Chronic na Kondisyon

Mga Benepisyo ng Medi-Calat ang daan sa hinaharap

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala »

Chronic Conditions Landing Page Banner - English

Makakuha ng pangangalagang kailangan mo para sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan.

Ano ang Chronic na Kondisyon?

Ang chronic na kondisyon ay mga problema sa kalusugan na nagtatagal ng isang taon o higit pa. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na tulong medikal o nahahadlangan ang iyong kakayahan na gawin ang mga pang-araw-araw na gawain o pareho. Narito ang iyong team sa pangangalaga para tulungan kang magkaroon ng mas malusog na buhay kahit may chronic na kondisyon ka.

Pakikipagtulungan sa Iyong Team sa Pangangalaga para Makapanatiling Malusog

Kapartner mo ang iyong team sa pangangalaga sa pagpapanatiling kontrolado ang kondisyon at matutulungan kang manatiling malusog. Kasama sa iyong team sa pangangalaga ang iyong Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang iyong pangunahing doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor. Maaaring ang iyong team sa pangangalaga ay ibang tao, tulad ng doktor sa puso o bato, o isa na tumutulong sa iyo na matutunan ang tungkol sa masusutansyang pagkain.

Maaari kang tulungan ng iyong team sa pangangalaga na gawin ang mga hakbang, tulad ng pagiging mas aktibo at paghinto sa paninigarilyo.

Medi-Cal Member Videos
Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Mga Benepisyo at Serbisyo ng MiyembroManood ng Mga Video »

Narito ang ilang pangkaraniwang mga chronic na kondisyon sa kalusugan:

Hika

Ang hika ay isang kondisyon na nakakaapekto sa mga daanan ng hangin (o airway) na papasok sa iyong mga baga at pwedeng magpahirap sa iyo na huminga. Pwede rin itong maging sanhi ng madalas na pag-ubo. Madalas na ang mga problema sa paghinga ay pabalik-balik. Ang ilang taong may hika ay nagkakaroon lamang ng mga sintomas pana-panahon. Ang ibang tao naman ay may mga sintomas araw-araw. Bagaman, hindi nagagamot ang hika, pwede kang makipagtulungan sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan para makontrol ang iyong hika.

Pinagmulan: sfhp.org/wp-content/files/member_materials/health_education/fact_sheets/AsthmaPassport_ENG.pdf

Depresyon

Ang depresyon ay higit pa sa pakiramdam na malungkot o masama ang araw. Kapag ang malungkot na pakiramdam ay nagtatagal at nakakahadlang na sa normal at pang-araw-araw na pagkilos, posibleng nade-depress ka na. Maraming available na makakatulong na gamutan para sa depresyon. Makakatulong ang paggamot sa depresyon para mabawasan ang mga sintomas at mapaikli ang itatagal ng depresyon. Pwedeng kasama sa gamutan ang pagpapa-therapy at/o pag-inom ng mga gamot. Maaari kang matulungan ng iyong doktor o isang kwalipikadong propesyonal sa mental na kalusugan na malaman kung anong paggamot ang pinakabuti para sa iyo.

Pinagmulan: cdc.gov/tobacco/campaign/tips/diseases/depression-anxiety.html

Diabetes

Ang diabetes ay isang chronic na kondisyon sa kalusugan na nakakaapekto sa kung paano ginagawang enerhiya ng iyong katawan ang pagkain. Sa pamamagitan ng pagkilos, makakapamuhay ka nang malusog at matutulungan kang maiwasan ang mga kumplikasyon ng diabetes. Ang pinakamabuting paraan ng pangangalaga ng iyong sarili kapag may diabetes ka ay ang pakikipagtulungan sa iyong team sa pangangalaga ng kalusugan para mapanatiling nasa malusog na antas ang iyong blood sugar, presyon ng dugo at kolesterol.

Pinagmulan: cdc.gov/diabetes/basics/diabetes.html, sfhp.org/diabetes-awareness/

Sakit sa Puso

Ang terminong “sakit sa puso” ay tumutukoy sa ilang uri ng kondisyon sa puso. Sa United States, ang pinakakaraniwang uri ng sakit sa puso ay coronary artery disease (CAD), na maaaring humantong sa atake sa puso. Pwede mong mapapababa ang iyong panganib na magkaroon ng sakit sa puso sa pamamagitan ng mga pagbabago sa istilo ng buhay at, sa ilang kaso, paggamit ng gamot.

Pinagmulan: cdc.gov/heartdisease/

Hepatitis C

Ang hepatitis C ay isang impeksyon sa atay na sanhi ng hepatitis C virus (HCV). Pwedeng ang hepatitis C ay hindi gaanong malalang karamdaman na nagtatagal nang ilang linggo hanggang sa malubha at nagtatagal na karamdaman. Ang chronic na hepatitis C ay panghabang-buhay na impeksyon kung hindi malulunasan. Pwedeng magdulot ang hepatitis C ng malulubhang problema sa kalusugan, kabilang na ang pagkasira ng atay, cirrhosis (pagpeklat ng atay), cancer sa atay, at pagkamatay. Mahalaga ang pagpapasuri para sa hepatitis C, dahil pwedeng magamot ang karamihan ng may hepatitis C sa loob ng 8 hanggang 12 linggo.

Pinagmulan: cdc.gov/hepatitis/hcv/cfaq.htm, cdc.gov/hepatitis/hcv/

Mataas na Presyon ng Dugo

Ang mataas na presyon ng dugo, na tinatawag na alta-presyon, ay presyon ng dugo na mas mataas sa normal. Nagbabago ang iyong presyon ng dugo sa buong araw ng iyong mga gawain. Ang pagpapasuri ng presyon ng dugo nang madalas kaysa sa normal ay magpapangyaring ma-diagnos ang mataas na presyon ng dugo (o alta-presyon). Ang San Francisco Health Plan ay humihikayat sa iyo na regular na magpasuri ng presyon ng dugo para tulungan ka at ang iyong doktor na malaman kung nanganganib kang atakehin sa puso o ma-stroke.

Pinagmulan: cdc.gov/bloodpressure/about.htm, sfhp.org/heart-health/

Pwede kayong magtulungan ng iyong doktor na gumawa ng plano na angkop sa iyo at sa iyong espesikong kondisyon ng kalusugan. Matutulungan ka ng iyong plano na masubaybayan ang iyong kalusugan, mapamahalaan ang iyong sintomas, at malaman kung kailan dapat tawagan ang iyong doktor o humingi ng tulong na pang-emergency.

Kung maging kwalipikado ka para sa Medi-Cal, makipag-ugnayan sa aming enroll team para makakuha ng pangangalagang kailangan mo. Kung isa kang Miyembro ng SFHP at may sa mga chronic na kondisyon na ito at kailangan mo ng pangangalaga, mangyaring makipag-ugnayan sa Customer Service ng SFHP.