Paano Mag-apply

Ang mga kinakailangan ng empleyado ng In-Home Support Services (IHSS) upang mapanatili ang saklaw sa Healthy Workers HMO ay partikular sa iyong employer sa IHSS. Makipag-ugnayan sa iyong employer sa IHSS upang malaman pa ang tungkol sa mga kinakailangan upang mapanatili ang iyong saklaw sa Healthy Workers HMO.

Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

IHSS Public Authority
1(415) 593-8125
sfihsspa.org

Homebridge
1(415) 255-2079
1(800) 283-7000 toll-free
homebridgeca.org

Dahilan para Makipag-ugnayan

  • Kung lumahok ka sa Healthy Workers HMO bilang isang provider para sa In-Home Supportive Services (IHSS)
  • Iulat ang pagbabago ng address, numero ng telepono, o apelyido
  • Dahilan para Makipag-ugnayan

San Francisco Department of Human Resources
1(415) 557-4942
sfgov.org

Dahilan para Makipag-ugnayan

  • Kung sumali ka sa Healthy Workers HMO bilang isang pansamantalang exempt as needed na empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco
  • Iulat ang pagbabago ng address, numero ng telepono, o apelyido
  • Kumuha ng impormasyon tungkol sa pagiging kwalipikado sa programa at pagpapatala
×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.