Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Kalusugang Pambata

Natatanggap mo ba o ng iyong anak ang lahat ng iminumungkahing serbisyo sa pangangalagang pang-iwas sa sakit?

Sumailalim sa iyong pagpapatingin Habang Walang Sakit sa doktor ng Medi-Cal

Tawagan ang iyong Doktor ng Pangunahing Pangangalaga upang magpa-appointment

Makikita mo ang kanyang numero sa iyong San Francisco Health Plan ID Card

0 hanggang 9 na buwang gulang
Iminumungkahi ang pagpapatingin habang walang sakit sa doktor para sa mga serbisyo gaya ng pisikal na pagsusuri, mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit, pagsusuri sa lead para sa mga batang wala pang 6 na taong gulang, o mga screening para sa mga alalahanin sa paglaki, kalusugan ng bibig, paningin, pandinig, kalusugan ng isip, o mga gawi sa pagkain.

10 buwan hanggang 4 na taong gulang
Iminumungkahi ang pagpapatingin habang walang sakit sa doktor para sa mga serbisyo gaya ng pisikal na pagsusuri, mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit, pagsusuri sa lead para sa mga batang wala pang 6 na taong gulang, o mga screening para sa mga alalahanin sa paglaki, kalusugan ng ngipin o bibig, paningin, pandinig, kalusugan ng isip, o mga gawi sa pagkain.

5 hanggang 10 taong gulang
Iminumungkahi ang pagpapatingin habang walang sakit sa doktor para sa mga serbisyo gaya ng pisikal na pagsusuri, mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit, pagsusuri sa lead para sa mga batang wala pang 6 na taong gulang, o mga screening para sa mga alalahanin sa kalusugan ng ngipin o bibig, paningin, pandinig, kalusugan ng isip, o mga gawi sa pagkain.

11 hanggang wala pang 21 taong gulang
Iminumungkahi ang pagpapatingin habang walang sakit sa doktor para sa mga serbisyo gaya ng pisikal na pagsusuri, mga bakuna upang maiwasan ang mga sakit, o mga screening para sa mga alalahanin sa paningin, pandinig, kalusugan ng isip, karamdaman sa paggamit ng substance, o mga gawi sa pagkain.

Maaari mo ring tawagan ang Serbisyo sa Customer sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (nang toll-free). Lunes hanggang Biyernes nang 8:30am hanggang 5:30 pm.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »