Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Là hội viên của SFHP Medi-Cal, quý vị có quyền:

 • Được điều trị và tôn trọng nhân phẩm bất kể giới tính, văn hóa, ngôn ngữ, ngoại hình, xu hướng tình dục, chủng tộc, khuyết tật hay khả năng sử dụng phương tiện giao thông,
  phải bảo đảm quyền riêng tư và nhu cầu được bảo mật thông tin y tế của mình.
 • Được cung cấp thông tin về chương trình bảo hiểm, các Dịch vụ được Bảo hiểm, y tá và bác sĩ của chúng tôi cũng như các quyền và trách nhiệm của hội viên.
 • Được cung cấp thông tin về tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn cho quý vị, bao gồm việc giải thích rõ cách tiếp cận thông tin đó.
 • Được chọn bác sĩ chăm sóc chính trong mạng lưới của Nhà thầu.
 • Được tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chính quý vị, kể cả quyền từ chối điều trị.
 • Được thảo luận thẳng thắn về các lựa chọn điều trị thích hợp hoặc cần thiết về mặt y khoa cho bệnh của mình, bất kể chi phí hoặc quyền lợi bảo hiểm.
 • Được than phiền hoặc khiếu nại, bằng lời hoặc văn bản về tổ chức này hoặc dịch vụ chăm sóc nhận được.
 • Được nhận điều phối dịch vụ chăm sóc.
 • Được yêu cầu kháng nghị một quyết định từ chối, trì hoãn, hạn chế dịch vụ hoặc quyền lợi.
 • Được nhận dịch vụ thông dịch bằng ngôn ngữ của quý vị.
 • Được nhận trợ giúp pháp lý miễn phí tại văn phòng trợ giúp pháp lý địa phương hoặc các nhóm khác.
 • Được tạo chỉ thị trước.
 • Được hưởng những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế Tiêu chuẩn Liên bang, Cơ sở Dịch vụ Sức khỏe cho Người da đỏ, những dịch vụ chăm sóc bệnh lây truyền qua đường tình dục và Dịch vụ Cấp cứu ngoài mạng lưới của Nhà thầu theo luật liên bang.
 • Được yêu cầu Điều trần cấp Tiểu bang bao gồm thông tin về các trường hợp có thể thực hiện nhanh điều trần.
 • Được tiếp cận, nơi thích hợp về mặt pháp lý, nhận các bản sao, bản chỉnh lý hoặc sửa đổi Hồ sơ Y tế của quý vị.
 • Được rút tên theo yêu cầu. Những người thụ hưởng có thể yêu cầu hủy đăng ký cấp tốc bao gồm nhưng không giới hạn ở người thụ hưởng nhận dịch vụ theo Chương trình Hỗ trợ Chăm sóc hoặc Nhận Con nuôi; và những hội viên có nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt.
 • Được tiếp cận những Dịch vụ Thỏa thuận cho Người vị thành niên.
 • Được nhận văn bản thông tin hội viên bằng định dạng khác (bao gồm chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, định dạng âm thanh) theo yêu cầu và kịp thời cho các định dạng đã yêu cầu và theo Luật W & I Phần 14182 (b)(12).
 • Không bị áp dụng bất kỳ hình thức giới hạn hoặc tách biệt nào như ép buộc, kỷ luật, tiện nghi hay trả đũa nào.
 • Được nhận thông tin về những tùy chọn điều trị thay thế và có sẵn được trình bày phù hợp với tình trạng và khả năng hiểu biết của quý vị.
 • Được nhận một bản sao hồ sơ y tế của quý vị và yêu cầu được sửa đổi hoặc điều chỉnh, như đã ghi rõ trong 45 CFR §164.524 và 164.526.
 • Tự do thực hiện những quyền này mà không sợ bị ảnh hưởng bất lợi đến cách quý vị được điều trị bởi Nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ hoặc Tiểu bang.
 • Được đề xuất chính sách của chúng tôi về các quyền và trách nhiệm của hội viên.
 • Quyền được thông dịch miễn phí cho hội viên.

 

Trách nhiệm của Quý vị

Là hội viên của SFHP Medi-Cal, quý vị có trách nhiệm:

 • Đọc cẩn thận tất cả các tài liệu SFHP ngay sau khi đăng ký tham gia để quý vị hiểu cách sử dụng những quyền lợi SFHP của mình.
 • Đặt câu hỏi khi cần.
 • Tuân thủ các điều khoản dành cho hội viên SFHP được giải thích trong Sổ tay này.
 • Chịu trách nhiệm cho sự hiểu biết về vấn đề sức khỏe của mình và tham gia phát triển các mục tiêu điều trị đã được thống nhất, đến mức độ có thể.
 • Tuân thủ kế hoạch điều trị mà bác sĩ lập ra cho quý vị, xem xét và chấp nhận hậu quả có thể nếu quý vị không tuân thủ kế hoạch điều trị hoặc những khuyến cáo.
 • Đặt câu hỏi về tình trạng y khoa của quý vị và bảo đảm rằng quý vị hiểu rõ những lời giải thích và hướng dẫn.
 • Hẹn và đến đúng hẹn cũng như cho bác sĩ biết sớm nếu quý vị phải hủy hẹn.
 • Trao đổi cởi mở với bác sĩ của mình để quý vị có thể tạo mối quan hệ tốt dựa trên lòng tin và sự hợp tác.
 • Đưa ra đề nghị để cải thiện SFHP.
 • Giúp SFHP và nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ hồ sơ y tế chính xác và cập nhật bằng cách cung cấp thông tin kịp thời về những thay đổi như địa chỉ, tình trạng gia đình, chương trình bảo hiểm y tế khác và những thông tin cần cung cấp cho quý vị cùng dịch vụ chăm sóc.
 • Thông báo cho SFHP biết ngay khi có thể nếu quý vị bị tính tiền sai hoặc nếu quý vị có khiếu nại.
 • Cư xử với tất cả nhân viên của SFHP một cách tôn trọng và lịch sự.
 • Theo yêu cầu của Chương trình Medi-Cal, hãy đóng phí bảo hiểm, đồng thanh toán và các phí cho các dịch vụ không được bao trả khác đúng thời hạn.
 • Vì lý do cá nhân, quý vị có thể từ chối các thủ tục hoặc cách điều trị được nhóm y khoa hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị đề nghị. Nếu quý vị từ chối tuân thủ theo thủ tục hoặc điều trị được khuyến cáo, thì nhóm y khoa hoặc bác sĩ chăm sóc chính của quý vị sẽ cho quý vị biết nếu họ tin là không có điều trị thay thế được chấp nhận. Quý vị có thể chọn ý kiến thứ hai được cung cấp trong Sổ tay này. Nếu quý vị vẫn từ chối thủ tục hoặc điều trị được khuyến cáo, thì SFHP sẽ không còn trách nhiệm cung cấp thêm bất kỳ thủ tục hoặc điều trị nào mà quý vị cần.
 • Sử dụng đúng cách thẻ hội viên của quý vị. Mang theo thẻ hội viên SFHP, thẻ căn cước có ảnh và thẻ hội viên Medi-cal của quý vị khi đi khám bệnh.
 • Cho chúng tôi biết nếu quý vị nhận dịch vụ chăm sóc của một cơ sở/bác sĩ không có hợp đồng với SFHP.
 • Nếu quý vị cần một thông dịch viên, quý vị nên yêu cầu thông dịch viên trước cuộc hẹn của mình.
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.