Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Pangmatagalang Pangangalaga

Ang Medi-Cal ay may bagong benepisyong tinatawag na Pangmatagalang Pangangalaga.

Ang Pangmatagalang Pangangalaga (tinatawag ring Custodial na Pangangalaga) ay para sa mga miyembrong nakakatugon sa mga partikular na panuntunan. Hindi mo kayang mamuhay nang mag-isa sa bahay dahil sa isang pangangailangan sa kalusugan. Posibleng kailanganin mo ng pangmatagalang tulong sa mga bagay na tulad ng pagligo, pagbibihis, pagbangon at paghiga sa kama, paglalakad, paggamit ng banyo, at pagkain. Depende sa dami ng tulong na kailangan mo, ang Pangmatagalang Pangangalaga ay ibibigay sa isang Pasilidad ng May Kasanayang Pangangalaga, Subacute na Pasilidad, o Pasilidad ng Intermediate na Pangangalaga

Nangangailangan ng paunang pahintulot ang mga serbisyo sa Pangmatagalang Pangangalaga. Kung inirerekomenda ng iyong doktor ang mga serbisyo sa Pangmatagalang Pangangalaga, makikipag-ugnayan siya sa SFHP at hihiling siya ng paunang pahintulot.

Kapag kinailangan mo ang pangangalagang ito nang mas matagal kaysa sa buwan ng pag-admit at buwan pagkatapos nito, magiging residente ka ng pasilidad ng Pangmatagalang Pangangalaga. Simula sa ikatlong buwan, aaprubahan ka para sa Pangmatagalang Pangangalaga at ang iyong medikal na grupo ay magiging isang bagong medikal na network – ang SFHP Direct Network (SDN). Hindi babaguhin ng paglipat sa SDN ang iyong mga benepisyo. Mananatiling pareho ang lahat ng serbisyo. Kapag nailipat at naitalaga sa SDN ang mga miyembro ng Pangmatagalang Pangangalaga, makakatanggap ka ng sulat na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagbabago. Magkakaroon ka rin ng bagong SFHP Member Identification (ID) Card.

Para matuto pa tungkol sa Pangmatagalang Pangangalaga, mangyaring tumawag sa Customer Service ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free) o TTY 1(888) 883-7347 o 711. Lunes hanggang Biyernes 8:30am hanggang 5:30pm.

Available din ang impormasyon ng benepisyo sa iyong Handbook ng Miyembro ng SFHP.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.