Iyong Network ng Pangangalaga

I-access ang Mga Serbisyo sa Iyong Network ng Pangangalaga

Alamin ang Iyong Network ng Pangangalaga ng SFHP

Ang San Francisco Health Plan ay nakikipagkontrata sa sampung medikal na grupo at sa kanilang mga affiliated na ospital para sa mga klinikal na serbisyo. Ang mga indibidwal na doktor, iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan, at mga klinika ay nakikilahok sa aming network sa pamamagitan ng isa sa mga grupong ito.

Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang PCP o klinika na pipiliin mo ang mangangasiwa sa lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Kung kailangan mo ng pangangalagang may espesyalisasyon, tutulungan ka ng iyong PCP o klinika na maghanap ng iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan, na tinatawag na mga espesyalista, at ire-refer ka sa kanila kapag kinakailangan.

 • Mga appointment sa PCP (doktor)
 • Mga reseta
 • Matibay na Kagamitang Medikal
 • Mga resulta ng laboratoryo at pagsusuri
 • Pangangalaga kapag may sakit ka o para sa mga emergency
 • Mga referral para sa mga espesyalista
 • Mga serbisyo pagkatapos ng mga oras ng trabaho
 • Mga pagbabakuna

 1. Iyong Ospital
 2. Medical na Grupo
 3. ID ng Miyembro
 4. CIN# ng Miyembro
 5. Programa
 6. # ng Telepono ng PCP
 7. PCN# 6334225
 8. BIN# 022659 ng Parmasya

 Kailangang maghanap ng Provider?

Tutulungan ka ng aming online na Tool sa Paghahanap ng Provider na maghanap at pumili ng tamang PCP at Espesyalista para sa iyo at iyong pamilya.

 Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng mga parmasya sa iyong lugar at impormasyon tungkol sa iyong benepisyo sa parmasya, pumunta sa Homepage ng Medi-Cal Rx. Upang malutas ang mga isyu sa inireresetang gamot at ilang matibay na kagamitang medikal na pinupunan sa parmasya, tumawag sa toll-free na numero ng Medi-Cal Rx sa 1(800) 977-2273. Maaari ka ring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free), (toll-free), at 1(415) 547-7830 (TTY).

Iyong Medikal na Grupo

Mag-click sa medikal na grupo sa ibaba para sa impormasyon tungkol sa mga saklaw na serbisyo:

 

Ang All American Medical Group (AAMG) ay isang medikal na grupong may higit sa 150 doktor sa buong San Francisco, kabilang ang mga doktor ng pangunahing pangangalaga (primary care physician o PCP) at mga espesyalista. Marami sa mga doktor ng AAMG ang nagsasalita ng mga diyalekto ng China, pati na rin ng iba pang wika sa Asia. Bihasa rin ang team ng Mga Relasyon sa Miyembro ng AAMG sa Cantonese, Mandarin, English, at iba pang lokal na diyalekto at makakaugnayan sila sa 1(415) 590-7418 o sa Member.Relations@aamgdoctors.com.

Available ang higit pang impormasyon sa aamgdoctors.net.

<! –– Start of AMG White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

Chinese Hospital
(Obstetrics at Pediatrics sa CPMC)
1(415) 982-2400
845 Jackson Street

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Mahalaga ang iyong kalusugan sa Brown & Toland. Upang matiyak na mapapanatili mo ang pinakamabuting kalusugan, nag-aalok sila ng mga programang nakatuon sa pangkalahatang kalusugan, kabilang ang mga serbisyo sa pamamahala sa pangangalaga at iba’t ibang klase sa kalusugan at wellness. May mahigit 250 Brown & Toland Physician na matatagpuan sa mga campus ng ospital at sa mga pribadong tanggapan sa buong San Francisco. Kabilang sa kanila ang mga PCP at espesyalista gaya ng mga cardiologist, surgeon, at obstetrician/gynecologist.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang brownandtoland.com.

