Tiếp tục Chăm Sóc

Tiếp tục Chăm Sóc

Một hội viên mới có thể yêu cầu tiếp tục nhận dịch vụ được bao trả do bác sĩ không tham gia mạng lưới cung cấp, nếu tại thời điểm đăng ký của hội viên này với SFHP, hội viên này được nhận dịch vụ từ nhà cung cấp đó cho một trong những bệnh sau:

  • Bệnh cấp tính
  • Cơn trở nặng cấp tính của một bệnh mãn tính
  • Thai kỳ cho tất cả ba giai đoạn ba tháng, kể cả giai đoạn ngay sau khi sinh
  • Bệnh giai đoạn cuối, được chăm sóc an ủi hoặc theo từng trường hợp
  • Chăm sóc trẻ sơ sinh trong 30 ngày đầu, khi bà mẹ đăng ký
  • Một dịch vụ được bao trả được phép cung cấp trong vòng 180 ngày kể từ ngày đăng ký của hội viên với SFHP có hiệu lực
  • Sức khỏe tâm thần của bà mẹ

SFHP chỉ tiếp tục cung cấp dịch vụ cũng là Dịch vụ được Bao trả theo điều khoản của chương trình phúc lợi của hội viên này.

Liên lạc với Dịch vụ Khách hàng theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 để yêu cầu tiếp tục nhận chăm sóc sức khỏe từ một nhà cung cấp dịch vụ đã kết thúc hoặc một nhà cung cấp dịch vụ không theo hợp đồng.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.