Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị

Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị

Những yêu cầu nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS) giữ bảo hiểm Healthy Workers HMO riêng cho công ty IHSS của quý vị. Liên lạc với công ty IHSS của quý vị để biết thêm về những yêu cầu giữ bảo hiểm Healthy Workers HMO, Để biết thêm thông tin về việc sự hội đủ điều kiện hoặc đăng ký chương trình Healthy Workers HMO, nhân viên Cơ quan Chính phủ IHSS nên gọi 1(415) 243-4477 và nhân viên Homebridge nên gọi 1(415) 255-2079 hoặc 1(800) 283-7000.

Người có bảo hiểm Healthy Workers HMO theo hợp đồng nhóm IHSS đã kết thúc có thể đủ điều kiện hưởng bảo hiểm khác, bao gồm Medi-Cal và Covered California. Để biết thêm thông tin, nhóm Đăng ký Francisco Health Plan luôn có mặt theo lịch hẹn để thảo luận về các tùy chọn có sẵn và hỗ trợ nộp đơn. Để lấy hẹn với chuyên viên đăng ký, vui lòng gọi số 1(415) 777-9992.

Nhân viên tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco

Là Nhân viên tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco, một khi quý vị đã đăng ký vào chương trình Healthy Workers HMO, bảo hiểm của quý vị sẽ tiếp tục mỗi giai đoạn phúc lợi cho đến khi nào quý vị không còn đáp ứng các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện nữa.

Để biết thêm thông tin về đăng ký, sự hội đủ điều kiện cho chương trình Healthy Workers HMO hoặc tiếp tục bảo hiểm một khi quý vị không còn đủ điều kiện nữa, hãy gọi Sở Dịch vụ Nhân sinh theo số 1(415) 557-4942.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.