Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Ebidensya ng Saklaw

Dapat sumangguni sa Ebidensya ng Saklaw para sa detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon ng saklaw.

Tingnan ang Abiso sa Bagong Batas sa Pagprotekta ng Consumer (AB72) para sa impormasyon tungkol sa proteksyon mula sa mga sorpresang medikal na bill.

Tandaan: Walang co-payment para sa mga pagbisita na pang-iwas sa sakit o para sa mga miyembro na wala pang 24 na buwan para sa well-baby care at mga pagbisita sa tanggapan. Walang co-payment para sa mga miyembro na naisadokumentong Alaska Native o Native American.

Buod ng Mga Benepisyo

Ang matrix ng Buod ng Mga Benepisyo ay isang buod lang at nakalaang gamitin upang tulungan kang paghambingin ang mga benepisyo ng saklaw. Pakitingnan ang Ebidensya ng Saklaw para sa isang detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa pagkakasakop.

Mga Benepisyo Sinasaklaw na Serbisyo Mga Binabayaran ng Miyembro
Mga Deductible   Walang deductible
Maximum na Panghabambuhay   Walang limitasyon
Limitasyon ng Gastos Mula sa Sariling Bulsa   $5,000
Mga Propesyonal na Serbisyo In-licensed na ospital, pasilidad ng sanay na pag-aalalaga, hospisyo, pasilidad para sa kalusugan ng pag-uugali; pagbisita sa tanggapan ng doktor o pagbisita ng doktor sa bahay Walang co-payment
Mga Pang-outpatient na Serbisyo Chemotherapy, dialysis, surgery, anesthesiology, radiation, at kaugnay na medikal na kinakailangang singil sa pasilidad Walang co-payment
Mga Serbisyo sa Pagpapaospital Kuwarto at pagkain, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pansuportang serbisyo kabilang ang operating room, intensive care unit, mga inireresetang gamot, laboratoryo, at radiology habang namamalagi sa ospital ang inpatient Walang co-payment
Pang-emergency na Saklaw sa Kalusugan 24 na oras na pangangalaga para sa biglaan, seryoso, at hindi inaasahang karamdaman, pinsala, o kundisyon na nangangailangan ng agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano Walang co-payment
Mga Serbisyo ng Ambulansya Transportasyon sa ambulansya kapag medikal na kinakailangan Walang co-payment
Saklaw sa Inireresetang Gamot Sinasaklaw ang mga inireresetang gamot alinsunod sa Pormularyo ng SFHP. $5 na co-payment kada reseta para sa mga generic na gamot
$10 co-payment kada reseta para sa mga Branded na gamot
$10 co-payment kada reseta para sa mga Specialty Brand name na gamot
Walang co-payment para sa mga aprubado ng FDA na mga kontraseptibong gamot at device
Matibay na Kagamitang Medikal  Kagamitang naaangkop upang gamitin sa bahay, gaya ng mga monitor ng glucose ng dugo, monitor ng apnea, kagamitang nauugnay sa hika, at supply  Walang co-payment
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali  Mga Pang-inpatient at Pang-outpatient na serbisyong ipinagkakaloob sa pamamagitan ng departamento ng County para sa kalusugan ng pag-uugali nang may referral. Walang co-payment
Mga Serbisyo sa Problema sa Paggamit ng Substance at Dependence sa Kemikal – Mga serbisyo para sa detoxification, paggamit ng substance at dependence sa kemikal ng Inpatient
– Pamamagitan sa panahon ng krisis at paggamot sa outpatient para sa pag-abuso sa alak at droga nang ayon sa medikal na pangangailangan
$0
Walang co-payment
Mga Serbisyo sa Kalusugan sa Bahay  Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga (hindi custodial); mga pagpapatingin sa tahanan, physical, occupational at speech therapy hanggang sa 100 araw kada taon Walang co-payment
Mga Hearing Aid/Serbisyo  Mga audiological evaluation, hearing aid, supply, pagpapatingin para sa pagsukat, pagpapayo, adjustment, pagkukumpuni  Walang co-payment
Mga Pagsusuri sa Mata/ Supply
Sinasaklaw sa pamamagitan ng iyong Plano ng Serbisyo sa Paningin 
Mga taunang pagsusuri upang alamin kung may pangangailangan para sa mga corrective lens  $10 kada pagsusuri sa mata
$25 para sa mga frame sa ilalim ng 
$75 kada 24 na buwan (Ang miyembro ang magbabayad para sa halagang lampas sa $75)
Mga Diagnostic na Serbisyo sa X-ray at Laboratoryo Mga therapeutic radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pamamahala ng diabetes  Walang co-payment
Mga Pasilidad sa Sanay na Pag-aalaga  Orthoses at prostheses ayon sa inireseta ng mga provider ng SFHP Walang co-payment
Mga Pasilidad sa Sanay na Pag-aalaga  Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga; kuwarto at pagkain; x-ray, laboratoryo, at iba pang pantulong na serbisyo; mga medikal na serbisyong panlipunan; mga gamot, medikasyon, at supply Sinasaklaw ang mga serbisyo ng sanay na pag-aalaga mula sa araw ng pagka-admit at limitado ang mga ito sa 100 araw sa anumang taon ng benepisyo. Walang co-payment Walang co-payment
Hospisyo  Medikal na kinakailangang sanay na pag-aalaga; pagpapayo; mga gamot at supply; panandaliang pangangalaga ng inpatient para sa pagkontrol sa pananakit at pamamahala sa sistema; mga serbisyo ng pagdadalamhati; mga serbisyo ng homemaker; mga physical, speech at occupational therapy; mga medikal na serbisyong panlipunan; panandaliang pangangalaga ng inpatient at respite na pangangalaga Walang co-payment Walang co-payment
Mga Transplant  Medikal na kinakailangang transplant ng organ at bone marrow; mga medikal na gastusin at gastusin sa ospital ng donor o posibleng donor; mga gastusin sa pagsusuri at singil na nauugnay sa pagkuha ng organ ng donor Walang co-payment Walang co-payment
Mga Rehabilitative Therapy
Inpatient 
Physical, occupational, speech therapy  Walang co-payment
Mga Rehabilitative Therapy
Outpatient 
Physical, occupational, speech therapy ayon sa medikal na pangangailangan  Walang co-payment
Edukasyong Pangkalusugan  Mga materyal para sa edukasyong pangkalusugan  Walang co-paymen
t(walang limitasyon)

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.