Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Chăm sóc Dài Hạn

Medi-Cal có quyền lợi bảo hiểm mới gọi là Chăm sóc Dài Hạn.

Chăm sóc Dài Hạn (còn được gọi là Chăm sóc Giám hộ) dành cho hội viên đáp ứng các quy định cụ thể. Quý vị không thể tự sống ở nhà vì nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Quý vị có thể cần trợ giúp dài hạn với những việc như tắm rửa, mặc quần áo, lên xuống giường, đi bộ, đi vệ sinh và ăn uống. Quý vị nhận dịch vụ chăm sóc này tại một cơ sở Chăm sóc Dài Hạn gọi là Cơ sở Điều dưỡng Lành nghề.

Các dịch vụ Chăm sóc Dài Hạn có Giám hộ cần sự ủy quyền trước. Nếu bác sĩ của quý vị đề xuất các dịch vụ Chăm sóc Dài Hạn có Giám hộ thì họ sẽ liên hệ với SFHP và xin phép trước.

Khi nhu cầu này cần phải chăm sóc lâu hơn tháng nhập viện và tháng tiếp theo thì quý vị sẽ được cư trú trong cơ sở Chăm sóc Dài Hạn. Từ tháng thứ ba, quý vị được chấp thuận cho Chăm sóc Dài Hạn có Giám hộ. Nhóm y khoa của quý vị được chuyển sang một mạng lưới y tế mới – SFHP Direct Network (SDN). Điều này không xảy ra nếu quý vị tham gia Kaiser Permanente. Hội viên Kaiser vẫn được chỉ định đến nhóm y khoa Kaiser Permanente. Việc đổi sang SDN không thay đổi quyền lợi bảo hiểm của quý vị. Tất cả các dịch vụ vẫn giữ nguyên như trước. Khi hội viên Chăm sóc Dài Hạn có Giám hộ được điều chuyển sang SDN thì quý vị sẽ nhận được thư thông báo về sự thay đổi này. Quý vị cũng nhận được Thẻ Hội viên (ID) SFHP.

Để tìm hiểu thêm về Chăm sóc Dài Hạn, hãy gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 (miễn cước) hoặc TTY 1(888) 883-7347 hoặc 711. Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều.

Thông tin về quyền lợi cũng có trong Sổ tay Hội viên SFHP của quý vị của quý vị.