Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Cổng thông tin Hội viên

Kết nối với thông tin sức khỏe của quý vị

Hội viên Đăng nhập
.

SFHP HealthLink là cách an toàn và bảo mật để quý vị truy cập trực tuyến vào thông tin chăm sóc sức khỏe của mình. Đăng ký ngay hôm nay bằng cách nhấp vào hình ảnh ở bên phải và nhận quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của quý vị. Xem các lần thăm khám sức khỏe trước đây, yêu cầu Thẻ Hội viên, xem các thuốc của mình, thông tin về nhà cung cấp dịch vụ và nhiều hơn nữa qua cổng thông tin trực tuyến an toàn và bảo mật của chúng tôi.

  • Xem thông tin thẻ Hội viên của quý vị, yêu cầu thẻ mới và in thẻ tạm thời.
  • Tìm hiểu về thuốc của quý vị và liều lượng mà quý vị cần dùng. Tìm hiểu về sự tương tác của những thuốc đó với các thuốc khác. Xem lịch sử dùng thuốc của quý vị.
  • Tìm hiểu về các chương trình sức khỏe và xem các tiêu chuẩn để tham gia những chương trình đó. Tiếp cận các công cụ sức khỏe tương tác và thư viện thông tin sức khỏe để giúp quý vị có lối sống lành mạnh.

Tại Trung tâm Trợ giúp mới của chúng tôi, quý vị có thể xin trợ giúp nộp đơn cho Medi-Cal hoặc chương trình Healthy San Francisco. Để lên lịch hẹn với chuyên viên đăng ký, vui lòng gọi số 1(415) 777-9992.

Nếu quý vị có thắc mắc về những phúc lợi của hội viên Medi-Cal, hãy liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.