Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Benepisyo at Serbisyo ng Medi-Cal para sa Iyong Mga Pangangailangan sa Kalusugan

Nagbibigay ang Medi-Cal ng mga benepisyo sa saklaw para sa iyong mga pangangailangan sa kalusugan kabilang ang, mga serbisyong medikal, serbisyo sa ngipin, at serbisyo sa paningin. Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo hangga’t medikal na kinakailangan ang mga ito at ibinibigay ang ito ng provider na nasa network. Maaaring saklawin ng iyong planong pangkalusugan ang mga medikal na kinakailangang serbisyo mula sa isang provider na wala sa network. Ngunit dapat mong tanungin ang SFHP o ang iyong medikal na grupo para rito.

Handbook ng Miyembro

Dapat tingnan ang Handbook ng Miyembro* para sa detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa saklaw. Matuto pa »
*Maaaring hindi ipakita ng Handbook ng Miyembro ang pinakabagong impormasyon para sa Community Supports.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

Paano Mag-apply

Tingnan kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa alinman sa aming mga benepisyo. Matuto pa »

Mga Pagpapatingin sa Doktor – 600+ Provider ng Pangunahing Pangangalaga na mapagpipilian
Pagpaplano ng Pamilya
Pangangalaga sa Paningin (mga salamin sa mata at pagsusuri sa mata) – 50 provider ng serbisyo sa paningin
Mga Regular na Check-up at Pagbabakuna (mga bakuna)
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip
Pangangalaga sa Ospital at Emergency Room – pito sa pinakamahuhusay na ospital sa San Francisco
Mga Serbisyo ng OB/GYN at Pangangalaga sa Pagbubuntis
Pangangalagang May Espesyalisasyon – 3,000+ Espesyalista sa aming network

Buod ng Mga Benepisyo

Mag-click sa ibaba upang makita ang mga benepisyo.

Kasama sa paggamot ang applied behavior analysis at iba pang serbisyong batay sa ebidensya. Ang mga ito ay mga serbisyong nasuri at napatunayang gumagana.

Ang Mga Serbisyo sa Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali ay dapat:

 • Medikal na kinakailangan; at
 • Ireseta ng isang lisensyadong doktor o isang lisensyadong psychologist; at
 • Aprubahan ng Plano; at
 • Ibigay sa paraang sumusunod sa plano sa paggamot na naaprubahan ng Plano ng Miyembro.

Tumawag sa Carelon Behavioral Health nang toll-free sa 1(855) 371-8117 for help with finding a provider. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1(800) 735-2929.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Ibinibigay ang mga benepisyo sa pamamagitan ng California Children’s Services (CCS) para sa mga benepisyong nauugnay sa mga kundisyong kwalipikado sa CCS.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Iniaalok ang mga benepisyo sa mga miyembrong 18 taong gulang at mas matanda sa pamamagitan ng American Specialty Health, Inc. (ASH Plans of California). Upang maghanap ng chiropractic provider sa pamamagitan ng ASH Plans of California, bisitahin ang ashlink.com/ash/sfhp, o tumawag sa 1(800) 678-9133 o 1(877) 710-2746 TTY. Paggamot lang sa pananakit sa likod at leeg.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga batang wala pang 21 taong gulang ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang Optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Saklaw ang mga frame at lens. Kasama sa mga benepisyo sa paningin para sa mga nasa hustong gulang na 21 taong gulang at mas matanda ang mga pagsusuri sa mata mula sa isang Optometrist nang isang beses bawat 24 na buwan. Hindi saklaw ang mga frame at lens. Dahil sa panganib na dulot ng diabetes sa paningin, mahalaga para sa mga miyembro ng San Francisco Health Plan na may diabetes na kumuha ng kanilang mga regular na pagsusuri sa mata. Saklaw ang mga regular na pagsusuri sa nakadilat na mata ng mga optometrist ng VSP taun-taon sa bawat 12 buwan para sa mga pasyenteng may diabetes. Walang limitasyon sa dalas ng mga medikal na kinakailangang pagsusuri ng mga ophthalmologist, o limitasyon sa paggamot sa mga pagsusuri sa abnormal na retina para sinumang miyembro.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga therapeutic radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pamamahala ng diabetes.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga medikal na kinakailangang kagamitan gaya ng mga saklay, wheelchair, walker, at home oxygen equipment na pinapahintulutan at inirereseta ng iyong provider ng SFHP.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

24 na oras na pangangalaga para sa mga serbisyong pang-emergency kabilang ang psychiatric na screening, pagsusuri at paggamot, pinsala, o kundisyon na nangangailangan ng agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Pagpapayo, mga pamamaraan sa operasyon para sa pag-sterilize, mga contraceptive, elective abortion.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Lahat ng medikal na kinakailangang mga serbisyo sa pagpapatibay ng kasarian, tulad ng:

 • Hormone Replacement Therapy (HRT)
 • Pangangalagang pangkalusugan para sa pag-iisip at pag-uugali
 • Prophylaxis Bago ang Exposure (PrEP)
 • Pagsusuri at paggamot para sa STI
 • Operasyon tulad ng pagbabago ng boses, pagbabago ng itsura ng dibdib, at vaginoplasty

Makipag-usap sa iyong PCP tungkol sa Mga Saklaw na Serbisyo ang maaaring kailanganin mo.

