Cách Nộp đơn

Những yêu cầu nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS) giữ bảo hiểm Healthy Workers HMO riêng cho công ty IHSS của quý vị. Liên lạc với công ty IHSS của quý vị để biết thêm về những yêu cầu giữ bảo hiểm Healthy Workers HMO, Để biết thêm thông tin về việc sự hội đủ điều kiện hoặc đăng ký chương trình Healthy Workers HMO.

Thông tin Liên lạc

IHSS Public Authority
1(415) 593-8125
sfihsspa.org

Homebridge
1(415) 255-2079
1(800) 283-7000 miễn phí
homebridgeca.org

Lý do Liên lạc

  • Nếu quý vị đã tham gia chương trình Healthy Workers HMO với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS)
  • Báo cáo thay đổi về địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ
  • Nhận thông tin về điều kiện tham gia và đăng ký

San Francisco Department of Human Resources
1(415) 557-4942
sfgov.org

Lý do Liên lạc

  • Nếu quý vị đã tham gia chương trình Healthy Workers HMO với tư cách là nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS)
  • Báo cáo thay đổi về địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ
  • Nhận thông tin về điều kiện tham gia và đăng ký
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.