Serbisyo sa Customer

Nakahanda ang Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan na tulungan ka sa wikang gusto mong gamitin. Sasagutin namin ang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo at serbisyo sa kalusugan. Tumutulong din kaming lutasin ang mga problema na maaaring nararanasan mo sa iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Makakausap ang mga kinatawan ng Serbisyo sa Costumer n ang Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm sa alinman sa mga sumusunod na numero ng telepono:

Mga Lokal na Tumatawag 1(415) 547-7800
Mga Toll-Free na Tumatawag 1(800) 288-5555
TTY para sa mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830, 1(888) 883-7347 nang toll-free, or 711

Tumutulong ang mga tauhan na:

 • Palitan ang iyong PCP (doktor)
 • Palitan ang mga ID card
 • Kumuha ng handbook o buod ng mga benepisyo
 • Tumulong sa mga isyu sa billing
 • I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Kumpirmahin ang pagiging kwalipikado
 • Mag-ulat ng reklamo
 • Tumulong sa pagtatakda ng mga appointment sa PCP
 • Lutasin ang mga isyu sa inireresetang gamot at matibay na kagamitang medikal (DME)
 • Sagutan ang aplikasyon para sa Covered California
 • Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga benepisyo
 • Tumulong sa mga tanong tungkol sa mga carved out benefit—ngipin
 • At marami pang iba
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.