Gastos: $0 kapag nasa network at Mga Saklaw na Serbisyo

Mga materyal at klase sa edukasyong pangkalusugan.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga audiological evaluation, hearing aid, supply, pagpapatingin para sa pagsukat, pagpapayo, adjustment, at pagkukumpuni.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga (hindi custodial); pangangalaga ng nurse, mga pagpapatingin sa bahay, physical, occupational, at speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga; pagpapayo, mga gamot at supply; panandaliang pangangalaga ng inpatient para sa pagkontrol sa pananakit at pamamahala sa sistema; mga serbisyo sa pagdadalamhati; mga physical, speech, at occupational therapy; mga medikal na serbisyong panlipunan; panandaliang pangangalaga ng inpatient at respite care.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, mga inireresetang gamot, laboratoryo, chemotherapy, at radiology.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, kuwarto at pagkain, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, intensive care unit, mga inireresetang gamot, laboratoryo, at radiology sa panahon ng pananatili ng inpatient.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medikal na kinakailangang transplant ng bato; mga gastusing medikal at gastusin sa ospital ng isang donor o posibleng donor; mga gastusin sa pagsusuri at bayarin na nauugnay sa pagkuha ng organ ng donor.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Ang Carelon Behavioral Health ay nagbibigay ng psychotherapy, psychological na pagsusuri kapag klinikal na ipinapahiwatig upang suriin ang isang kundisyon sa kalusugan ng isip, mga pang-outpatient na serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa drug therapy, at psychiatric na konsultasyon. Tumawag sa Carelon Behavioral Health nang toll-free sa 1(855) 371-8117 para sa tulong sa paghahanap ng provider. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1(800) 735-2929. Sinasaklaw ng SFHP ang mga pang-outpatient na laboratoryo, gamot, supply, at supplement na may kaugnayan sa mga serbisyo sa kalusugan ng isip.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Sa tanggapan ng isang doktor, surgery center, o iba pang itinalagang pasilidad. Chemotherapy, dialysis, at radiation

Member Pays: No co-payment

Pangangalaga bago ang panganganak at pagkatapos ang panganganak, inpatient, pangangalaga sa nursery ng bagong silang na sanggol habang nasa ospital ang ina at sa unang buwan at sa susunod na buwan ng buhay. Saklaw lang ang genetic na pagsusuri para sa PKU.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Simula sa Enero 1, 2022, ang Medi-Cal Rx ang may pananagutan para sa mga sumusunod na benepisyo sa parmasya kapag siningil ng isang parmasya sa isang claim sa parmasya:

 • Mga Saklaw na Pang-outpatient na Gamot, kabilang ang Mga Gamot na Pinapangasiwaan ng Doktor (PADs)
 • Mga Medikal na Supply
 • Mga Enteral Nutritional na Produkto

Mga pagbabakuna, mga pana-panahong pagsusuri sa kalusugan, mga pagpapatingin ng batang walang sakit, mga pagsusuri sa STD, mga cytology na pagsusuri, pangangalaga bago ang panganganak.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga Saklaw na Serbisyo: Mga pagpapatingin sa provider kabilang ang pangunahing pangangalaga, pangangalagang may espesyalisasyon, mga pang-inpatient at pang-outpatient na medikal na serbisyo at serbisyo sa operasyon.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medikal na kinakailangang sanay na pangangalaga; kuwarto at pagkain; X-ray, laboratoryo, at iba pang pantulong na serbisyo; mga medikal na serbisyong panlipunan; mga gamot at supply. Saklaw ang mga serbisyo sa sanay na pangangalaga mula sa araw ng pag-admit at hanggang sa isang buwan pagkatapos ng buwan ng pag-admit.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Kasama sa mga serbisyo ang dalawang pagsubok sa paghinto bawat taon. Hindi mo kailangang magpahinga sa pagitan ng mga pagsubok sa paghinto.

Makakatanggap ang mga kwalipikadong miyembro ng:

 • 4 na session ng indibidwal na pagpapayo, panggrupong pagpapayo, o pagpapayo sa telepono na wala pang 10 minuto ang haba ng bawat isa nang walang paunang awtorisasyon.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Pang-emergency na transportasyon gaya ng ambulansya, kapag medikal na kinakailangan. Mga hindi pang-emergency na medikal na transportasyon gaya ng ambulansya, litter van, o wheelchair kapag hindi ka makapunta sa iyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi. Para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang, hindi pang-medikal na transportasyon gaya ng kotse, taxi, o bus upang makarapunta sa isang medikal na appointment na saklaw sa ilalim ng Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT) program.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.