<! –– Start of BTP White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

California Pacific Medical Center
Mission Bernal Campus
1(415) 647-8600
3555 Cesar Chavez Street

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang Community Clinic Network ay binubuo ng mga hiwalay na non-profit na klinika ng komunidad sa buong San Francisco. Nagbibigay ang mga ito ng de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan sa mga komunidad na may mga pangangailangang ayon sa kultura, wika, at populasyon. Ang mga komprehensibong serbisyo sa pangunahing pangangalaga, pangangalagang pang-iwas sa sakit, at ambulatory na pangangalaga ay ibinibigay ng isang pangkat ng mga doktor, mid-level na clinician, nurse, dentista, at health practitioner. Maraming klinika ang nag-aalok ng “one stop shopping” kabilang na ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip, pangangalaga sa ngipin at paningin, pagtataguyod ng kalusugan, at pagtuturo tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ang mga serbisyong may espesyalidad at pangangalagang pang-emergency ay ibinibigay ng Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center at available ang sanay na pag-aalaga at rehabilitasyon sa Laguna Honda Hospital.

<! –– Start of CLN White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
1(415) 206-8338
1001 Potrero Avenue

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang Hill Physicians sa San Francisco ay isang network ng humigit-kumulang 200 doktor sa maraming espesyalisasyon. Sa buong Northern California, mahigit 300,000 tao ang umaasa sa Hill Physicians para sa de-kalidad na pangangalaga sa madadaling puntahang lokasyon na malapit sa bahay at trabaho. Itinalaga ng California Association of Physician Groups ang Hill Physicians bilang “Elite” na grupo sa Mga Pamantayan ng Kahusayan nito, ang pinakamataas na ranking. Ngayon, ang inyong doktor ng Hill Physicians at Hill Physicians Medical Group ay maaaring makipagtulungan sa iyo upang suportahan ang isang malusog na paraan ng pamumuhay.

Para sa higit pang impormasyon at mga resource sa kalusugan, bisitahin ang HillPhysicians.com.

<! –– Start of HIL White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

California Pacific Medical Center
Mission Bernal Campus
1(415) 647-8600
3555 Cesar Chavez Street

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang Jade ay isang medikal na grupong binubuo ng mahigit 230 provider sa mga lugar ng mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga at pangangalagang may espesyalisasyon sa San Francisco. Nakatuon kami sa paghahatid sa aming komunidad ng pinapamahalaang pangangalagang pangkalusugan na may pinakamataas na kalidad, mapagsaalang-alang sa kultura, at bilingual. Ang ospital ng network para sa Jade Health Care ay Chinese Hospital. Kung nagtatrabaho sa ibang ospital ang iyong espesyalista ng Jade Health Care, gaya ng California Pacific Medical Center o University of California, San Francisco, maaari mong matanggap sa ibang ospital ang kinakailangang pangangalaga sa ospital. Saklaw ang pangangalaga sa ibang ospital kung pinapahintulutan ng Jade Health Care. Mangyaring bisitahin ang jadehcmg.com o tawagan ang Jade Health Care sa 1(415) 669-8003 para sa karagdagang impormasyon.

<! –– Start of JAD White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

Chinese Hospital
(Obstetrics at Pediatrics sa CPMC)
1(415) 982-2400
845 Jackson Street

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang North East Medical Services (NEMS) ay isang nonprofit na medikal na grupong may pitong klinika at indibidwal na provider ng pangunahing pangangalaga. Ang mga tauhan sa mga klinika at indibidwal na site ng provider ng NEMS ay nagbibigay ng mga komprehensibo at de-kalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na naka-personalize. Naglilingkod ang NEMS sa lahat ng pasyente at may espesyalisasyon ito sa iba’t ibang background sa kultura at etnisidad sa Asia. Nakakapagsalita ang mga tauhan sa NEMS ng maraming wika kabilang ang Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Korean, Burmese, at English

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang nems.org.

<! –– Start of NEM White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

California Pacific Medical Center
1(415) 600-6000

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang Mga North East Medical Service ay may pitong klinika at indibidwal na provider. Naghahatid sila ng mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga at pangangalagang may espesyalisasyon. Ang San Francisco Health Network ay nagbibigay ng mga serbisyo sa ospital at karagdagang (pantulong) serbisyo gaya ng mga serbisyo sa laboratoryo at radiology ng outpatient.

Ang mga tauhan sa mga klinika at indibidwal na site ng provider ng North East Medical Services ay nagbibigay ng mga komprehensibo at de-kalidad na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Naglilingkod sila sa lahat ng pasyente at may espesyalisasyon sila iba’t ibang background ng kultura at etnisidad sa Asia. Nakakapagsalita ang mga tauhan ng maraming wika kabilang ang Mandarin, Cantonese, Vietnamese, Korean, Burmese, at English.

Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang nems.org.

<! –– Start of NMS White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
1(415) 206-8338
1001 Potrero Avenue

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang San Francisco Health Network ay isang komunidad ng mga klinika, ospital, at programa na may pinakamataas na rating na pinapatakbo ng San Francisco Health Department. Ikinokonekta nila ang mga taga-San Francisco sa de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan. Taun-taon, naglilingkod sila sa mahigit 100,000 tao sa mga klinika at ospital, gaya ng Castro Mission, Chinatown, at Southeast Health Centers, Zuckerberg San Francisco General at Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center. Bilang sistema ng pampublikong kalusugan ng lungsod, nagbibigay din sila ng pangangalagang pang-emergency, para sa trauma, para sa kalusugan ng isip, at para sa paggamit ng substance sa sinumang taga-San Francisco na nangangailangan nito. Nakatuon ang The Health Network sa pagbibigay-kakayahan sa lahat ng taga-San Francisco, nang walang pagbubukod, upang magkaroon ng pinakamalusog na buhay hangga’t maaari.

<! –– Start of SFN White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center
1(415) 206-8338
1001 Potrero Avenue

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Ang UCSF Medical Group ay nagbibigay ng access sa isa sa mga nangungunang medical center sa bansa. Nakakatanggap ang mga miyembro ng kumpletong de-kalidad na pangangalaga mula sa mahigit 2,000 doktor na bahagi ng UCSF School of Medicine at nagbibigay ng pangunahing pangangalaga, pediatric at gynecology na pangangalaga, mga serbisyo sa kalusugan ng kababaihan, mga serbisyong pang-emergency, at higit pa. Sa pamamagitan ng pagpili sa isang doktor ng UCSF, mayroon kang access sa mga advanced na serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at maraming network ng mga espesyalista.

Magbasa pa sa ucsfhealth.org.

<! –– Start of UCS White Box ––>

Regular na Pangangalaga at Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit

Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

Ang iyong PCP ang iyong unang point of contact para sa mga hindi pang-emergency, regular, at agarang medikal na pangangailangan.

Mga Serbisyo sa Parmasya

Upang maghanap ng lumalahok na parmasya, pumunta sa mga listing ng parmasya ng Medi-Cal Rx online sa medi-calrx.dhcs.ca.gov/home o maaari kang tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Kung kailangan mong makipag-usap sa isang tao, maaari kang magpa-appointment sa isang psychologist o psychiatrist sa pamamagitan ng pagtawag sa Carelon Behavioral Health sa 1(855) 371-8117.

Pangangalaga sa Ospital

UCSF Medical Centers
1(415) 476-1000

Maliban kung isa itong emergency, dapat ka munang makipag-ugnayan sa iyong PCP. Ang isang emergency ay kapag mayroon kang kundisyon na naglalagay ng iyong buhay sa panganib, nakakaranas ka ng malubha o matinding pananakit, nahihirapan kang huminga, o maaaring mayroon kang baling buto. Kung mayroon kang medikal na emergency, tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na emergency room para sa tulong.

Pangangalaga Pagkatapos ng Mga Oras ng Trabaho

Agarang Pangangalaga

Tumawag sa tanggapan ng iyong PCP anumang oras, sa araw o gabi, upang makahingi ng medikal na payo. Dapat kang makakuha ng appointment para sa agarang pangangalaga ng PCP sa loob ng 48 oras mula nang humiling ka nito. Kapag kailangan mong magpatingin kaagad sa isang doktor dahil may sakit ka o nakakaramdam ka ng pananakit, o may mga sintomas ka na tulad ng kawalan ng ginhawa, lagnat, o bahagyang pananakit, maaari kang pumunta sa anumang Klinika ng Agarang Pangangalaga na malapit sa iyo.

Teladoc® Makipag-usap sa isang Doktor nang 24/7 nang LIBRE

Maaari kang magkaroon ng konsultasyon sa telepono o video sa isang doktor ng Teladoc, nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.

