cung cấp hoặc sắp xếp tất cả sự chăm sóc mà quý vị cần.
 • Được nhận sự chăm sóc y tế tốt và phù hợp bao gồm những dịch vụ sức khỏe phòng ngừa và giáo dục sức khỏe.
 • Được tham gia một cách tích cực vào việc quyết định về sự chăm sóc y tế của quý vị. Trong phạm vi cho phép của luật pháp, quý vị cũng có quyền từ chối hoặc ngừng điều trị.
 • Được biết và hiểu rơ tình trạng y khoa của quý vị, kế hoạch điều trị, kết quả dự kiến và những ảnh hưởng mà những điều này gây ra đối với cuộc sống hàng ngày của quý vị.
 • Được thảo luận thẳng thắn về các lựa chọn điều trị thích hợp hoặc cần thiết về mặt y khoa cho bệnh của họ, bất kể chi phí hoặc phúc lợi bảo hiểm.
 • Được nhận những dịch vụ ngôn ngữ và tài liệu được dịch ra các ngôn ngữ khác.
 • Nhận dịch vụ thông dịch viên, bao gồm thông dịch viên ngôn ngữ cử chỉ miễn phí. Được nhận dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ của quý vị.
 • Được hướng dẫn trước.
 • Được hưởng những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế Tiêu chuẩn Liên bang, Cơ sở Dịch vụ Sức khỏe cho Người Mỹ da đỏ, những dịch vụ chăm sóc bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch vụ Cấp cứu ngoài mạng lưới SFHP theo luật của liên bang.
 • Nộp đơn hoặc trình bày than phiền hay khiếu nại hoặc kháng nghị nếu nhu cầu ngôn ngữ và văn hóa của quý vị không được đáp ứng hoặc về tổ chức hay dịch vụ đã cung cấp.
 • Yêu cầu được điều trần công bằng Medi-Cal cấp Tiểu bang bao gồm thông tin về trường hợp có thể thực hiện nhanh điều trần công bằng.
 • Tiếp cận những dịch vụ thỏa thuận cho thiếu niên.
 • Nhận những văn bản tài liệu thông tin cho Hội viên với những định dạng khác nhau, bao gồm viết bằng chữ nổi braille, chữ in cỡ lớn và bản ghi âm theo yêu cầu.
 • Nhận thông tin về những tùy chọn điều trị thay thế và có sẵn phù hợp với điều kiện và khả năng của quý vị có thể hiểu.
 • Được giải thích về ý nghĩa và giới hạn bảo mật. Nếu quý vị là trẻ vị thành niên, bác sĩ chăm sóc sức khỏe hay nhân viên khác có thể cần phải thảo luận với phụ huynh hoặc người giám hộ của quý vị về một số vấn đề nhất định. Trong trường hợp này, thông tin cũng được thảo luận đầy đủ với quý vị.
 • Được bảo mật hồ sơ y tế, trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc chính quý vị cho phép bằng văn bản. Với thông báo phù hợp, quý vị có quyền xem xét hồ sơ y tế của mình với bác sĩ chăm sóc chính.
 • Được biết về việc chuyển đến bệnh viện khác, bao gồm thông tin về lý do cần chuyển và mọi lựa chọn thay thế có sẵn.
 • Được giới thiệu của bác sĩ chăm sóc chính về ý kiến thứ hai.
 • Được thông báo đầy đủ về thủ tục kháng cáo của SFHP và biết cách áp dụng mà không sợ bị gián đoạn chăm sóc sức khỏe và tự quý vị phải đến kháng cáo.
 • Không bị áp dụng bất kỳ hình thức giới hạn hoặc tách biệt nào như ép buộc, kỷ luật, tiện nghi hay trả đũa nào.
 • Tham gia vào việc đưa ra chính sách công cộng của SFHP, bằng cách tham gia và/hoặc trở thành thành viên Ủy ban Tư vấn Hội viên và tham gia các cuộc họp Ban Điều hành SFHP.
 • Tự do thực hiện những quyền này mà không sợ bị ảnh hưởng bất lợi đến cách quý vị được điều trị bởi San Francisco Health Plan, các bác sĩ chăm sóc sức khỏe hoặc Tiểu bang.
 • Đề xuất chính sách về các quyền và trách nhiệm của hội viên SFHP.
 • Được rút tên theo yêu cầu

Trách nhiệm của Quý vị

Là hội viên của SFHP Medi-Cal, quý vị có trách nhiệm:

 • Đọc cẩn thận tất cả các tài liệu SFHP ngay sau khi đăng ký tham gia để quý vị hiểu cách sử dụng những phúc lợi SFHP của mình.
 • Đặt câu hỏi khi cần.
 • Tuân thủ các điều khoản dành cho hội viên SFHP được giải thích trong Sổ tay này.
 • Có trách nhiệm với sức khỏe của mình.
 • Tuân thủ kế hoạch điều trị mà bác sĩ chăm sóc sức khỏe lập ra cho quý vị, xem xét và chấp nhận hậu quả có thể nếu quý vị không tuân thủ kế hoạch điều trị hoặc những khuyến cáo.
 • Đặt câu hỏi về tình trạng y khoa của quý vị và bảo đảm rằng quý vị hiểu rõ những lời giải thích và hướng dẫn.
 • Hẹn và đến đúng hẹn và cho bác sĩ biết sớm nếu quý vị phải hủy hẹn.
 • Trao đổi cởi mở với bác sĩ của mình để quý vị có thể tạo mối quan hệ tốt dựa trên lòng tin và sự hợp tác.
 • Đưa ra đề nghị để cải thiện SFHP.
 • Giúp SFHP và các bác sĩ chăm sóc sức khỏe lưu giữ hồ sơ y tế chính xác và cập nhật bằng cách cung cấp thông tin kịp thời về những thay đổi như địa chỉ, tình trạng gia đình, chương trình bảo hiểm y tế khác và những thông tin cần cung cấp cho quý vị cùng dịch vụ chăm sóc.
 • Thông báo cho SFHP biết ngay khi có thể nếu quý vị bị tính tiền sai hoặc nếu quý vị có khiếu nại.
 • Cư xử với tất cả nhân viên của SFHP một cách tôn trọng và lịch sự.
 • Theo yêu cầu của Chương trình Medi-Cal, hãy đóng phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các phí cho các dịch vụ không được bao trả khác đúng thời hạn.
 • VÌ lý do cá nhân, quý vị có thể từ chối các thủ tục hoặc cách điều trị được nhóm y khoa hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị đề nghị. Nếu quý vị từ chối tuân thủ theo thủ tục hoặc điều trị được khuyến cáo, thì nhóm y khoa hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị sẽ cho quý vị biết nếu họ tin là không có điều trị thay thế được chấp nhận. Quý vị có thể chọn ý kiến thứ hai được cung cấp trong Sổ tay này. Nếu quý vị vẫn từ chối thủ tục hoặc điều trị được khuyến cáo, thì SFHP sẽ không còn trách nhiệm cung cấp thêm bất kỳ thủ tục hoặc điều trị nào mà quý vị cần.
 • Sử dụng đúng thẻ hội viên của quý vị. Mang theo thẻ hội viên SFHP, thẻ căn cước có ảnh và thẻ Medi-cal của quý vị khi đi khám bệnh
 • Cho chúng tôi biết nếu quý vị nhận sự chăm sóc của một cơ sở/bác sĩ chăm sóc sức khỏe không có hợp đồng với SFHP.
 • Nếu quý vị cần một thông dịch viên, quý vị nên yêu cầu thông dịch viên trước cuộc hẹn của quý vị.