Serbisyo sa Customer

Serbisyo sa Customer

Nakahanda ang Serbisyo sa Customer ngSan Francisco Health Plan na tulungan ka sa wikang gusto mong gamitin. Sasagutin namin ang mga tanong tungkol sa iyong mga benepisyo at serbisyo sa kalusugan. Tutulong din kaming lutasin ang mga problema mo sa iyong mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.

Available ang mga kinatawan ng Serbisyo sa Customer mula Lunes hanggang Biyernes, nang 8:30am hanggang 5:30pm sa alinman sa mga sumusunod na numero ng telepono:

Mga Tumatawag nang Lokal 1(415) 547-7800
Mga Tumatawag nang Toll-Free 1(800) 288-5555
TTY para sa Mga Taong Bingi, May Problema sa Pandinig, o May Mga Kapansanan sa Pagsasalita 1(415) 547-7830 o 1(888) 883-7347 toll-free o 711

Tutulong ang mga tauhan na:

 • Palitan ang iyong PCP (doktor)
 • Palitan ang mga ID card
 • Kumuha ng handbook o buod ng mga benepisyo
 • Tumulong sa mga isyu sa billing
 • I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Kumpirmahin ang pagiging kwalipikado
 • Mag-ulat ng reklamo
 • Tumulong sa pag-iiskedyul ng mga appointment sa PCP
 • Lutasin ang mga isyo sa inireresetang gamot at matibay na kagamitang medikal and durable medical equipment (DME) issues
 • Sagutan ang aplikasyon para sa Medi-Cal
 • Sagutan ang aplikasyon para sa Covered California
 • Sagutin ang mga tanong tungkol sa mga benepisyo
 • Tumulong sa mga pagtatanong tungkol sa mga carved out benefit—ngipin
 • At marami pang iba

Mag-click Dito para sa Gabay sa Resource sa Komunidad para sa Miyembro

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.