1(800) 835-2362
sfhp.org/tl/teladoc

Pangangalaga sa Ngipin at Paningin

Pangangalaga sa Ngipin

Para sa impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa Denti Cal sa 1(800) 322-6384

Pangangalaga sa Paningin

Para sa impormasyon tungkol sa pangangalaga sa paningin, tumawag sa VSP Vision Care sa 1(800) 438-4560

Mangyaring tingnan ang iyong Handbook ng Miyembro upang makita kung anong mga benepisyo ang kasama sa iyong plano.

<! –– Place White Box Content Before This Div ––>

<! –– End of White Box ––>

Tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP

Sinasagot ng Serbisyo sa Customer ng San Francisco Health Plan ang mga tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong mga benepisyo at serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. Matutulungan ka naming maghanap ng impormasyon tungkol sa mga pagpipilian sa pangangalagang pangkalusugan na available para sa iyo at sa pamilya mo.

1(415) 547-7800

1(800) 288-5555
(toll-free)
1(415) 547-7830
(TTY)
 • Palitan ang iyong PCP (doktor)
 • Palitan ang mga SFHP ID card
 • Kumuha ng handbook o buod ng mga benepisyo
 • Tumulong sa mga isyu sa billing
 • I-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Mag-ulat ng reklamo
 • Kung nagkakaproblema ka sa pag-iiskedyul ng mga appointment
 • Lutasin ang mga isyu sa matibay na kagamitang medikal
 • Sagutin ang tanong sa mga medikal na benepisyo
 • At marami pang iba

Mag-apply para sa:

 • Medi-Cal
 • Covered California

Tanggapan ng Medi-Cal

Tinitiyak nila na kwalipikado ka at sinasabi nila sa iyo kung kailan muling mag-a-apply.

1(855) 355-5757

 • Pag-apply para sa Medi-Cal
 • Pag-renew ng iyong Medi-Cal
 • Pagbalik kung itinigil ang iyong saklaw
 • Pag-apruba para sa saklaw
 • Kung naka-hold ang iyong aplikasyon at nakabinbin ang pag-renew nito
 • Pagkuha ng Kapalit ng Benefits Identification Card (BIC)

 

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

Paggamit ng Mga Logo, Pangalan, at Marka ng Serbisyo ng SFHP: Walang panlabas na organisasyon, provider, o vendor ang maaaring gumamit ng logo, pangalan, marka ng serbisyo, o trademark ng San Francisco Health Plan (SFHP) o katulad nito nang hindi nakakakuha ng paunang nakasulat na pahintulot mula sa SFHP at kasunduan upang sumunod sa anumang naaangkop na kundisyon para sa paggamit. Dapat makuha ang naturang pahintulot nang hindi bababa sa 90 araw na mas maaga sa iminumungkahing paggamit.

Walang Pag-eendorso
Hindi nag-eendorso o nagpo-promote ang San Francisco Health Plan (SFHP) ng anumang provider, pangkalusugang network, organisasyon, o vendor.

Buod ng Pangangasiwa sa Pagsunod at Delegasyon ng Modelo ng Delegasyon

Nagtatakda kami ng mga layunin para mabigyan ka ng madaling access sa aming mga provider. Nagsa-sign up kami ng mga doktor, klinika, at ospital sa mga grupo, na tinatawag na mga network. Nakakatulong ito sa amin sa kalidad at mga gastusin. Tinatawag namin ang mga grupong ito ng mga provider na “mga delegado.” Nakikipagtulungan kami sa mga delegadong ito para mapaganda ang aming serbisyo sa iyo. Dapat silang sumunod sa mga parehong panuntunang sinusunod namin.

Kapag pumili ka ng primary care provider (PCP), pumipili ka rin ng isang delegado. Kabilang dito ang lahat ng doktor at ospital sa loob ng network nila. Ipinapaasikaso namin sa kanila ang mga referral at paunang pahintulot para sa iyo. Nagsusuri at nag-aapruba rin sila ng mga provider para sumali sa kanila. Tinatawag itong pagkekredensyal. Sila rin ang pinagbabayad namin ng mga provider.

Tinitiyak naming sila ang bahala sa iyo. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kanila at pagsuri kung sumusunod sila sa mga panuntunan. Tinitingnan namin kung binibigyan nila ang aming mga miyembro ng magandang serbisyo. Sinusuri namin sila bawat taon para tiyaking sumusunod sila sa mga batas at sa kanilang kontrata sa amin.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.