Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Materyal para sa Miyembro

Nasa ibaba ang mga elektronikong kopya ng materyal na ipapadala sa iyo mula sa SFHP.

Ipapadala sa iyo ang Welcome Packet
sa loob ng 10 araw mula nang magpatala sa SFHP bilang iyong Medi-Cal Plan.

Liham ng Pagbati

Guidebook ng Miyembro

Handbook ng Miyembro*

Koordinasyon ng Mga Benepisyo

Gabay sa Portal ng Miyembro

Mga Serbisyo ng Tulong sa Wika

Ipinapadala ang Taunang Pagpapadala
ng Sulat nang isang beses bawat taon sa lahat ng aktibong Miyembro ng SFHP Medi-Cal.

Liham ng Pagbati

Direktoryo ng Provider

Handbook ng Miyembro*

Mga Serbisyo ng Tulong sa Wika

*Maaaring hindi ipakita ng Handbook ng Miyembro ang pinakabagong impormasyon para sa Community Supports.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.