Pagpapanatili ng Iyong Saklaw

Paano Panatilihin ang Iyong Saklaw

Ang mga kinakailangan ng empleyado ng In-Home Support Services (IHSS) upang mapanatili ang saklaw sa Healthy Workers HMO ay partikular sa iyong employer sa IHSS. Makipag-ugnayan sa iyong employer sa IHSS upang malaman pa ang tungkol sa mga kinakailangan para mapanatili ang iyong Healthy Workers HMO coverage.

Para sa higit pang impormasyon sa pagpapatala sa Healthy Workers HMO o pagiging kwalipkado sa programa, dapat tumawag ang mga empleyado ng IHSS Public Authority sa 1(415) 243-4477 at dapat tumawag ang mga empleyado ng Homebridge sa 1(415) 243-4477 o sa 1(800) 283-7000.

Ang mga Healthy Workers HMO na may natapos nang saklaw sa ilalim ng panggrupong kontrata sa IHSS ay maaaring maging kwalipikado para sa iba pang saklaw, kabilang ang Medi-Cal at Covered California. Para sa higit pang impormasyon, available ang pangkat sa Pagpapatala ng San Francisco Health Plan, sa pamamagitan ng appointment, upang talakayin ang mga magagamit na opsyon at upang magbigay ng tulong sa aplikasyon. Upang magpa-appointment sa isang espesyalista sa appointment, mangyaring tumawag sa 1(415) 777-9992.

Mga pansamantalang exempt as-needed na empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco

Bilang isang pansamantalang empleyado ng Lungsod at County ng San Francisco, kapag nakapagpatala ka na sa Healthy Workers HMO program, magpapatuloy ang iyong saklaw sa bawat panahon ng benepisyo hangga’t natutugunan mo ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado.

Para sa higit pang impormasyon sa pagpapatala sa Healthy Workers HMO, pagiging kwalipikado sa programa o pagpapatuloy ng saklaw sa sandaling hindi ka na kwalipikado, tumawag sa Department of Human Resources sa 1(415) 557-4942.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.